229-0213/02 – Stavební tepelná technika II (STTII)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětuIng. Vladan Panovec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladan Panovec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU0185 Ing. Michal Hrubý
PAN083 Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení dovedností a znalostí z oblasti stavební tepelné techniky a energetiky budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá metodami energetického hodnocení budov, legislativními požadavky. Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické výpočty.

Povinná literatura:

Vaverka a spol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. CERM Brno 2006.

Doporučená literatura:

Zákon č. 61/2008 Sb. o hospodaření energií (úplné znění zák. 406/2000 vč. jeho změn) Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhl. 213/2001 Sb. o podrobnostech náležitostí energetického auditu Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006 ČEA: Využití evropských norem pro výpočet potřeby tepla a využití primární energie, STÚ Praha 2005 ČEA: Klimatologické údaje, STÚ Praha 2007 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ČNI Praha2007 ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, ČNI Praha 2005 ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu, ČNI Praha 2005 ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, ČNI Praha 1999 ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda, ČNI Praha 2009 ČSN EN ISO l3790 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na výtápění, ČNI Praha 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně vypracování a odevzdání individuálně zadaných programů v požadovaném termínu a kvalitě. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatně individuálně zadané programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - energetická náročnost budov, legislativa, základní pojmy 2. Tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí 3. Prostup tepla obálkou budovy - průměrný součinitel prostupu tepla, normový požadavek, energetický štítek obálky budovy, klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy 4. Měrná ztráta prostupem tepla - pláštěm budovy, nevytápěným prostorem, vedlejšími nevytápěnými prostory, prostupem do přilehlé zeminy, EN ISO 13789, lineární a bodový činitel tepla tepelným mostem a tepelnou vazbou 5. Měrná tepelná ztráta větráním (12831 a 13790), celková tepelná ztráta, tepelný výkon podle ČSN EN 12831 6. Termíny a definice, energetická bilance, zóny, pravidla pro rozdělení zón, adiabatická hranice, tepelné toky mezi zónami 7. Tepelné zisky – vnitřní, vnější (13790, TNI), výpočet tepelných ztrát a solárních zisků pasivními prvky obvodového pláště (trombeho stěna, zimní zahrada, neprůsvitné prky s transparentní izolací) 8. Příklady: měrná tepelná ztráta, průměrný součinitel prostupu tepla, solární zisky zimní zahradou, energetická bilance zaskelní 9. Výpočet potřeby tepla na vytápění – denostupně (podle STU, Ptáková), podklady, , ČSN EN ISO 13790 (příklad ze Stavební fyziky – kap. 15), účinnost zdroje, účinnost rozvodů, koeficienty vyjadřující skutečné podmínky provozu 10. Výpočet potřeby tepla na přípravu TV (13790) 11. Výpočet celkových tepelných ztrát ve zvláštních případech, příklady výpočtu celkových tepelných ztrát obálkovou metodou a metodou po místnostech 12. Energetické hodnocení a certifikace (ČSN EN 15603), termíny a definice 13. Energetická náročnost budovy 14. Energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, odborný posudek pro ZÚ Osnova cvičení: 1. Úvod – seznámení s programem ZTRÁTY 2011 pro výpočet tepelných ztrát a hodnocení tepelně technických vlastností budovy. a) Výpočty tepelných ztrát podle ČSN EN 12831. b) Prostup tepla obálkou budovy - výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy a hodnocení budovy podle ČSN 730540. Vzorový příklad. 2. Obálková metoda – vliv nepřerušovaného a přerušovaného vytápění, vliv umístění budovy. 3. Obálková metoda - vliv těsnosti budovy, vliv větrání, rekuperace, …. 4. Prostup tepla obálkou budovy. Zadání programu č.1. 5. Porovnání vypočtených variant. 6. Energetický štítek obálky budovy. 7. Výpočty po místnostech. Vzorový příklad. 8. Výpočty po místnostech – varianty vlivů. Porovnání vypočtených variant. 9. Seznámení s programem ENERGIE 2013 pro výpočet potřeby tepla (energie) na vytápění budovy. Vzorový příklad. 10. Jednozónová budova. 11. Vícezónová budova. 12. – 13. Výpočty zadaného objektu a kontrola programů. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.