229-0214/02 – Energetické systémy budov II (ESB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STI092 Ing. Petra Stiborová
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi návrhu systémů vytápění nízkoenergetické a pasivní výstavby a budov s téměř nulovou spotřebou energie. Seznámí se s vyhodnocením otopných soustav z technického, ekonomického a funkčního hlediska, budou schopni stanovit investiční a provozní náklady jednotlivých systémů vytápění a způsoby jejich regulace. Součástí je poukázání na souvislosti návrhů technických systémů budovy a dílčích dodaných energií v průkazu energetické náročnosti budovy včetně praktických výpočtů. Na základě ukázek realizačních dokumentací si osvojí obsah a rozsah projektové dokumentace vytápění s důrazem na úplnost a kvalitu provedení. Dokáží sestavit technologická schémata zapojení kombinace různých otopných zdrojů s využitím OZE.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá systémy vytápění nízkoenergetické a pasivní výstavy a budov s téměř nulovou spotřebou energie. Seznamuje s vyhodnocením otopných soustav z technického, ekonomického a funkčního hlediska, zabývá se stanovením investičních a provozních nákladů jednotlivých systémů vytápění a způsoby jejich regulace.

Povinná literatura:

Vavřička, R. a kol.: Příprava teplé vody. STP, 2017. Matuška, T., Sedlář, J., Straka, T.: Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy. STP, 2016. Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní. STP, 2008. Bašta, J.: Výkresová dokumentace ve vytápění. STP, 1999. - Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. - Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění (novela č. 230/2015 Sb.).

Doporučená literatura:

Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní. STP, 2008. Bašta, J.: Výkresová dokumentace ve vytápění. STP, 1999. - Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. - Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech v platném znění (novela č. 234/2015 Sb.). - Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění (novela č. 230/2015 Sb.). - Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. - Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. - Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje zadané programy podle individuálního zadání. Test znalostí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy včetně souvisejících technických norem. Evropská legislativa. Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Základní pojmy. 2) Metodika přístupu a navrhování systémů vytápění pro různé provozy – vyhodnocování z technického, ekonomického a funkčního hlediska, investiční a provozní náklady jednotlivých systémů vytápění, vliv na vyhodnocení průkazu ENB. 3) Energetická náročnost budov – praktické výpočty dílčích dodaných energií (vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti, příprava TV, osvětlení). 4) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie – koncepce návrhu. Kvalitativní úroveň řešení konstrukcí obálky budovy. Použité technické systémy a obnovitelné zdroje energie. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke snižování energetické náročnosti budov a budovám s téměř nulovou spotřebou energie. 5) Průkaz energetické náročnosti budovy. Definice energetické náročnosti budov. Ukazatele energetické náročnosti budovy, způsob stanovení referenčních hodnot. Závaznost splnění ukazatelů ENB. Podrobnosti výpočtu celkové potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy, pomocné energie, dodané energie, obnovitelné a neobnovitelné primární energie. Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. Vhodnost a podrobnosti stanovení doporučených opatření pro snížení ENB. Parametry a hodnoty referenční budovy. Textová a grafická část průkazu ENB, stanovení klasifikačních tříd. 6) Dimenzování potrubí otopných soustav. Návrh TRV, návrh oběhového čerpadla. Regulační armatury. Dvoucestné a třícestné regulační ventily, servopohony. Expanzní nádoba, pojistný ventil – podrobnosti výpočtu. Ekvitermní regulace. 7) Technologická schémata zapojení otopných zdrojů a jejich kombinace, funkce a umístění jednotlivých armatur, směšovací sestavy, regulace. 8) Návrh systému přípravy teplé vody. Vlastnosti teplé vody, mikrobiální kolonizace. Způsoby přípravy TV. Celková potřeba TV, profil odběru a návrh zásobníku. Zabezpečovací zařízení, návrh tepelné izolace. Zpětné využití tepla v systémech přípravy TV. 9) Otopné soustavy: Tepelná čerpadla. Princip, funkce. Typy tepelných čerpadel. Návrh výkonu. Topný faktor. Ohřev TV. Akumulátory. 10) Otopné soustavy: Plynové kondenzační kotle. Návrh kotelny. Návrh anuloidu. Zapojení kotelen, kaskády kotlů, technologie a komponenty technické místnosti. 11) Otopné soustavy: Elektrické topné rohože a fólie v systému vytápění. Možnosti regulace. Krbová tělesa a teplovzdušné rozvody. 12) Návrh a projektování podlahového vytápění. Dimenzování. Materiál. Rozdělovače - sběrače. Vystrojení. Nastavení průtoků otopných větví. Rozteče potrubí a okrajové zóny. Teplotní spád a povrchové teploty. Regulace a směšování. Podlahové krytiny. 13) Ekonomie otopných soustav. Rozpočtování otopných soustav. Investiční a provozní náklady. Související náklady – revize, el. sazby, stavební připravenost, dodávka paliva, přípojky inženýrských sítí, zdroj, akumulace, rozvody, vrty tepelných čerpadel, aj. 14) Provádění projektů techniky prostředí staveb, obsah a rozsah projektové dokumentace, výpočetní pomůcky, užitečné odkazy, tvorba a koncepce cenových nabídek, ukázky projektových dokumentací. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze vyřešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, zápočtové písemné práce a zkoušky, zůstávají stejné jako pro standartní studijní plány.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.