230-0241/01 – Deskriptivní geometrie (BcDg)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity5
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER0007 Mgr. František Červenka
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
POL12 RNDr. Jiří Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Deskriptivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět deskriptivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových) a ploch. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve stavebních oborech.

Povinná literatura:

Černý, J. – Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Praha, ČVUT 1998. Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB – TU 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. Ostrava, VŠB – TU 1996. http://mdg.vsb.cz/portal/dg/DeskriptivniGeometrie.pdf Doležal, M. – Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava, VŠB – TU 1999.

Doporučená literatura:

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Drábek, K. - Harant, F. - Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1978, 1979. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. – Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1995. Doležal, J. - Poláček, J.: Pravoúhlá axonometrie - sbírka řešených úloh. Ostrava, VŠB - TU 2013. ISBN 978-80-248-2989-0. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Ostrava, VŠB – TU 1995. Dudková, K. - Hamříková, R.: Kuželosečky, kolineace. Ostrava, VŠB - TU 2005. http://mdg.vsb.cz/portal/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Otázky Rovnoběžné promítání - základní vlastnosti. Elipsa - definice, ohniskové vlastnosti, proužková konstrukce. Hyperbola - definice, ohniskové vlastnosti. Parabola - definice, ohniskové vlastnosti. Teoretické řešení střech - základní pojmy a konstrukce. Mongeovo promítání - princip a základní pojmy. Pravoúhlá axonometrie - princip a základní pojmy. Zářezová metoda v axonometrii. Zobrazení kružnice v Mongeově promítání a pravoúhlé axonometrii (v souřadnicových rovinách). Křivky - vytvoření, rozdělení, průvodní trojhran. Šroubovice - vytvoření, základní pojmy, průvodní trojhran. Plochy - vytvoření, rozdělení, tečná rovina a normála. Rotační plochy - vytvoření, základní pojmy, tečná rovina. Rotační kvadratické plochy - vytvoření, rozdělení. Rotační zborcený hyperboloid - vytvoření, vlastnosti, užití. Přímkové plochy - vytvoření, rozdělení, typy přímek na ploše. Rozvinutelné přímkové plochy - rozdělení, užití. Zborcené přímkové plochy - vytvoření, vlastnosti. Hyperbolický paraboloid - vytvoření, vlastnosti, užití. Konoidy - řídicí útvary, příklady, užití. Příklady zborcených ploch ve stavební praxi (plocha šikmého průchodu, Štramberská trúba, Montpellierský a Marseillský oblouk). Šroubové plochy - vytvoření, základní pojmy, rozdělení. Schodová plocha, vinutý sloupek - vytvoření, užití. -------------------------------------------------------------------------------- Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Podmínky pro udělení zápočtu: účast ve cvičení (20 % neúčasti lze omluvit), odevzdání zápočtových prací v požadované kvalitě. Za odevzdání zápočtových prací získá student 5 b. Další body (0 až 15) lze získat vypracováním domácích cvičení. Celkem je tedy možno ve cvičení obdržet maximálně 20 bodů. Zkouška: Kombinovaná Praktická část max. 60 bodů. teoretická část max. 20 bodů. Celkem max. 80 bodů. Student musí uspět v každé části kombinované zkoušky: V praktické části musí získat minimálně 25 bodů, v teoretické části minimálně 5 bodů. Bodové hodnocení se získá součtem bodů ze cvičení (max. 20) a zkoušky (max. 80) a klasifikuje se: Získané body Známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz (in Czech language)

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Rovnoběžné promítání. Nevlastní útvary. Osová afinita v rovině. 2. Mongeovo promítání - princip, zobrazení základních útvarů, polohové úlohy. 3. Mongeovo promítání - metrické úlohy, zobrazení kružnice. 4. Pravoúhlá axonometrie - princip a zobrazení základních útvarů. 5. Pravoúhlá axonometrie - útvar v souřadnicové rovině a rovině s ní rovnoběžné, zářezová metoda. 6. Křivky - vytvoření, rozdělení, průvodní trojhran. Šroubovice. 7. Plochy - vytvoření, rozdělení, tečná rovina a normála. 8. Šroubové plochy - přímkové, cyklické. 9. Rotační plochy. Rotační kvadriky. 10. Přímkové plochy. Rozvinutelné přímkové plochy. Zborcené plochy. 11. Rotační zborcený hyperboloid. 12. Hyperbolický paraboloid. Konoidy. 13. Další plochy stavební praxe. 14. Rezerva. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1. Úvod. Kuželosečky - definice, bodová konstrukce, ohniskové vlastnosti. Elipsa, hyperbola. Parametrické vyjádření kružnice a elipsy. Proužková konstrukce elipsy. 2. Parabola. Opakování stereometrie - základní geometrické útvary a jejich vztahy, tělesa, pravidelné mnohostěny, příčka mimoběžek daným bodem a daného směru. 3. Teoretické řešení střech. 4. Mongeovo promítání - základní úlohy. 5. Mongeovo promítání. 6. Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy, zářezová metoda, zobrazení vyřešené střechy zářezovou metodou. 7. Zobrazení kružnice v Mongeově promítání a axonometrii. 8. Zobrazení těles. 9. Šroubovice a její průvodní trojhran. 10. Šroubové plochy - schodová plocha, vinutý sloupek. Zobrazení v MP, bod na ploše, tečná rovina. 11. Rotační plochy - zobrazení v MP, konstrukce tečné roviny. 12. Rotační zborcený hyperboloid. Vytvoření rotací přímky, bod na ploše, tečná rovina. 13. Hyperbolický paraboloid - zadání řídící rovinou a dvěma mimoběžkami, zborceným čtyřúhelníkem; konstrukce tvořicích přímek, bod na ploše, tečná rovina. 14. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní