229-0225/01 – Energetická náročnost budov (ENB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN083 Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti z oblasti hodnocení energetické náročnosti jednotlivých budov v návaznosti na chytrou energetiku (smart grid) měst. Naučí se posuzovat stavební konstrukce a budovy podle požadavků platné legislativy v dané oblasti. Dokáže vyřešit výpočtové úlohy s využitím speciálního softwaru. Student získá dovednost navrhnout a posoudit různé typy budov na energetickou náročnost, stanovit průkaz energetické náročnosti budov, navrhnout zlepšující opatření. Student se seznámí s principy decentralizovaného energetického systému v chytrých městech (smart cities) využívající prvky umělé inteligence pro predikci toků energií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou a energetickou náročností budov v návaznosti na chytrou energetiku (smart grid) měst. Studenti se seznámí s výpočtovými metodami pro hodnocení energetické náročnosti budov, energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie, s principy digitalizace distribuční sítě energií v chytrých městech.

Povinná literatura:

Vaverka a spol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. CERM Brno 2006.

Doporučená literatura:

Zákon č. 61/2008 Sb. o hospodaření energií (úplné znění zák. 406/2000 vč. jeho změn) Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhl. 213/2001 Sb. o podrobnostech náležitostí energetického auditu Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006 ČEA: Využití evropských norem pro výpočet potřeby tepla a využití primární energie, STÚ Praha 2005 ČEA: Klimatologické údaje, STÚ Praha 2007 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ČNI Praha2007 ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, ČNI Praha 2005 ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu, ČNI Praha 2005 ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, ČNI Praha 1999 ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda, ČNI Praha 2009 ČSN EN ISO l3790 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na výtápění, ČNI Praha 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma metody ověřování výsledků studia bude řešena průběžnou kontrolou přidělených programů a udělením zápočtu.

E-learning

E-learning k tomuto předmětu není zpracován.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatně individuálně zadané programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - energetická náročnost budov, legislativa, základní pojmy 2. Tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí 3. Prostup tepla obálkou budovy - průměrný součinitel prostupu tepla, normový požadavek, energetický štítek obálky budovy, klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy 4. Měrná ztráta prostupem tepla - pláštěm budovy, nevytápěným prostorem, vedlejšími nevytápěnými prostory, prostupem do přilehlé zeminy, lineární a bodový činitel tepla tepelným mostem a tepelnou vazbou 5. Měrná tepelná ztráta větráním, celková tepelná ztráta, tepelný výkon podle ČSN EN 12831 6. Termíny a definice, energetická bilance, zóny, pravidla pro rozdělení zón, adiabatická hranice, tepelné toky mezi zónami 7. Tepelné zisky – vnitřní, vnější, výpočet tepelných ztrát a solárních zisků pasivními prvky obvodového pláště (trombeho stěna, zimní zahrada, neprůsvitné prvky s transparentní izolací) 8. Příklady: měrná tepelná ztráta, průměrný součinitel prostupu tepla, solární zisky zimní zahradou, energetická bilance zasklení 9. Výpočet potřeby tepla na vytápění – denostupně, podklady, účinnost zdroje, účinnost rozvodů, koeficienty vyjadřující skutečné podmínky provozu 10. Výpočet potřeby tepla na přípravu TV 11. Výpočet celkových tepelných ztrát ve zvláštních případech, příklady výpočtu celkových tepelných ztrát obálkovou metodou a metodou po místnostech 12. Energetické hodnocení a certifikace, termíny a definice. Energetická náročnost budovy 13. Chytré budovy a chytrá města. Simulační a modelovací nástroje pro teoretické poznání fungování města.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní