229-0151/05 – Building Services I. (TZB1)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits5
Subject guarantorIng. Petra Tymová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR013 Ing. Petra Baronová
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
GOR070 Ing. Petra Gorbunovová
KUB16 doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject acquaints students with a rational form with problems of internal water supply, internal sewerage and also deals with the problem of using different types of gases in building objects.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

This course presents various technical and design facilities the gas, and sanitary units.

Compulsory literature:

David V. Chadderton - Building Servicces Engineering, London , 2007 F. Hall, R. Greeno – Building Services Handbook, Oxford, 2011 G.J. Blower – Plumbing Mechanical Services, Essex 2006

Recommended literature:

Holloway D. Book of Plumbing and Central Heating (Consumer Guides), Amazon.co.uk 2006 „Reader´s Digest“ Plumbing and Heating Manual, Reader´s Digest 2008 Bridgewater J.: The Complete Handbook of Home Electrics, Amazon.co.uk 2008 Mladí L.: Water regulations Guide, Amazon.co.uk 2008 Larry W.M.: Water Distribution System Handbook, Amazon.co.uk 2006 John Canivan: How to Build a Solar Hot Water System, Sunny Future Press, Wantagh, Ny 2004

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvodní přednáška, zákony, předpisy, doporučená literatura. 2. Klima měst, sídel a budov. Hydraulika potrubí. 3. Vlastnosti vody, vodní zdroje, úprava vody,vodovodní přípojky. 4. Vodovod, návrh a výpočet vnitřního vodovodu, armatury. 5. Vodovodní sítě, úpravy tlaku vody, požární vodovod. 6. Kanalizace gravitační a tlakové, stoky, čističky vod. 7. Kanalizační přípojky objektů, výpočet, zařizovací předměty. 8. Sanitární technika, typologie, využití dešťových vod. 9. Požadavky na bazény. Příprava teplé vody. 10. Topné plyny, základní vlastnosti, použitelnost, výbušnost. 11. Plynovody. Zásady rozvodu plynu. Požadavky na projekt přípojky. 12. Plynová zařízení. Vnitřní rozvody, armatury, odzkoušení. 13. Druhy plynových spotřebičů ve stavebnictví, možnost použití. 14. Odborná způsobilost pro instalaci a projekty PZ, certifikace výrobků. 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s plynem. Cvičení: Projekt: A: Situace Technická zpráva stavební části B: Projekt vodovodu (měřítko: 1:50) 1. Technická zpráva projektu vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky, stanovení spotřeby vody, návrh a posouzení vnitřního vodovodu, popis zařizovacích předmětů. 2. Půdorysy typických podlaží – stoupací a připojovací potrubí. 3. Půdorys podlaží – ležatý rozvod studené a teplé vody. 4. Axonometrie (rozvinutý řez) vnitřního vodovodu C: Projekt kanalizace (měřítko: 1:50) 1. Technická zpráva projektu vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky. Stanovení výpočtového průtoku dešťových a splaškových vod, návrh a posouzení potrubí vnitřní kanalizace. 2. Půdorysy typických podlaží – odpadní, připojovací a větrací potrubí. 3. Půdorys podlaží – svodné potrubí a napojení přípojky. 4. Svislý řez – splašková a dešťová kanalizace. 5. Podélný řez hlavní větví svodného potrubí splaškové kanalizace. D: Projekt plynovodu 1. Technická zpráva projektu vnitřního plynovodu a plynové přípojky. 2. Stanovení výpočtové spotřeby plynu, návrh a posouzení potrubí vnitřního plynovodu. 3. Půdorysy typických podlaží. Plynové stoupačky a připojovací potrubí. 4. Půdorys podlaží – ležatý rozvod. 5. Izometrie vnitřního plynovodu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.