229-0910/02 – Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách (MSFJ)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností v oblasti simulačního modelování a hodnocení detailů stavebních konstrukcí a celých budov z hlediska vybraných oblastí stavební fyziky – stavební tepelné techniky budov a energetické náročnosti budov, stavební akustiky nebo stavební světelné techniky. Studenti se podle tématu zaměření své disertační práce budou podrobně věnovat vybrané odborné oblasti, rozšíří si praktické dovednosti při práci s odbornými výpočtovými programy a metodami využívanými pro: simulační výpočty 2D a 3D stacionárního a nestacionárního vedení tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích (software ANSYS, WUFI), řešení energetických dynamických simulací budov (software DesignBuilder), výpočet zvukové izolace stěn, podlah, střech, stropů a oken a celkový návrh akustiky prostoru (software INSUL), simulační výpočty denního osvětlení a proslunění vnitřních místností, budov a venkovních ploch (software BuildingDesign, DesignBuilder, Světlo+).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblastech modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách: 1. Šíření tepla a vlhkosti – výpočet a modelování tepelně vlhkostních stavů ve stavebních konstrukcích a vnitřním prostředí celých budov, modelování 1D, 2D, 3D tepelných toků pro stacionární a nestacionární vedení tepla v detailech stavebních konstrukcí, šíření a transport vodní páry přes stavební konstrukce, proudění vzduchu. Energetické dynamické simulace budov. 2. Stavební akustika – analýza vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, šíření hluku ve venkovním a vnitřním prostředí, akustika prostoru. 3. Světelná technika – analýza denního světla a přímého slunečního záření v místnostech, budovách a na venkovních plochách, výpočet denního osvětlení světlovody, výpočty oslnění od lesklých ploch otvorových výplní a fotovoltaických panelů.

Povinná literatura:

[1] KOZUBKOVÁ, M., BLEJCHAŘ T., BOJKO, M. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Učební texty. Ostrava: VŠB-TUO, 2019, 224 stran. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/338/cs/studium/studijni-opory/Modelovani_prenosu_tepla_hmoty_a_hybnosti-SKRIPTA.pdf [2] PLÁŠEK, J., ŠIKULA, O. Modelování tepelného sálání v budovách. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies, 2012. 150 s. ISBN 978-80-214-4383-9. Dostupné také z: www.researchgate.net/profile/Ondrej_Sikula/ [3] KAŇKA, J. Akustika stavebních objektů. 1. vyd. Brno. ERA, 2009. 145 s. ISBN 978-80-7366-140-3. [4] BOŠOVÁ, D., WEIGLOVÁ, J., KAŇKA, J. Stavební fyzika 1. Denní osvětlení a oslunění budov. Nakladatelství ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03392-9, [5] HENS, H. Building Physics – Heat, Air and Moisture – Fundamentals and Engineering Methods with Examples And Exercises. 2nd Edition, Berlin: Wilhelm Ernst Sohn, 2012. 315 p. ISBN 978-3-433-03027-1.

Doporučená literatura:

[1] PLÁŠEK, J., ŠIKULA, O. Modelování tepelného sálání v budovách. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies, 2012. 150 s. ISBN 978-80-214-4383-9. Dostupné také z: www.researchgate.net/profile/Ondrej_Sikula/ [2] Bošová, D., Kulhánek, F. Stavební fyzika II. Stavební tepelná technika. Praha : ČVUT, 2015. 191 stran. ISBN 978-80-01-05645-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracují program na základě individuálních zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sdílení tepla, základní pojmy a zákony, sdílení tepla vedením, okrajové podmínky, příklady sdílení tepla vedením 2. Sdílení tepla konvekcí a sáláním, příklady 3. Analytické řešení stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce, součinitele prostupu tepla (TEPLO 2011, DEKTRADE) 4. Numerické modelování stavebních konstrukcí v grafickém preprocesoru (2D) -nejnižší povrchová teplota na povrchu konstrukce (AREA 2011), zadání Programu 5. Numerické modelování stavebních konstrukcí v grafickém preprocesoru (2D) – tepelné mosty, tepelné vazby, součinitel prostupu tepla, lineární činitel prostupu tepla 6. Problematika modelování ve 3D a srovnání s 2D (CUBE3D). 7. – 9. Neustálený teplotní stav – numerické modelování stavebních konstrukcí v programu ANSYS, CalA Professional 10.-11. Analytický výpočet a modelování tepelně vlhkostního chování stavebních konstrukcí – v programu TEPLO 2011, AREA 2011, WUFI. 12. -13. Simulační výpočet kvality vnitřního prostředí – program SIMULACE 2011. 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.