229-0219/01 – Thermal Protection of Building II (STT II)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL26 Ing. Vlasta Doležalová
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to deepen the skills and knowledge of construction techniques and thermal power plant.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course deals with methods for energy evaluation of buildings, the legislative requirements. Energy evaluation for project activities and energy audits. Energy evaluation of the operation of heating and ventilation systems for the preparation and distribution of hot water, lighting systems, pumps and fans, cooling systems, technological equipment and other energy products. Design energy-saving measures. Software applications for energy calculations.

Compulsory literature:

Roaf, S., Hancock, M. Energy Efficiency Building, Blackwell, Oxford 1992.

Recommended literature:

Applicable regulations and standards in the energy sector buildings.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Úvod – Energetická náročnost budov, legislativa 2. Prostup tepla obálkou budovy, průměrný součinitel prostupu tepla, normový požadavek, energetický štítek obálky budovy, klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy, měrná ztráta prostupem tepla, lineární a bodový činitel tepla tepelným mostem a tepelnou vazbou 3. Měrná ztráta prostupem tepla – pláštěm budovy, nevytápěným prostorem, vedlejšími vytápěnými prostory, prostupem do přilehlé zeminy 4. Měrná tepelná ztráta větráním, celková tepelná ztráta, tepelný výkon 5. Výpočet celkových tepelných ztrát ve zvláštních případech. Příklady výpočtu celkových tepelných ztrát obálkovou metodou a metodou po místnostech 6. Výpočet roční potřeby tepla a energie na vytápění budov (obytných i nebytových) 7. Budovy s nízkou energetickou náročností – požadavky, zásady navrhování 8. Pasivní a aktivní solární systémy 9. Výpočet tepelných ztrát a solárních zisků pasivními prvky obvodového pláště 10. Akumulace tepla a tepelných zisků 11. Zásady tepelně technického návrhu stavebních konstrukcí – obvodové stěny 12. Zásady tepelně technického návrhu stavebních konstrukcí – střešní pláště 13. Zásady tepelně technického návrhu stavebních konstrukcí – spodní stavba, podlaha 14. Zásady tepelně technického návrhu stavebních konstrukcí – otvorové výplně Osnova cvičení: 1. Úvod – seznámení s programem ZTRÁTY 2007 pro výpočet tepelných ztrát a hodnocení tepelně technických vlastností budovy. a) Výpočty tepelných ztrát podle ČSN EN 12831. b) Prostup tepla obálkou budovy - výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy a hodnocení budovy podle ČSN 730540. Vzorový příklad. 2. Obálková metoda – vliv nepřerušovaného a přerušovaného vytápění, vliv umístění budovy. 3. Obálková metoda - vliv těsnosti budovy, vliv větrání, rekuperace, …. 4. Prostup tepla obálkou budovy. Zadání programu č.1. 5. Porovnání vypočtených variant. 6. Energetický štítek obálky budovy. 7. Výpočty po místnostech. Vzorový příklad. 8. Výpočty po místnostech – varianty vlivů. Porovnání vypočtených variant. 9. Seznámení s programem ENERGIE 2007 pro výpočet potřeby tepla (energie) na vytápění budovy. Vzorový příklad. 10. Jednozónová budova. 11. Vícezónová budova. 12. – 13. Výpočty zadaného objektu a kontrola programů. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2007/2008 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.