229-0101/01 – Building Environment (PSt)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ171 Ing. Michaela Černínová, Ph.D.
CER69 Ing. Zuzana Černoušková
DOL26 Ing. Vlasta Doležalová
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAV38 prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will acquire basic knowledge and skills in building thermal technology. He will learn to assess structures and buildings according regulative and standard requirements. He is able to solve elementary computational tasks using approximate and exact methods using special softwares and he will get the ability to design and evaluate the building structure in terms of thermal technical requirements.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course deals with building thermal technology (thermal protection of buildings). Students will learn the main thermal technical requirements and computing procedures according to European and Czech standards. They will be able to propose additional measures to improve the thermal properties of buildings and to improve the energy efficiency of existing buildings.

Compulsory literature:

HENS, H. Applied Building Physics – Boundary Conditions, Building Performance and Material Properties. Berlin: Wilhelm Ernst Sohn, 2011. 308 p. ISBN 978-3-433-02962-6. HENS, H. Building Physics – Heat, Air and Moisture – Fundamentals and Engineering Methods with Examples And Exercises. 2nd Edition, Berlin: Wilhelm Ernst Sohn, 2012. 315 p. ISBN 978-3-433-03027-1. EN ISO 6946:2007 Building components and building elements -- Thermal resistance and thermal transmittance -- Calculation method. The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD, Directive 2010/31/EU).

Recommended literature:

Roaf, S., Hancock, M. Energy Efficiency Building, Blackwell, Oxford 1992.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Rozdělení oboru SF do jednotlivých disciplin a jejich vzájemná vazba. Současné platné předpisy a normy v ČR a zahraničí, 2. Principy interiérové pohody prostorů a jejich vzájemné atributy 3. Tepelná technika – pohoda prostředí v zimním a letním období, základní požadavky pro její splnění 4. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich vzájemné vazby 5. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích, součinitel prostupu tepla, tepelný odpor a povrchové teploty 6. Vlhkostní režim, roční bilance zkondenzovaných a vypařených vodních par 7. Tepelná jímavost podlahových konstrukcí, vzorové návrhy skladeb podlahových konstrukcí 8. Neustálený teplotní stav, tepelná stabilita v zimním období 9. Tepelná stabilita v letním období 10. Energetické posouzení budov obytných, občanských a průmyslových 11. Ustanovení pro zabezpečení optimální enrgetické náročnosti objektů 12. Dodatečné zateplení, základní zásady, vhodné materiály 13. Transparentní prvky obvodového pláště a jejich technické parametry 14. Obvodové a střešní pláště v ČR a zahraničí Cvičení: (Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení) 1. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich stanovení, parametry vnitřního a vnějšího prostředí. 2. Šíření tepla konstrukcí - součinitel prostupu tepla, tepelný odpor konstrukce – normové požadavky a ruční výpočet. 3. Součinitel prostupu tepla nestejnorodých konstrukcí (s tepelnými mosty) a výplně otvorů. Příklady. 4. Použití programu TEPLO 2007 pro výpočet tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí. Zadání programu č.1. 5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – normové požadavky. Výpočet pro konstrukce s jednorozměrným šířením tepla. 6. Tepelné mosty a kouty. Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu pro dvourozměrné šíření tepla. Lineární a bodové tepelné vazby. Normový požadavek. Příklady. 7. Použití programu AREA 2007 pro výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru vnitřního povrchu – zadání programu č.2 8. Použití programu AREA 2007 pro výpočet součinitele prostupu tepla nestejnorodých konstrukcí (s tepelnými mosty) a pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla tepelnou vazbou. 9. Šíření vlhkosti konstrukcí - difúze a kondenzace vodní páry – normové požadavky a ruční výpočet. Kontrolní test. 10. Použití programu TEPLO 2007 pro výpočet difúze a kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. 11. Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce – normové požadavky. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou – průvzdušnost, výměna vzduchu v místnostech. Tepelná stabilita místností v zimním a letním období. Normové požadavky. 12. Prostup tepla obálkou budovy – průměrný součinitel prostupu tepla, normové požadavky a ruční výpočet. 13. Exkurze dle možností. 14. Zápočet. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, počítačová učebna. Doporučená literatura: ČSN 73 0540/2007 – Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. ČSN 73 0540/2005 – Tepelná ochrana budov - Části 1,3,4. Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.