229-0154/03 – Building Services (TZB)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits5
Subject guarantorIng. Petra Tymová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAR005 Ing. Zdeněk Jaroň
KUB16 doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will acquire knowledge and skills throughout the field of technical building equipment. Gets clear information about how the internal wiring installation in buildings - water, sewer, gas and plumbing units (health technology).

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject provides more comprehensive information on the climate of cities, settlements and buildings, hydraulice Pipeline. It also deals with the calculation of internal sewerage, internal gas pipeline, design of installation units, heat sharing, indoor climate of buildings, home heating sources, air conditioning, ventilation and air conditioning. The course deepens the knowledge about energy performance of buildings and introduces new technologies (use of non-traditional energy sources).

Compulsory literature:

G.J. Blower: Plumbing Mechanical Services, Essex/2006

Recommended literature:

John Canivan: How to Build a Solar Hot Water System, Sunny Future Press, Wantagh, Ny 2004

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Klima měst, sídel a budov. Hydraulika potrubí. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Vnitřní vodovod. Požární vodovod. 4. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Vnitřní kanalizace. Typologie hygienických zařízení 5. Plynovod. Plynovodní přípojky. Vnitřní plynovod. 6. Instalační celky. 7. Vytápění. Sdílení tepla. Vnitřní klima budov. Optimalizace mikroklima budov. 8. Vytápění. Otopné soustavy. Zabezpečovací zařízení. Domovní zdroje vytápění. 9. Větrání a klimatizace. Přirozené větrání Klimatizace Soustavy vzduchotechniky. 10. Elektrické rozvody. Výtahy a pohyblivé schody. Hromosvody. 11. Osvětlení umělé a denní. 12. Zařízení elektrické ochrany budov, staveb a produktovodů. 13. Informační a kybernetická technika. Digitalizace a senzorizace měření. 14. Ekologie a úspory energie. Netradiční energetické zdroje. Hysolární technologie. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Stanovení prostředí. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Vodovodní armatury. 4. Vodovod. Vnitřní vodovod. Výpočet vnitřního vodovodu. Požární vodovod. 5. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Zařizovací předměty. 6. Kanalizace.Vnitřní kanalizace. Zásady navrhování a výpočet vnitřní kanalizace. 7. Plynovod. Plynovodní přípojka. Plynové spotřebiče. 8. Plynovod. Vnitřní plynovod. Zásady navrhování a výpočet vnitř. plynovodu. 9. Vytápění. Výpočet tepelných ztrát objektu mechanicky a pomocí PC. 10. Vytápění. Otopná tělesa rozdělení, druhy. Podlahové vytápění. Vytápění hal. 11. Vytápění. Zakreslování topných zařízení do výkresové dokumentace dle ČSN. 12. Vytápění. Návrh otopné soustavy. Návrh kotelny. Schéma zapojení, expanzní zařízení, regulace 13. Větrání a klimatizace. Druhy ventilátorů, výpočet výměny vzduchu v soc. zařízení dle hygienických předpisů. 14. Větrání a klimatizace. Větrací soustavy. Návrh soustavy malé vzduchotechniky. 15. Hodnocení projektu. Projekt: A. Situace 1. Technická zpráva stavební části s označením a popisem jednotlivých místností. 2. Situace. B. Projekt vodovodu 3. Technická zpráva projektu vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky. Stanovení spotřeby vody dle směrnice č.9/73, popis zařizovacích předmětů atd.. 4. Půdorys typického podlaží (1.NP) – stoupací a připojovací potrubí, zařiz. předměty. 5. Půdorys podlaží (1.PP) – ležatý rozvod studené a teplé vody, napojení přípojky. 6. Svislý řez vodovodní stoupačkou s připojovacím potrubím. C. Projekt kanalizace 7. Technická zpráva projektu vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky. 8. Půdorys typického podlaží (1.NP) – odpadní, připojovací a větrací potrubí. 9. Půdorys podlaží (1.PP nebo základů) – svodné potrubí splašk.vod, svodné potrubí dešť.vod, napojení přípojky. 10. Svislý řez odpadního potrubí s odvětráním splaškové kanalizace a svislý řez dešťové kanalizace. 11. Podélný řez hlavní větve svodného potrubí splaškové kanalizace. D. Projekt plynovodu 12. Technická zpráva projektu vnitřního plynovodu a plynovodní přípojky. 13. Půdorys typického podlaží – plynovodní stoupačky a připojovací potrubí. 14. Půdorys podlaží (1.PP nebo 1.NP) – ležatý rozvod, přípojka plynu, HUP. 15. Izometrie plynu. E. Projekt vytápění 16. Technická zpráva projektu vytápění – výpočet tepelných ztrát, celý objekt obálkovou metodou, místnosti v typickém podlaží objektu podrobně do formuláře. 17. Půdorys typického podlaží – zakreslení otopných těles a rozvodů. 18. Schéma zapojení otopných těles a schéma zapojení kotle. F. Projekt nuceného větrání 19. Technická zpráva projektu nuceného větrání – množství odváděného vzduchu dle hygienických norem, návrh ventilátoru, velikosti mřížky. 20. Půdorys typického podlaží se zakreslením VZT zařízení. Řez VZT zařízením. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter