230-0241/07 – Deskriptivní geometrie (BcDg)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity4
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
MRO0010 Ing. Martin Mrovec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Deskriptivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět deskriptivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových) a ploch. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve stavebních oborech.

Povinná literatura:

Doležal, J.: Základy geometrie, VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN: 80-248-1202-9. Doležal, J.: Geometrie, VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-248-1318-9. Dlouhá, D., Červenka, F.: Geometrie na počítači, VŠB-TU Ostrava, 2013. http://mdg.vsb.cz

Doporučená literatura:

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Drábek, K. - Harant, F. - Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1978, 1979. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. – Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1995. Doležal, J. - Poláček, J.: Pravoúhlá axonometrie - sbírka řešených úloh. Ostrava, VŠB - TU 2013. ISBN 978-80-248-2989-0. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Ostrava, VŠB – TU 1995. Dudková, K. - Hamříková, R.: Kuželosečky, kolineace. Ostrava, VŠB - TU 2005. Černý, J. – Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Praha, ČVUT 1998. Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB – TU 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. Ostrava, VŠB – TU 1996. Doležal, M. – Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava, VŠB – TU 1999. http://mdg.vsb.cz/portal/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Otázky: Středové promítání - základní vlastnosti. Rovnoběžné promítání - základní vlastnosti. Elipsa - definice, ohniskové vlastnosti, proužková konstrukce. Hyperbola - definice, ohniskové vlastnosti. Parabola - definice, ohniskové vlastnosti. Teoretické řešení střech - základní pojmy a konstrukce. Kótované promítání - princip a základní pojmy. Mongeovo promítání - princip a základní pojmy. Pravoúhlá axonometrie - princip a základní pojmy. Kosoúhlé projekce - princip a základní pojmy. Lineární perspektivy - princip a základní pojmy. Řez hranolu. Zobrazení kružnice v projekcích. Šroubovice - vytvoření, základní pojmy, průvodní trojhran. Rotační plochy - vytvoření, základní pojmy, tečná rovina. Rotační kvadratické plochy - vytvoření, rozdělení. Šroubové plochy - vytvoření, základní pojmy, rozdělení. Schodová plocha - vytvoření, užití. Vinutý sloupek - vytvoření, užití. Rotační zborcený hyperboloid - vytvoření, vlastnosti, užití. Rozvinutelné přímkové plochy - rozdělení, užití. Zborcené přímkové plochy - vytvoření, vlastnosti. Konoidy - řídicí útvary, příklady, užití. Příklady zborcených ploch ve stavební praxi (plocha šikmého průchodu, Štramberská trúba, Montpellierský a Marseillský oblouk). Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Podmínky pro udělení zápočtu: -odevzdání zápočtové práce v požadované kvalitě. Za odevzdání zápočtové práce získá student 5 b. Další body (0 až 30) lze získat vypracováním domácích cvičení v daném termínu. Celkem je tedy možno ve cvičení obdržet maximálně 35 bodů. Minimální bodů počet pro udělení zápočtu je 5. Zkouška: Kombinovaná Praktická část max. 55 bodů. Teoretická část max. 10 bodů. Celkem max. 65 bodů. Student musí uspět v každé části kombinované zkoušky: V praktické části musí získat minimálně 25 bodů, v teoretické části minimálně 5 bodů. Bodové hodnocení se získá součtem bodů ze cvičení (max. 35) a zkoušky (max. 65) a klasifikuje se: Získané body Známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz (in Czech language)

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: Kótované promítání - princip, zobrazení základních útvarů, polohové úlohy, metrické úlohy, zobrazení kružnice, řešení terénů. Mongeovo promítání - princip a zobrazení základních útvarů. Pravoúhlá axonometrie a kosoúhlé projekce - princip a zobrazení základních útvarů. Vázané perspektivy - princip a zobrazení základních útvarů. Řez hranolu rovinou, síť tělesa. Křivky - vytvoření, rozdělení, průvodní trojhran. Šroubovice. Plochy - vytvoření, rozdělení, tečná rovina a normála. Rotační plochy. Rotační kvadriky. Šroubové plochy - přímkové, cyklické. Přímkové plochy. Rozvinutelné a nerozvinutelné přímkové plochy. Konoidy, konusoidy.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní