229-0101/04 – Prostředí staveb (PSt)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER506 Ing. Marcela Černíková, Ph.D.
KOZ171 Ing. Michaela Černínová, Ph.D.
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
GER114 Ing. Pavel Gergela
CHU0019 Ing. Blanka Chudíková
ZDR074 Ing. Naďa Kudělová, Ph.D.
PAN083 Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
ROD0027 Ing. Claudie Rodková
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
DON020 Ing. Denisa Valachová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky. Naučí se posuzovat stavební konstrukce a budovy podle požadavků platné tepelně technické normy. Dokáže řešit elementární výpočtové úlohy přibližnými a přesnými metodami s využitím speciálního softwaru. Student získá dovednost navrhnout a posoudit stavební konstrukci z hlediska tepelně technických požadavků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou. Studenti se seznámí s: tepelně technickými vlastnostmi materiálů a konstrukcí, tepelně technickými požadavky a výpočetními postupy dle ČSN 73 0540/1,2,3,4, a dalších evropských norem, navrhováním dodatečných opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností budov a ke snížení energetické náročnosti budov. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy. Šíření tepla. Základní zákony. Tepelně technické vlastnosti materiálů. Parametry prostředí. Součinitel prostupu tepla, Tepelný odpor konstrukce. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Pokles dotykové teploty podlahy. Tepelné mosty a vazby. Šíření vlhkostí konstrukcí. Šíření vzduchu konstrukcí. Tepelná stabilita místností. Prostup tepla obálkou budovy.

Povinná literatura:

ČSN 730540 - 2:2011 Tepelná ochrana budov. Část 2. Požadavky. ČSN 73 0540/2005 – Tepelná ochrana budov - Části 1,3,4.

Doporučená literatura:

Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test

E-learning

Není

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Rozdělení oboru SF do jednotlivých disciplin a jejich vzájemná vazba. Současné platné předpisy a normy v ČR a zahraničí, 2. Principy interiérové pohody prostorů a jejich vzájemné atributy 3. Tepelná technika – pohoda prostředí v zimním a letním období, základní požadavky pro její splnění 4. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich vzájemné vazby 5. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích, součinitel prostupu tepla, tepelný odpor a povrchové teploty 6. Vlhkostní režim, roční bilance zkondenzovaných a vypařených vodních par 7. Tepelná jímavost podlahových konstrukcí, vzorové návrhy skladeb podlahových konstrukcí 8. Neustálený teplotní stav, tepelná stabilita v zimním období 9. Tepelná stabilita v letním období 10. Energetické posouzení budov obytných, občanských a průmyslových 11. Ustanovení pro zabezpečení optimální enrgetické náročnosti objektů 12. Dodatečné zateplení, základní zásady, vhodné materiály 13. Transparentní prvky obvodového pláště a jejich technické parametry 14. Obvodové a střešní pláště v ČR a zahraničí Cvičení: 1. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich stanovení, parametry vnitřního a vnějšího prostředí. 2. Šíření tepla konstrukcí - součinitel prostupu tepla, tepelný odpor konstrukce – normové požadavky a ruční výpočet. 3. Součinitel prostupu tepla konstrukcí s tepelnými mosty a výplně otvorů. Příklady. 4. Použití programu TEPLO 2009 pro výpočet tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí. Zadání programu č.1. 5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – normové požadavky. Výpočet pro konstrukce s jednorozměrným šířením tepla. Tepelné mosty a kouty. Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu pro dvourozměrné šíření tepla. 6. Použití programu AREA 2009 pro výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukce pro dvourozměrné šíření tepla. Zadání programu č.2. 7. Použití programu AREA 2009 pro výpočet součinitele prostupu tepla nestejnorodých konstrukcí (s tepelnými mosty) a . Lineární a bodové tepelné vazby. Normový požadavek. Příklady. 8. Šíření vlhkosti konstrukcí - difúze a kondenzace vodní páry – normové požadavky a ruční výpočet. Kontrolní test. 9. Použití programu TEPLO 2009 pro výpočet difúze a kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce – normové požadavky. 10. Prostup tepla obálkou budovy – průměrný součinitel prostupu tepla, normové požadavky. Zadání programu č.3. 11. Prostup tepla obálkou budovy – průměrný součinitel prostupu tepla, Výpočet programem ZTRÁTY 2009. 12. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou – průvzdušnost, výměna vzduchu v místnostech. 13. Tepelná stabilita místností v zimním a letním období. Normové požadavky. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní