229-0217/01 – Theory of Indoor Environmet (TVP)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will acquire knowledge and skills in the theory of the internal environment of buildings. Students will learn how to characterize the effects of individual factors and their effects on humans. Acquainted with the possibilities of optimizing microclimate factors.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Overview of factors, requirements and regulations for the indoor environment. Internal microclimate - acoustic, thermal humidity, light, Odour and toxic aerosol, microbial, and electromagnetic, ionization, electrostatic, working with computer problems, relationship and health.

Compulsory literature:

Roaf, S., Hancock, M. Energy Efficiency Building, Blackwell, Oxford 1992.

Recommended literature:

Applicable regulations and standards in the energy sector buildings.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Přehled faktorů, požadavků a předpisů pro vnitřní prostředí budov: Úvod - Faktory vnitřního prostředí budov [Základní pojmy - Složky obytného prostředí (fyzikální, chemické, biologické), Zdroje a forma agencií] – Požadavky na stavby (bytové, průmyslové a zemědělské) – Právní a hygienické předpisy 2. Vnitřní klima: Tepelně vlhkostní mikroklima - Teplotní a vlhkostní podmínky (vzduch, vlhkost, teplota) – Tepelná pohoda (Základní pojmy - Termoregulační mechanizmy člověka - Hodnocení člověka a prostředí - Optimalizace tep. vlhkost. mikroklimatu) - Technická zařízení a soustavy ke tvorbě interního mikroklimatu budov (vytápění, větrání a klimatizace)3. Hluk a vibrace – akustické mikroklima Základní názvosloví, zdroje hluku v budově, působení hluku a vibrací na člověka, přípustné limity hluku, odstraňování hluku v interiéru 4. Světlo, denní osvětlení, oslunění a proslunění – světelné mikroklima Základní názvosloví, fotometrie, legislativní požadavky, zásady pro návrh denního osvětlení 5. Faktory zdravotní závadnosti budov – Škodliviny z vnitřního a venkovního prostředí - Škodliviny uvolňované ze stavebních konstrukcí – Vliv rizikových faktorů na zdraví člověka. 6. Radon v budovách – ionizační mikroklima: Ohrožení radioaktivitou – Zdroje záření – Ochrana proti radioaktivitě - Legislativa 7. Odéry a toxické plyny – odérové a toxické mikroklima Zdroje nepříjemných a příjemných odérů, působení odérů na člověka, posuzování úrovně a optimalizace odérového mikroklimatu, zdroje toxických plynů a jejich působení na člověka, přípustné limity, odstraňování toxických plynů z ovzduší 8. Prach a kapalné aerosoly – aerosolové mikroklima Druh a velikosti aerosolů, zdroje aerosolů, působení na lidský organismus, přípustné limity, odstraňování aerosolů z ovzduší 9. Biologické faktory – mikrobiální mikroklima Mikroby - viry,bakterie, plísně. Členovci, hlodavci, rostliny. 10. Biologické faktory a z nich plynoucí zdravotní problémy, ochrana proti nim a bytová hygiena. 11. Elektromagnetické pole, aeroionty – elektromagnetické a elektroiontové mikroklima Elektromagnetické vlny a jejich zdroje, účinek na člověka, přípustné limity, ochrana před elektromagnetickými vlnami, tvorba aeroiontů venku a uvnitř budovy, přípustné a optimální hodnoty elektroiontového mikroklimatu. 12. Statická elektřina – elektrostatické mikroklima, problémy počítačů Tvorba statické elektřiny a její působení v interiéru, kritérium pro posuzování statické elektřiny a snižování její tvorby, optimální mikroklimatické podmínky pro práci s počítačem. 13. Vztah práce a zdraví - nemoci z povolání, bezpečnost. Psychické mikroklima - Syndrom nemocných budov - FENG - ŠUEJ 14. Zápočtový týden Osnova cvičení: 1. Úvod – seznámení s osnovami, rozdělení jednotlivých témat pro zpracování a prezentaci studenty. 2. Tepelně vlhkostní mikroklima – základní výpočty, měření tepelně vlhkostního mikroklimatu pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb.3. Hluk a vibrace – akustické mikroklima Základní akustické výpočty. Měření hladin akustického tlaku uvnitř místnosti a vzduchové neprůzvučnosti stěnové konstrukce. 4. Světlo, denní osvětlení, oslunění a proslunění – světelné mikroklima Měření a odvození činitele denní osvětlenosti, grafická metoda stanovení doby oslunění a proslunění budov. 5. Faktory zdravotní závadnosti budov – studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 6. Radon v budovách – ionizační mikroklima: studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 7. Odéry a toxické plyny – odérové a toxické mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 8. Prach a kapalné aerosoly – aerosolové mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 9. Biologické faktory – mikrobiální mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 10. Biologické faktory – mikrobiální mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 11. Elektromagnetické pole, aeroionty – elektromagnetické a elektroiontové mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 12. Statická elektřina – elektrostatické mikroklima, problémy počítačů Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 13. Vztah práce a zdraví - nemoci z povolání, bezpečnost. Psychické mikroklima - Syndrom nemocných budov - FENG – ŠUEJ Studentská prezentace a diskuze k danému tématu 14. Zápočtový týden Doporučená literatura: Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí, ACADEMIA, Česká matice technická, Ročník CVII, 2002, číslo spisu 491 Jiránek M., Kupilík V., Wasserbauer R.: Zdravotní nezávadnost staveb, ČKAIT 1999 Internet – stránky MŽP, MZ, SZÚ, zákony, vyhlášky, normy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.