229-0223/01 – - (PS)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits4
Subject guarantorIng. Vlasta DoležalováSubject version guarantorIng. Vlasta Doležalová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Předmět navazuje na předmět „Stavitelství“ . Rozšiřuje získané znalosti o současných stavebních materiálech a výrobcích používaných ve stavebnictví. Poskytuje základní znalosti o halových objektech průmyslových a zemědělských staveb a o vybraných konstrukčních částech budov. Pozornost bude věnována opláštění budov a tepelné ochraně budov. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti se seznámí se základními principy halových konstrukcí, opláštěním budov v různých materiálových variantách a nejdůležitějšími konstrukčními částmi budov vč. aplikace současných stavebních materiálů a výrobků. Současně se naučí kreslit a číst části projektové dokumentace v souladu s platnou ČSN 013420/2004. Cílem je, aby studenti pochopili vzájemné souvislosti stavby a získali základní vědomosti o konstrukcích, materiálech a objektech a současně se naučili číst stavební výkresy a nakreslit jednoduchou dokumentaci stavby.

Compulsory literature:

[1] ADÁMEK, J., NOVOTNÝ, B., KOUKAL, J. Stavební materiály. CERM Brno 1997 [2] MATOUŠKOVÁ, D., SOLAŘ, J. Pozemní stavitelství I.VŠB - TU Ostrava 2005 [3] MATOUŠKOVÁ, D. Pozemní stavitelství II. CERM Brno 1995 [4] WERNER, J., CHYBÍK, J. Pozemní stavitelství. VUTIUM Brno 1999 [5] HANZALOVÁ, L., ŠILAROVÁ, Š. Konstrukce pozemních staveb 40, Zastřešení. ČVUT Praha 2002 [6] HÁJEK, V., NOVÁK, L., ŠMEJCKÝ, J. Konstrukce pozemních staveb 30, Kompletační konstrukce. ČVUT Praha 2002 [7] HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství . Praha 1996 [8] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, části 2: Požadavky. ČNI 2007 [9] ČSN 013420/2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. ČNI 2004

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Tématické okruhy : 1. Stavební hmoty - Nové stavební hmoty a jejich vlastnosti. - Izolace – hydroizolace, tepelné, akustické, požární,…. 2. Stavební objekt - Charakteristika jednotlivých druhů budov. Konstrukční systémy budov. - Halové systémy. - Prostorové systémy. Vazníkové konstrukce. Světlíky. - Průmyslové stavby - Zemědělské stavby 3. Konstrukční části budov - Schodiště. - Zastřešení budov – střechy šikmé, ploché, obrácené, zelené. Lomenice,visuté střechy, skořepiny, pneumatické konstrukce. - Obvodové pláště a výplně otvorů. - Tepelná ochrana budov. Ve cvičení: kreslení a čtení výkresů stavební části budov.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner