229-0207/01 – Stavební tepelná technika I (STTI)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětuIng. Vladan Panovec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladan Panovec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN083 Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky, naučí se řešit praktické příklady numerického modelování kritických stavebních detailů z hlediska tepelně-vlhkostních vlivů, počítačové simulace tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti studentů z oblasti stavební tepelné techniky. Zabývá se podrobnými tepelně technickými výpočty s využitím specializovaných softwarů. Zaměřuje se na modelování 2-D a 3-D kritických detailů stavebních konstrukcí a jejich tepelně vlhkostní hodnocení.

Povinná literatura:

VAVERKA, J.; HIRŠ, J.; SKOTNICOVÁ, I., aj. Stavební tepelná technika a energetika budov. 1. vyd. Brno : VUTIUM, 2006. 648 s. + CD ROM. ISBN 80-214-2910-0. SKOTNICOVÁ, I., LABUDEK, J. Stavební tepelná technika I - studijní texty pro cvičení. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011. 83 s. ISBN 978-80-7204-767-3.

Doporučená literatura:

ČSN EN ISO 13788/2002 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody ČSN EN ISO 6946:2008 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje program na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické základy a) základní pojmy a veličiny b) šíření tepla: vedením, prouděním, sáláním, prostup tepla konstrukcí 2. Prostup tepla konstrukcí a) tepelný odpor vztah mezi R a U, tepelný odpor při přestupu tepla b) součinitel prostupu tepla: základní vztahy, požadavky, výpočtové postupy, nestejnorodé konstrukce, tepelné mosty, nevytápěné prostory, přilehlá zemina, otvorové výplně, c) tepelné mosty a vazby: 2D a 3D teplotní pole, způsoby výpočtu teplotního pole, závady z tepelně vlhkostního hlediska, plísně, hygienické požadavky, zásady eliminace tepelných mostů a vazeb d) lineární a bodový činitel prostupu tepla e) vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor vnitřního povrchu: požadavky, postup výpočtu, vztah mezi povrchovou teplotou a teplotním faktorem, f) teplota uvnitř konstrukce: průběh teploty v konstrukci, výpočet teploty v libovolném místě konstrukce g) šíření tepla ve vzduchových vrstvách: vzduchové vrstvy (nevětrané, větrané), teplota ve vzduchové vrstvě 3. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou a) průvzdušnost: spárová průvzdušnost, intenzita výměny vzduchu b) výměna vzduchu v místnosti: větrání přirozené, mechanické, hygienické požadavky, vliv infiltrace na tepelnou ztrátu budovy 4. Šíření vlhkosti v konstrukci a) difúze a částečný tlak vodní páry: ve vzduchu, v pórovitém prostředí b) součinitel difúze, faktor difúzního odporu c) výskyt a oblast kondenzace: požadavky, postup výpočtu, roční bilance vodních par, kondenzace na vnitřním povrchu vnějšího pláště dvouplášťové konstrukce d) relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě 5. Vnitřní prostředí a) tepelná pohoda b) tepelná stabilita místnost: zimní období, letní období, požadavky, postup výpočtu, vliv těžkých a lehkých konstrukcí, akumulace tepla, nejvyšší denní vzestup teploty a nejvyšší denní teplota v letním období, c) pokles dotykové teploty podlahy 6. Zásady tepelně technického návrhu budov a konstrukcí, ochrana životního prostředí a) požadavky na TOB: legislativní rámec, vyhlášky, normy a jejich závaznost, normové požadavky na konstrukce a vnitřní prostředí b) tepelné izolace: materiály, tep. vodivosti, ekologie, zateplovací systémy (vnější, vnitřní, výhody a nevýhody, rizika vnitřních izolací) c) obvodové stěny: těžké (homogenní, sendvičové), lehké (dřevostavby), prosklené fasády (energetický přínos, přehřívání, dvouplášťové konstrukce s větranou vzduchovou vrstvou) d) střechy: ploché, šikmé, jednoplášťové, dvouplášťové, odvětrávané vzduchové vrstvy, půdní prostory, dodatečné nadstřešení e) podlahy f) zásady řešení detailů: styky jednotlivých konstrukcí (stěna – strop, stěna – podlaha, sokl – základy) prostupující konstrukce (lodžie, konzoly) g) otvorové výplně: okna, střešní okna, dveře, materiály, zásady napojení na stavební konstrukce, ostění, umístění tepelně izolační vrstvy, řešení detailů (podkladní profil, práh, špalety), napojovací spáry, funkční spáry, zasklívací spáry, kritická místa z hlediska povrchových teplot h) konstrukce pro využívání solárních zisků: pasivní (trombeho stěny, energetické okna, střechy, solární kolektory), aktivní (fotovoltaika, fasádní a střešní panely) i) budovy: bytové, budovy v extrémních podmínkách, sportovní, nízkoenergetické, pasivní (umístění, zónování, rekuperace), nulové, solární j) tepelně technické a vlhkostní poruchy: konstrukcí zateplovacích systémů vnitřní prostředí (plísně) 7. Základy zkušebnictví a) stanovení tepelné vodivosti materiálů b) stanovení součinitele prostupu tepla otvorových výplní c) termografické měření povrchových teplot (termovize) Osnova cvičení: 1. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovu 2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – normový požadavek. Výpočet pro plošně homogenní konstrukce. Přibližné metody výpočtu pro tepelné mosty a vazby. Zadání programu č.1. 3. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – přesné metody výpočtu řešením 2-D teplotního pole. Modelování 2-D konstrukčních detailů v programu AREA 2009 (konstrukce se systematickými tepelnými mosty, detail se dvěma plošnými konstrukcemi, detail styku obvodové stěny a podlahy na terénu). 4. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – přesný výpočet řešením 3-D teplotního pole. Modelování 3-D konstrukčních detailů v programu CUBE3D 2009. 5. Součinitel prostupu tepla – normový požadavek. Výpočet pro plošně homogenní konstrukce, pro konstrukce se systematickými a nesystematickými tepelnými mosty. Přibližné metody výpočtu, program TEPLO 2009. Součinitel prostupu tepla – přesné metody výpočtu řešením 2-D teplotního pole. Modelování 2-D konstrukčních detailů se systematickými a nesystematickými tepelnými mosty v programu AREA 2009. 6. Součinitel prostupu tepla – okna, dveře, lehké fasády. 7. Lineární a bodový činitel prostupu tepla – normový požadavek. Přesné metody výpočtu řešením 2-D teplotního pole (detail s jednou plošnou konstrukcí, detail se dvěma plošnými konstrukcemi, detail styku obvodové stěny a podlahy na terénu). 8. Lineární a bodový činitel prostupu tepla - Modelování 3-D konstrukčních detailů v programu CUBE 3D 2009. 9. Difuze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukce. Program TEPLO 2009, AREA 2009. 11. Tepelná stabilita místnosti v zimním období, tepelně akumulační schopnosti stavebních konstrukcí. Program STABILITA 2009Tepelná stabilita místnosti v letním období, eliminace nadměrných tepelných zisků, Program SIMULACE 2009, STABILITA 2009 12. Hodnocení dvouplášťových konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou. Program MEZERA 2009 13. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou. Pokles dotykové teploty podlahy. Program TEPLO 2009. 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Doporučená povinná účast v praktické části výuky na počítačové učebně. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na přednáškách v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní