229-0101/01 – Prostředí staveb (PSt)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ171 Ing. Michaela Černínová, Ph.D.
CER69 Ing. Zuzana Černoušková
DOL26 Ing. Vlasta Doležalová
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAV38 prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky. Naučí se posuzovat stavební konstrukce a budovy podle požadavků platné tepelně technické normy. Dokáže řešit elementární výpočtové úlohy přibližnými a přesnými metodami s využitím speciálního softwaru. Student získá dovednost navrhnout a posoudit stavební konstrukci z hlediska tepelně technických požadavků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou. Studenti se seznámí s: tepelně technickými vlastnostmi materiálů a konstrukcí, tepelně technickými požadavky a výpočetními postupy dle ČSN 73 0540/1,2,3,4, a dalších evropských norem, navrhováním dodatečných opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností budov a ke snížení energetické náročnosti budov. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy. Šíření tepla. Základní zákony. Tepelně technické vlastnosti materiálů. Parametry prostředí. Součinitel prostupu tepla, Tepelný odpor konstrukce. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Pokles dotykové teploty podlahy. Tepelné mosty a vazby. Šíření vlhkostí konstrukcí. Šíření vzduchu konstrukcí. Tepelná stabilita místností. Prostup tepla obálkou budovy.

Povinná literatura:

ČSN 730540 - 2:2011 Tepelná ochrana budov. Část 2. Požadavky. ČSN 73 0540/2005 – Tepelná ochrana budov - Části 1,3,4.

Doporučená literatura:

Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Rozdělení oboru SF do jednotlivých disciplin a jejich vzájemná vazba. Současné platné předpisy a normy v ČR a zahraničí, 2. Principy interiérové pohody prostorů a jejich vzájemné atributy 3. Tepelná technika – pohoda prostředí v zimním a letním období, základní požadavky pro její splnění 4. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich vzájemné vazby 5. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích, součinitel prostupu tepla, tepelný odpor a povrchové teploty 6. Vlhkostní režim, roční bilance zkondenzovaných a vypařených vodních par 7. Tepelná jímavost podlahových konstrukcí, vzorové návrhy skladeb podlahových konstrukcí 8. Neustálený teplotní stav, tepelná stabilita v zimním období 9. Tepelná stabilita v letním období 10. Energetické posouzení budov obytných, občanských a průmyslových 11. Ustanovení pro zabezpečení optimální enrgetické náročnosti objektů 12. Dodatečné zateplení, základní zásady, vhodné materiály 13. Transparentní prvky obvodového pláště a jejich technické parametry 14. Obvodové a střešní pláště v ČR a zahraničí Cvičení: (Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení) 1. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich stanovení, parametry vnitřního a vnějšího prostředí. 2. Šíření tepla konstrukcí - součinitel prostupu tepla, tepelný odpor konstrukce – normové požadavky a ruční výpočet. 3. Součinitel prostupu tepla nestejnorodých konstrukcí (s tepelnými mosty) a výplně otvorů. Příklady. 4. Použití programu TEPLO 2007 pro výpočet tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí. Zadání programu č.1. 5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – normové požadavky. Výpočet pro konstrukce s jednorozměrným šířením tepla. 6. Tepelné mosty a kouty. Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu pro dvourozměrné šíření tepla. Lineární a bodové tepelné vazby. Normový požadavek. Příklady. 7. Použití programu AREA 2007 pro výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru vnitřního povrchu – zadání programu č.2 8. Použití programu AREA 2007 pro výpočet součinitele prostupu tepla nestejnorodých konstrukcí (s tepelnými mosty) a pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla tepelnou vazbou. 9. Šíření vlhkosti konstrukcí - difúze a kondenzace vodní páry – normové požadavky a ruční výpočet. Kontrolní test. 10. Použití programu TEPLO 2007 pro výpočet difúze a kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. 11. Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce – normové požadavky. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou – průvzdušnost, výměna vzduchu v místnostech. Tepelná stabilita místností v zimním a letním období. Normové požadavky. 12. Prostup tepla obálkou budovy – průměrný součinitel prostupu tepla, normové požadavky a ruční výpočet. 13. Exkurze dle možností. 14. Zápočet. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, počítačová učebna. Doporučená literatura: ČSN 73 0540/2007 – Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. ČSN 73 0540/2005 – Tepelná ochrana budov - Části 1,3,4. Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.