229-0152/01 – Building Services II. (TZB2)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits5
Subject guarantorIng. Irena Svatošová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR013 Ing. Petra Baronová
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
KUB16 doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
WNE01 Ing. Jan Wnetrzak
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course provides basic information on the heating of buildings.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

This course acquaints students with the heating of buildings - heat source, fuel distribution and design of heating surfaces.

Compulsory literature:

Ramlow B., Nusz B.: Solar Water Heating - A Comprehensive Guide to Solar Water a Space Heating Systems, New Society Publishers 2006; Ward R.: Domestic Central Heating Wiring Systems and Controls, Newnes, UK 2005.

Recommended literature:

Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Cihlář, Gebauer, Počinková: TZB. Ústřední vytápění I. Cvičení, ateliérová tvorba. Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno,1998 Karel Brož: Vytápění. Vydavatelství ČVUT, 2006 Brož,Šourek: Alternativní zdroje energie. Praha Vydavatelství ČVUT, 2003 Bystřický, Pokorný: TZB – B. Vydavatelství ČVUT, 2003 www.tzb-info.cz/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
229-0151 TZB1 Building Services I. Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvodní přednáška, zákony, předpisy, doporučená literatura. Význam a náplň předmětu TZB. Zákon č.22/1997 Sb a č.71/2000 Sb. A navazující nařízení vlády, prohlášení o shodě, činnost orgánů SOD. 2. Vytápění. Sdílení tepla, vnitřní klima budov,tepelná pohoda a její vliv na lidský organizmus. 3. Vytápění. Výpočet tepelných ztrát a možnost jejich snižování. Výpočet tepelných ztrát matematicky i prostřednictvím PC. Kreslení schemat prvků ÚT. 4. Vytápění. Otopné soustavy samotížné a s nuceným oběhem. Návrh a výpočet potrubních rozvodů. 5. Základní typy vytápěcích kotlů – stacionární, závěsné, mobilní. Kotle klasické, nízkoteplotní a kondenzační. Další možné zdroje – kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, solární zařízení. 6. Zabezpečovací zařízení vytápěcích systémů teplovodních i parních. Expanzní nádoby a zabezpečovací armatury. Návrh, výpočet, seřizování, kontroly. 7. Větrání a klimatizace. Optimalizace mikroklimatu budov. Soustavy vzduchotechniky. 8. Větrání a klimatizace. Přirozené větrání, malá vzduchotechnika. Nucené větrání, chladicí soustavy. 9. Otopná tělěsa. Druhy, konstrukce, výkony, požadavky na montáž. Příslušenství otopných těles, seřizování průtoku media, regulační armatury. 10. Ohřev teplé užitkové vody.Způsoby ohřevu, zapojení do vytápěcích systémů, výpočet spotřeby TUV, hygiena ohřevu – bakterie Legionella. 11. Pplynová zařízení v oblasti TZB. Základní předpisy pro návrh a montáž plynových zařízení, provozní zkoušky a revize. 12. Druhy paliv, jejich vliv na ekologii, možnosti úspor paliv. Netradiční energetické zdroje. Energeticky úsporné domy. Hysolární energie. 13. Centrální zásobování teplem, okrskové kotelny, teplárny, tepelné sítě, předávací stanice. Příprava TUV v soustavách CTZ. Měření množství spotřebovaného tepla. 14. Vyhodnocování provozu vytápěcích zařízení, tepelná účinnost, normovaný stupeň využití, kriteria vyhodnocování provozu podle EU. Ekologické programy. Bezemisní zátěž území stavbou. 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s tepelnými zdroji, povinná školení obsluhy, povinná dokumentace zařízení. Cvičení: Projekt: A: Projekt vytápění objektu 1. Technická zpráva projektu vytápění – tepelné ztráty. 2. Půdorys typických podlaží – rozvod vytápění. 3. Půdorys podlaží – horizontální rozvod vytápění 4. Schema systému vytápění. B: Projekt nuceného větrání 1. Technická zpráva projektu nuceného větrání. Určení množství odváděného vzduchu, výpočet tlakových ztrát potrubí, návrh ventilátoru. 2. Půdorysy typických podlaží – návrh systému větrání. 3. Řez systému větrání. C: Projekt využití sluneční energie 1. Technická zpráva projektu – výpočet sluneční radiace a energie zachycené kolektory, určení typu kolektoru, včetně účinnosti. 2. Situace a zakreslení umístění kolektorů 3. Schema navrženého systému Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.