229-0218/04 – Stavební tepelná technika I (STT I)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER506 Ing. Marcela Černíková, Ph.D.
LAB036 Ing. Jiří Labudek, Ph.D.
PAN083 Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky, naučí se řešit praktické příklady numerického modelování kritických stavebních detailů z hlediska tepelně-vlhkostních vlivů, počítačové simulace tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti studentů z oblasti stavební tepelné techniky. Zabývá se podrobnými tepelně technickými výpočty s využitím specializovaných softwarů. Zaměřuje se na modelování 2-D a 3-D kritických detailů stavebních konstrukcí a jejich tepelně vlhkostní hodnocení.

Povinná literatura:

VAVERKA, J.; HIRŠ, J.; SKOTNICOVÁ, I., aj. Stavební tepelná technika a energetika budov. 1. vyd. Brno : VUTIUM, 2006. 648 s. + CD ROM. ISBN 80-214-2910-0. SKOTNICOVÁ, I., LABUDEK, J. Stavební tepelná technika I - studijní texty pro cvičení. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011. 83 s. ISBN 978-80-7204-767-3. ČSN 73 0540/2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. ČSN 73 0540/2005 Tepelná ochrana budov– Část 1,3,4

Doporučená literatura:

ČSN EN ISO 13788/2002 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody ČSN EN ISO 6946:2008 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda ČSN EN ISO 10211-1:2009 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchová teplota - Podrobné výpočty ČSN EN ISO 14683:2009 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené postupy a orientační hodnoty ČSN EN ISO 13370:2009 tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody ČSN EN ISO 13789:2009 Tepelné chování budov – Měrná ztráta prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon a navazující vyhlášky: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola zadaných programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky na studenta budou upřesněny v rámci přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické základy a) základní pojmy a veličiny b) šíření tepla: vedením, prouděním, sáláním, prostup tepla konstrukcí 2. Prostup tepla konstrukcí a) tepelný odpor vztah mezi R a U, tepelný odpor při přestupu tepla b) součinitel prostupu tepla: základní vztahy, požadavky, výpočtové postupy, nestejnorodé konstrukce, tepelné mosty, nevytápěné prostory, přilehlá zemina, otvorové výplně, c) tepelné mosty a vazby: 2D a 3D teplotní pole, způsoby výpočtu teplotního pole, závady z tepelně vlhkostního hlediska, plísně, hygienické požadavky, zásady eliminace tepelných mostů a vazeb d) lineární a bodový činitel prostupu tepla e) vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor vnitřního povrchu: požadavky, postup výpočtu, vztah mezi povrchovou teplotou a teplotním faktorem, f) teplota uvnitř konstrukce: průběh teploty v konstrukci, výpočet teploty v libovolném místě konstrukce g) šíření tepla ve vzduchových vrstvách: vzduchové vrstvy (nevětrané, větrané), teplota ve vzduchové vrstvě 3. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou a) průvzdušnost: spárová průvzdušnost, intenzita výměny vzduchu b) výměna vzduchu v místnosti: větrání přirozené, mechanické, hygienické požadavky, vliv infiltrace na tepelnou ztrátu budovy 4. Šíření vlhkosti v konstrukci a) difúze a částečný tlak vodní páry: ve vzduchu, v pórovitém prostředí b) součinitel difúze, faktor difúzního odporu c) výskyt a oblast kondenzace: požadavky, postup výpočtu, roční bilance vodních par, kondenzace na vnitřním povrchu vnějšího pláště dvouplášťové konstrukce d) relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě 5. Vnitřní prostředí a) tepelná pohoda b) tepelná stabilita místnost: zimní období, letní období, požadavky, postup výpočtu, vliv těžkých a lehkých konstrukcí, akumulace tepla, nejvyšší denní vzestup teploty a nejvyšší denní teplota v letním období, c) pokles dotykové teploty podlahy 6. Zásady tepelně technického návrhu budov a konstrukcí, ochrana životního prostředí a) požadavky na TOB: legislativní rámec, vyhlášky, normy a jejich závaznost, normové požadavky na konstrukce a vnitřní prostředí b) tepelné izolace: materiály, tep. vodivosti, ekologie, zateplovací systémy (vnější, vnitřní, výhody a nevýhody, rizika vnitřních izolací) c) obvodové stěny: těžké (homogenní, sendvičové), lehké (dřevostavby), prosklené fasády (energetický přínos, přehřívání, dvouplášťové konstrukce s větranou vzduchovou vrstvou) d) střechy: ploché, šikmé, jednoplášťové, dvouplášťové, odvětrávané vzduchové vrstvy, půdní prostory, dodatečné nadstřešení e) podlahy f) zásady řešení detailů: styky jednotlivých konstrukcí (stěna – strop, stěna – podlaha, sokl – základy) prostupující konstrukce (lodžie, konzoly) g) otvorové výplně: okna, střešní okna, dveře, materiály, zásady napojení na stavební konstrukce, ostění, umístění tepelně izolační vrstvy, řešení detailů (podkladní profil, práh, špalety), napojovací spáry, funkční spáry, zasklívací spáry, kritická místa z hlediska povrchových teplot h) konstrukce pro využívání solárních zisků: pasivní (trombeho stěny, energetické okna, střechy, solární kolektory), aktivní (fotovoltaika, fasádní a střešní panely) i) budovy: bytové, budovy v extrémních podmínkách, sportovní, nízkoenergetické, pasivní (umístění, zónování, rekuperace), nulové, solární j) tepelně technické a vlhkostní poruchy: konstrukcí zateplovacích systémů vnitřní prostředí (plísně) 7. Základy zkušebnictví a) stanovení tepelné vodivosti materiálů b) stanovení součinitele prostupu tepla otvorových výplní c) termografické měření povrchových teplot (termovize) Osnova cvičení: 1. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovu 2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – normový požadavek. Výpočet pro plošně homogenní konstrukce. Přibližné metody výpočtu pro tepelné mosty a vazby. Zadání programu č.1. 3. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – přesné metody výpočtu řešením 2-D teplotního pole. Modelování 2-D konstrukčních detailů v programu AREA 2009 (konstrukce se systematickými tepelnými mosty, detail se dvěma plošnými konstrukcemi, detail styku obvodové stěny a podlahy na terénu). 4. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – přesný výpočet řešením 3-D teplotního pole. Modelování 3-D konstrukčních detailů v programu CUBE3D 2009. 5. Součinitel prostupu tepla – normový požadavek. Výpočet pro plošně homogenní konstrukce, pro konstrukce se systematickými a nesystematickými tepelnými mosty. Přibližné metody výpočtu, program TEPLO 2009. Součinitel prostupu tepla – přesné metody výpočtu řešením 2-D teplotního pole. Modelování 2-D konstrukčních detailů se systematickými a nesystematickými tepelnými mosty v programu AREA 2009. 6. Součinitel prostupu tepla – okna, dveře, lehké fasády. 7. Lineární a bodový činitel prostupu tepla – normový požadavek. Přesné metody výpočtu řešením 2-D teplotního pole (detail s jednou plošnou konstrukcí, detail se dvěma plošnými konstrukcemi, detail styku obvodové stěny a podlahy na terénu). 8. Lineární a bodový činitel prostupu tepla - Modelování 3-D konstrukčních detailů v programu CUBE 3D 2009. 9. Difuze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukce. Program TEPLO 2009, AREA 2009. 11. Tepelná stabilita místnosti v zimním období, tepelně akumulační schopnosti stavebních konstrukcí. Program STABILITA 2009Tepelná stabilita místnosti v letním období, eliminace nadměrných tepelných zisků, Program SIMULACE 2009, STABILITA 2009 12. Hodnocení dvouplášťových konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou. Program MEZERA 2009 13. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou. Pokles dotykové teploty podlahy. Program TEPLO 2009. 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní