230-0241/05 – Deskriptivní geometrie (BcDg)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity4
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL10 Mgr. Jana Bělohlávková
CER0007 Mgr. František Červenka
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Deskriptivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět deskriptivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových) a ploch. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve stavebních oborech.

Povinná literatura:

Černý, J. – Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Praha, ČVUT 1998. Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB – TU 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. Ostrava, VŠB – TU 1996. http://mdg.vsb.cz/portal/dg/DeskriptivniGeometrie.pdf Doležal, M. – Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava, VŠB – TU 1999.

Doporučená literatura:

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Drábek, K. - Harant, F. - Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1978, 1979. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. – Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1995. Doležal, J. - Poláček, J.: Pravoúhlá axonometrie - sbírka řešených úloh. Ostrava, VŠB - TU 2013. ISBN 978-80-248-2989-0. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Ostrava, VŠB – TU 1995. Dudková, K. - Hamříková, R.: Kuželosečky, kolineace. Ostrava, VŠB - TU 2005. http://mdg.vsb.cz/portal/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Otázky: Středové promítání - základní vlastnosti. Rovnoběžné promítání - základní vlastnosti. Elipsa - definice, ohniskové vlastnosti, proužková konstrukce. Hyperbola - definice, ohniskové vlastnosti. Parabola - definice, ohniskové vlastnosti. Teoretické řešení střech - základní pojmy a konstrukce. Kótované promítání - princip a základní pojmy. Mongeovo promítání - princip a základní pojmy. Pravoúhlá axonometrie - princip a základní pojmy. Kosoúhlé projekce - princip a základní pojmy. Lineární perspektivy - princip a základní pojmy. Řez hranolu. Zobrazení kružnice v projekcích. Šroubovice - vytvoření, základní pojmy, průvodní trojhran. Rotační plochy - vytvoření, základní pojmy, tečná rovina. Rotační kvadratické plochy - vytvoření, rozdělení. Šroubové plochy - vytvoření, základní pojmy, rozdělení. Schodová plocha - vytvoření, užití. Vinutý sloupek - vytvoření, užití. Rotační zborcený hyperboloid - vytvoření, vlastnosti, užití. Rozvinutelné přímkové plochy - rozdělení, užití. Zborcené přímkové plochy - vytvoření, vlastnosti. Konoidy - řídicí útvary, příklady, užití. Příklady zborcených ploch ve stavební praxi (plocha šikmého průchodu, Štramberská trúba, Montpellierský a Marseillský oblouk). Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Podmínky pro udělení zápočtu: -účast ve cvičení (20 % neúčasti lze omluvit), -odevzdání zápočtové práce v požadované kvalitě. Za docházku a odevzdání zápočtové práce získá student 5 b. Další body (0 až 30) lze získat vypracováním domácích cvičení v daném termínu. Celkem je tedy možno ve cvičení obdržet maximálně 35 bodů. Minimální bodů počet pro udělení zápočtu je 5. Zkouška: Kombinovaná Praktická část max. 55 bodů. Teoretická část max. 10 bodů. Celkem max. 65 bodů. Student musí uspět v každé části kombinované zkoušky: V praktické části musí získat minimálně 25 bodů, v teoretické části minimálně 5 bodů. Bodové hodnocení se získá součtem bodů ze cvičení (max. 35) a zkoušky (max. 65) a klasifikuje se: Získané body Známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz (in Czech language)

Další požadavky na studenta

Minimálně 80% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 20% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Kótované promítání - princip, zobrazení základních útvarů, polohové úlohy. 2. Kótované promítání - metrické úlohy, zobrazení kružnice. 3. Kótované promítání - řešení terénů. 4. Mongeovo promítání - princip a zobrazení základních útvarů. 5. Pravoúhlá axonometrie a kosoúhlé projekce - princip a zobrazení základních útvarů. 6. Vázané perspektivy - princip a zobrazení základních útvarů. 7. Řez hranolu rovinou, síť tělesa. 8. Křivky - vytvoření, rozdělení, průvodní trojhran. Šroubovice. 9. Plochy - vytvoření, rozdělení, tečná rovina a normála. Rotační plochy. Rotační kvadriky. 10. Šroubové plochy - přímkové, cyklické. 11. Přímkové plochy. Rozvinutelné a nerozvinutelné přímkové plochy. 12. Konoidy. 13. Konusoidy. 14. Rezerva. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1. Teoretické řešení střech. 2. Kótované promítání - základní úlohy. 3. Kótované promítání - metrické úlohy, zobrazení kružnice. 4. Kótované promítání - řešení terénů. 5. Mongeovo promítání - základní úlohy. 6. Pravoúhlá axonometrie a kosoúhlé projekce - zobrazení střech. 7. Jednoúběžníková perspektiva pokoje, dvojúběžníková perspektiva budovy. 8. Řez hranolu rovinou, síť tělesa. 9. Zobrazení kružnice a šroubovice v projekcích. 10. Rotační kvadriky. 11. Šroubové plochy - schodová plocha, vinutý sloupek. 12. Rotační zborcený hyperboloid. Hyperbolický paraboloid. 13. Konoidy a konusoidy. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní