229-0218/01 – Stavební tepelná technika I (STT I)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAV38 prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky, naučí se řešit praktické příklady numerického modelování kritických stavebních detailů z hlediska tepelně-vlhkostních vlivů, počítačové simulace tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti studentů z oblasti stavební tepelné techniky. Zabývá se podrobnými tepelně technickými výpočty s využitím specializovaných softwarů. Zaměřuje se na modelování 2-D a 3-D kritických detailů stavebních konstrukcí a jejich tepelně vlhkostní hodnocení.

Povinná literatura:

VAVERKA, J.; HIRŠ, J.; SKOTNICOVÁ, I., aj. Stavební tepelná technika a energetika budov. 1. vyd. Brno : VUTIUM, 2006. 648 s. + CD ROM. ISBN 80-214-2910-0. SKOTNICOVÁ, I., LABUDEK, J. Stavební tepelná technika I - studijní texty pro cvičení. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011. 83 s. ISBN 978-80-7204-767-3. ČSN 73 0540/2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. ČSN 73 0540/2005 Tepelná ochrana budov– Část 1,3,4

Doporučená literatura:

ČSN EN ISO 13788/2002 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody ČSN EN ISO 6946:2008 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda ČSN EN ISO 10211-1:2009 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchová teplota - Podrobné výpočty ČSN EN ISO 14683:2009 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené postupy a orientační hodnoty ČSN EN ISO 13370:2009 tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody ČSN EN ISO 13789:2009 Tepelné chování budov – Měrná ztráta prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon a navazující vyhlášky: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Požadavky na tepelnou ochranu budov, legislativa2. Optimalizace výběru stavebních konstrukcí a materiálů s ohledem na jejich tepelně technické vlastnosti 3. Obvodové pláště hmotné (homogenní,sendvičové) 4. Lehké fasády (dřevostavby) 5. Podlahy 6. Okna, dveře 7. Stropní konstrukce, střechy (ploché,šikmé)8. Tepelné izolace9. Zateplovací systémy budov 10. Tepelně technické poruchy stavebních konstrukcí a jejich řešení 11. Stavby v extrémních klimatických podmínkách, sportovní stavby, průmyslové stavby 12. Historické budovy 13. Stavby s nízkou energetickou náročností, energetická bilance budov 14. Měření tepelně technických parametrů Osnova cvičení: 1. Úvod 2. Šíření tepla - součinitel prostupu tepla stejnorodou a nestejnorodou konstrukcí, příklady Součinitel prostupu tepla – konstrukce se systematickými a nesystematickými tepelnými mosty, přibližné metody výpočtu, program TEPLO 2007Součinitel prostupu tepla – konstrukce se systematickými a nesystematickými tepelnými mosty, přesné metody výpočtu, modelování 2D tepelných toků a prostupu tepla v programu AREA 2007 5. Součinitel prostupu tepla – okna, dveře, lehké fasády 6. Lineární a bodový činitel prostupu tepla – detail s jednou plošnou konstrukcí, detail se dvěma plošnými konstrukcemi, detail styku obvodové stěny a podlahy na terénu 7. Modelování 2D a 3D konstrukčních detailů v programu AREA 2007 a programu CUBE 3D, okrajové podmínky pro výpočty šíření tepla 8. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – plošné konstrukce, tepelné mosty a vazby 9. Modelování 2D a 3D konstrukčních detailů v programu AREA 2007 a programu CUBE 3D, okrajové podmínky pro výpočty povrchové teploty 10. Difuze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukce. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou. Pokles dotykové teploty podlahy. 11. Hodnocení dvouplášťových konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou. Program MEZERA 2007 12. Hodnocení tepelné stability místnosti v zimním období, tepelně akumulační schopnosti stavebních konstrukcí. Program STABILITA 2007 13. Hodnocení tepelné stability místnosti v letním období, eliminace nadměrných tepelných zisků, Program SIMULACE 2007, STABILITA 2007 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku