229-0102/02 – Prostředí staveb (PSt)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky. Naučí se posuzovat stavební konstrukce a budovy podle požadavků platné tepelně technické normy. Dokáže řešit elementární výpočtové úlohy přibližnými a přesnými metodami s využitím speciálního softwaru. Student získá dovednost navrhnout a posoudit stavební konstrukci z hlediska tepelně technických požadavků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou. Studenti se seznámí s: tepelně technickými vlastnostmi materiálů a konstrukcí, tepelně technickými požadavky a výpočetními postupy dle ČSN 73 0540/1,2,3,4, a dalších evropských norem, navrhováním dodatečných opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností budov a ke snížení energetické náročnosti budov. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy. Šíření tepla. Základní zákony. Tepelně technické vlastnosti materiálů. Parametry prostředí. Součinitel prostupu tepla, Tepelný odpor konstrukce. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Pokles dotykové teploty podlahy. Tepelné mosty a vazby. Šíření vlhkostí konstrukcí. Šíření vzduchu konstrukcí. Tepelná stabilita místností. Prostup tepla obálkou budovy.

Povinná literatura:

SKOTNICOVÁ, I., LABUDEK, J. Stavební tepelná technika I - studijní texty pro cvičení. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011. 83 s. ISBN 978-80-7204-767-3. ČSN 730540 - 2:2011 Tepelná ochrana budov. Část 2. Požadavky. ČSN 73 0540/2005 – Tepelná ochrana budov - Části 1,3,4.

Doporučená literatura:

Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test z probrané látky ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Rozdělení oboru SF do jednotlivých disciplin a jejich vzájemná vazba. Současné platné předpisy a normy v ČR a zahraničí, 2. Principy interiérové pohody prostorů a jejich vzájemné atributy 3. Tepelná technika – pohoda prostředí v zimním a letním období, základní požadavky pro její splnění 4. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich vzájemné vazby 5. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích, součinitel prostupu tepla, tepelný odpor a povrchové teploty 6. Vlhkostní režim, roční bilance zkondenzovaných a vypařených vodních par 7. Tepelná jímavost podlahových konstrukcí, vzorové návrhy skladeb podlahových konstrukcí 8. Neustálený teplotní stav, tepelná stabilita v zimním období 9. Tepelná stabilita v letním období 10. Energetické posouzení budov obytných, občanských a průmyslových 11. Ustanovení pro zabezpečení optimální enrgetické náročnosti objektů 12. Dodatečné zateplení, základní zásady, vhodné materiály 13. Transparentní prvky obvodového pláště a jejich technické parametry 14. Obvodové a střešní pláště v ČR a zahraničí Cvičení: 1. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich stanovení, parametry vnitřního a vnějšího prostředí. 2. Šíření tepla konstrukcí - součinitel prostupu tepla, tepelný odpor konstrukce – normové požadavky a ruční výpočet. 3. Součinitel prostupu tepla konstrukcí s tepelnými mosty a výplně otvorů. Příklady. 4. Použití programu TEPLO 2015 pro výpočet tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí. Zadání programu č.1. 5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – normové požadavky. Výpočet pro konstrukce s jednorozměrným šířením tepla. Tepelné mosty a kouty. Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu pro dvourozměrné šíření tepla. 6. Použití programu AREA 2015 pro výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukce pro dvourozměrné šíření tepla. Zadání programu č.2. 7. Použití programu AREA 2015 pro výpočet součinitele prostupu tepla nestejnorodých konstrukcí (s tepelnými mosty) a . Lineární a bodové tepelné vazby. Normový požadavek. Příklady. 8. Šíření vlhkosti konstrukcí - difúze a kondenzace vodní páry – normové požadavky a ruční výpočet. Kontrolní test. 9. Použití programu TEPLO 2015 pro výpočet difúze a kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce – normové požadavky. 10. Prostup tepla obálkou budovy – průměrný součinitel prostupu tepla, normové požadavky. Zadání programu č.3. 11. Prostup tepla obálkou budovy – průměrný součinitel prostupu tepla, Výpočet programem ZTRÁTY 2015. 12. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou – průvzdušnost, výměna vzduchu v místnostech. 13. Tepelná stabilita místností v zimním a letním období. Normové požadavky. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: 70 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku