229-0102/01 – Prostředí staveb (PSt)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAT020 Ing. Andrea Baďurová
HRU0185 Ing. Michal Hrubý
CHU0019 Ing. Blanka Chudíková
KOL0307 Ing. Vojtěch Kolarčík
PAN083 Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
STI092 Ing. Petra Stiborová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky. Naučí se posuzovat stavební konstrukce a budovy podle požadavků platné tepelně technické normy. Dokáže řešit elementární výpočtové úlohy přibližnými a přesnými metodami s využitím speciálního softwaru. Student získá dovednost navrhnout a posoudit stavební konstrukci z hlediska tepelně technických požadavků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou. Studenti se seznámí s: tepelně technickými vlastnostmi materiálů a konstrukcí, tepelně technickými požadavky a výpočetními postupy dle ČSN 73 0540/1,2,3,4, a dalších evropských norem, navrhováním dodatečných opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností budov a ke snížení energetické náročnosti budov.

Povinná literatura:

KABELE, K. a kol. Hodinová klimatická data a parametry typického užívání budov a zón s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie pro výpočet dodané energie a pomocné energie v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Společnost pro techniku prostředí. 2022, ISBN 978-80-02-02987-8. Bošová, D., Kulhánek, F. Stavební fyzika II. Stavební tepelná technika. Praha : ČVUT, 2015. 191 stran. ISBN 978-80-01-05645-5. HENS, H. Building Physics – Heat, Air and Moisture – Fundamentals and Engineering Methods with Examples And Exercises. 2nd Edition, Berlin: Wilhelm Ernst Sohn, 2012. 315 p. ISBN 978-3-433-03027-1.

Doporučená literatura:

Tywoniak, J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. GRADA Publishing 2012. ČSN 730540 - 2:2011 Tepelná ochrana budov. Část 2. Požadavky. ČSN 73 0540/2005 – Tepelná ochrana budov - Části 1,3,4. Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test z probrané látky ve cvičení. Kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Rozdělení oboru SF do jednotlivých disciplin a jejich vzájemná vazba. Současné platné předpisy a normy v ČR a zahraničí, 2. Principy interiérové pohody prostorů a jejich vzájemné atributy 3. Tepelná technika – pohoda prostředí v zimním a letním období, základní požadavky pro její splnění 4. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich vzájemné vazby 5. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích, součinitel prostupu tepla, tepelný odpor a povrchové teploty 6. Vlhkostní režim, roční bilance zkondenzovaných a vypařených vodních par 7. Tepelná jímavost podlahových konstrukcí, vzorové návrhy skladeb podlahových konstrukcí 8. Neustálený teplotní stav, tepelná stabilita v zimním období 9. Tepelná stabilita v letním období 10. Energetické posouzení budov obytných, občanských a průmyslových 11. Ustanovení pro zabezpečení optimální enrgetické náročnosti objektů 12. Dodatečné zateplení, základní zásady, vhodné materiály 13. Transparentní prvky obvodového pláště a jejich technické parametry 14. Obvodové a střešní pláště v ČR a zahraničí Cvičení: 1. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich stanovení, parametry vnitřního a vnějšího prostředí. 2. Šíření tepla konstrukcí - součinitel prostupu tepla, tepelný odpor konstrukce – normové požadavky a ruční výpočet. 3. Součinitel prostupu tepla konstrukcí s tepelnými mosty a výplně otvorů. Příklady. 4. Použití programu TEPLO 2015 pro výpočet tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí. Zadání programu č.1. 5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – normové požadavky. Výpočet pro konstrukce s jednorozměrným šířením tepla. Tepelné mosty a kouty. Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu pro dvourozměrné šíření tepla. 6. Použití programu AREA 2015 pro výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukce pro dvourozměrné šíření tepla. Zadání programu č.2. 7. Použití programu AREA 2015 pro výpočet součinitele prostupu tepla nestejnorodých konstrukcí (s tepelnými mosty) a . Lineární a bodové tepelné vazby. Normový požadavek. Příklady. 8. Šíření vlhkosti konstrukcí - difúze a kondenzace vodní páry – normové požadavky a ruční výpočet. Kontrolní test. 9. Použití programu TEPLO 2015 pro výpočet difúze a kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce – normové požadavky. 10. Prostup tepla obálkou budovy – průměrný součinitel prostupu tepla, normové požadavky. Zadání programu č.3. 11. Prostup tepla obálkou budovy – průměrný součinitel prostupu tepla, Výpočet programem ZTRÁTY 2015. 12. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou – průvzdušnost, výměna vzduchu v místnostech. 13. Tepelná stabilita místností v zimním a letním období. Normové požadavky. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní