229-0219/01 – Stavební tepelná technika II (STT II)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL26 Ing. Vlasta Doležalová
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení dovedností a znalostí z oblasti stavební tepelné techniky a energetiky budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá metodami energetického hodnocení budov, legislativními požadavky. Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické výpočty.

Povinná literatura:

Vaverka a spol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. CERM Brno 2006.

Doporučená literatura:

Zákon č. 61/2008 Sb. o hospodaření energií (úplné znění zák. 406/2000 vč. jeho změn) Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhl. 213/2001 Sb. o podrobnostech náležitostí energetického auditu Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006 ČEA: Využití evropských norem pro výpočet potřeby tepla a využití primární energie, STÚ Praha 2005 ČEA: Klimatologické údaje, STÚ Praha 2007 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ČNI Praha2007 ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, ČNI Praha 2005 ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu, ČNI Praha 2005 ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, ČNI Praha 1999 ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda, ČNI Praha 2009 ČSN EN ISO l3790 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na výtápění, ČNI Praha 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod – Energetická náročnost budov, legislativa 2. Prostup tepla obálkou budovy, průměrný součinitel prostupu tepla, normový požadavek, energetický štítek obálky budovy, klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy, měrná ztráta prostupem tepla, lineární a bodový činitel tepla tepelným mostem a tepelnou vazbou 3. Měrná ztráta prostupem tepla – pláštěm budovy, nevytápěným prostorem, vedlejšími vytápěnými prostory, prostupem do přilehlé zeminy 4. Měrná tepelná ztráta větráním, celková tepelná ztráta, tepelný výkon 5. Výpočet celkových tepelných ztrát ve zvláštních případech. Příklady výpočtu celkových tepelných ztrát obálkovou metodou a metodou po místnostech 6. Výpočet roční potřeby tepla a energie na vytápění budov (obytných i nebytových) 7. Budovy s nízkou energetickou náročností – požadavky, zásady navrhování 8. Pasivní a aktivní solární systémy 9. Výpočet tepelných ztrát a solárních zisků pasivními prvky obvodového pláště 10. Akumulace tepla a tepelných zisků 11. Zásady tepelně technického návrhu stavebních konstrukcí – obvodové stěny 12. Zásady tepelně technického návrhu stavebních konstrukcí – střešní pláště 13. Zásady tepelně technického návrhu stavebních konstrukcí – spodní stavba, podlaha 14. Zásady tepelně technického návrhu stavebních konstrukcí – otvorové výplně Osnova cvičení: 1. Úvod – seznámení s programem ZTRÁTY 2007 pro výpočet tepelných ztrát a hodnocení tepelně technických vlastností budovy. a) Výpočty tepelných ztrát podle ČSN EN 12831. b) Prostup tepla obálkou budovy - výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy a hodnocení budovy podle ČSN 730540. Vzorový příklad. 2. Obálková metoda – vliv nepřerušovaného a přerušovaného vytápění, vliv umístění budovy. 3. Obálková metoda - vliv těsnosti budovy, vliv větrání, rekuperace, …. 4. Prostup tepla obálkou budovy. Zadání programu č.1. 5. Porovnání vypočtených variant. 6. Energetický štítek obálky budovy. 7. Výpočty po místnostech. Vzorový příklad. 8. Výpočty po místnostech – varianty vlivů. Porovnání vypočtených variant. 9. Seznámení s programem ENERGIE 2007 pro výpočet potřeby tepla (energie) na vytápění budovy. Vzorový příklad. 10. Jednozónová budova. 11. Vícezónová budova. 12. – 13. Výpočty zadaného objektu a kontrola programů. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku