229-0108/01 – Energetická náročnost budov (ENB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ171 Ing. Michaela Černínová, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti z oblasti hodnocení energetické náročnosti budov. Naučí se posuzovat stavební konstrukce a budovy podle požadavků platné legislativy v dané oblasti. Dokáže vyřešit výpočtové úlohy s využitím speciálního softwaru. Student získá dovednost navrhnout a posoudit různé typy budov na energetickou náročnost, stanovit průkaz energetické náročnosti budov, navrhnout zlepšující opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou a energetikou budov. Studenti se seznámí s výpočtovými metodami pro stanovení tepelných ztrát budov a hodnocení energetické náročnosti budov. Předmět se zabývá metodami energetického hodnocení budov, legislativními požadavky. Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické výpočty.

Povinná literatura:

Platná legislativa z oblasti energetické náročnosti budov. Zákon č. 61/2008 Sb. o hospodaření energií (úplné znění zák. 406/2000 vč. jeho změn) Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhl. 213/2001 Sb. o podrobnostech náležitostí energetického auditu Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006 ČEA: Využití evropských norem pro výpočet potřeby tepla a využití primární energie, STÚ Praha 2005 ČEA: Klimatologické údaje, STÚ Praha 2007 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ČNI Praha2007 ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, ČNI Praha 2005 ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu, ČNI Praha 2005 ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, ČNI Praha 1999 ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda, ČNI Praha 2009 ČSN EN ISO l3790 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na výtápění, ČNI Praha 2009

Doporučená literatura:

Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje projekt na zadané téma. Kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy včetně souvisejících technických norem. Evropská legislativa. Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Základní pojmy. 2) Metodika přístupu a navrhování systémů vytápění pro různé provozy – vyhodnocování z technického, ekonomického a funkčního hlediska, investiční a provozní náklady jednotlivých systémů vytápění, vliv na vyhodnocení průkazu ENB. 3) Energetická náročnost budov – praktické výpočty dílčích dodaných energií (vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti, příprava TV, osvětlení). 4) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie – koncepce návrhu. Kvalitativní úroveň řešení konstrukcí obálky budovy. Použité technické systémy a obnovitelné zdroje energie. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke snižování energetické náročnosti budov a budovám s téměř nulovou spotřebou energie. 5) Průkaz energetické náročnosti budovy. Definice energetické náročnosti budov. Ukazatele energetické náročnosti budovy, způsob stanovení referenčních hodnot. Závaznost splnění ukazatelů ENB. Podrobnosti výpočtu celkové potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy, pomocné energie, dodané energie, obnovitelné a neobnovitelné primární energie. Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. Vhodnost a podrobnosti stanovení doporučených opatření pro snížení ENB. Parametry a hodnoty referenční budovy. Textová a grafická část průkazu ENB, stanovení klasifikačních tříd. 6) Dimenzování potrubí otopných soustav. Návrh TRV, návrh oběhového čerpadla. Regulační armatury. Dvoucestné a třícestné regulační ventily, servopohony. Expanzní nádoba, pojistný ventil – podrobnosti výpočtu. Ekvitermní regulace. 7) Technologická schémata zapojení otopných zdrojů a jejich kombinace, funkce a umístění jednotlivých armatur, směšovací sestavy, regulace. 8) Návrh systému přípravy teplé vody. Vlastnosti teplé vody, mikrobiální kolonizace. Způsoby přípravy TV. Celková potřeba TV, profil odběru a návrh zásobníku. Zabezpečovací zařízení, návrh tepelné izolace. Zpětné využití tepla v systémech přípravy TV. 9) Otopné soustavy: Tepelná čerpadla. Princip, funkce. Typy tepelných čerpadel. Návrh výkonu. Topný faktor. Ohřev TV. Akumulátory. 10) Otopné soustavy: Plynové kondenzační kotle. Návrh kotelny. Návrh anuloidu. Zapojení kotelen, kaskády kotlů, technologie a komponenty technické místnosti. 11) Otopné soustavy: Elektrické topné rohože a fólie v systému vytápění. Možnosti regulace. Krbová tělesa a teplovzdušné rozvody. 12) Návrh a projektování podlahového vytápění. Dimenzování. Materiál. Rozdělovače - sběrače. Vystrojení. Nastavení průtoků otopných větví. Rozteče potrubí a okrajové zóny. Teplotní spád a povrchové teploty. Regulace a směšování. Podlahové krytiny. 13) Ekonomie otopných soustav. Rozpočtování otopných soustav. Investiční a provozní náklady. Související náklady – revize, el. sazby, stavební připravenost, dodávka paliva, přípojky inženýrských sítí, zdroj, akumulace, rozvody, vrty tepelných čerpadel, aj. 14) Provádění projektů techniky prostředí staveb, obsah a rozsah projektové dokumentace, výpočetní pomůcky, užitečné odkazy, tvorba a koncepce cenových nabídek, ukázky projektových dokumentací. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.