229-0301/01 – BIM ve stavitelství II. (BIM_STII)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAT020 Ing. Andrea Baďurová
GER114 Ing. Pavel Gergela
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VYS0052 Ing. Tomáš Vystavěl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zavádění BIM do tří odborných stavebních oblastí navrhování staveb a technických zařízení – Technických zařízení budov (TZB), Dopravních staveb, Geotechnických a podzemních staveb. V rámci oblasti TZB se studenti naučí vytvářet digitální modely technických systémů zahrnující vodovod, kanalizaci, plynovod, vytápění a vzduchotechniku a jejich propojení s dalšími systémy (např. CAFM), které lze využít pro plánování revizí či údržby technologických zařízení. V rámci oblasti navrhování dopravních staveb se studenti rovněž seznámí se související disciplínou, kterou jsou geografické informační systémy a jejich využití v informačním modelování dopravních staveb. V rámci oblasti geotechnických a podzemních staveb se studenti naučí do systému BIM integrovat data, která jsou v dnešní době v průzkumu zahrnuta např. ve 3D GIS systémech, ve fázi návrhu v 3D CAD systémech a specializovaných 3D simulačních geotechnických softwarech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou BIM s důrazem na aplikaci v oblastech Technická zařízení budov (TZB), Dopravní stavby, Geotechnické a podzemní stavby. V rámci části předmětu TZB se studenti naučí krok za krokem vytvářet a upravovat prostorový model budovy včetně všech technických instalací, ze kterého snadno získají 2D dokumentaci, ale zároveň i realistické vizualizace. V další části předmětu se studenti seznámí s využitím BIM v oblasti Dopravních staveb. Pro pochopení tohoto procesu je nutné mj. orientovat se v problematice geografických informačních systémů, které s BIM úzce souvisí. V další části předmětu se studenti seznámí s využitím BIM v oblasti Geotechniky a podzemního stavitelství. Pozornost bude věnována problematice geografických informačních systémů a jejich propojení se software pro návrh a simulaci chování geotechnické a podzemní konstrukce.

Povinná literatura:

ČERNÝ, M. a kol. BIM příručka. 1. 1. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-5297- 5. MATĚJKA, P., ANISIMOVA, N. Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Praha: FinEco, 2012. ISBN 978-80-86590-10-3. ARI: Stanovisko k využití BIM v oblasti dopravní infrastruktury ČR, draft [online]. http://www.ceskainfrastruktura.cz/wp-content/uploads/2016/10/Stanovisko-ARI-k-BIM-161012.pdf RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, 513 s. ISBN 80-248-1264-9. VYDROVÁ, L., RŮŽIČKA, P. BIM v dopravním stavitelství ve Spolkové republice Německo s příkladem jeho použití na tunelu Rastatt. Tunel 4/2017.

Doporučená literatura:

HORÁK, J. Dálkový průzkum Země. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014, 137 s. VOJTEK, D. Globální navigační a polohové systémy. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014, 159 s. TUČEK. J. Geografické informační systémy. Computer Press, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu minimálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do BIM – příprava modelu budovy. 2. BIM technologie - importy dat. 3. – 4. BIM software – modelování stavební části budovy. 5. – 6. Open BIM – implementace TZB do 3D modelu. 7. BIM a CAFM – propojení modelu s FM softwarem. 8. Informační model stavby pro silniční dopravu. 9. Informační model stavby pro železniční dopravu. 10. Informační model stavby pro vodní či leteckou dopravu. 11. Přístupy k tvorbě inženýrsko-geologického modelu a morfologie terénu s využitím GIS a metod dálkového průzkumu Země 12. Principy modelování chování geotechnických a podzemních staveb s využitím specializovaných simulačních software, CAD systémů a GIS 13. Informační model stavby pro zeminový násyp. 14. Informační model pro tunelovou stavbu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 70%. Absence, maximálně do 30%, musí být omluvena a učitel musí přijmout omluvu (učitel se rozhodne uznat důvod omluvy). Průběžné zadávání úkolů zadaných na přednáškách v termínech stanovených učitelem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní