230-0242/01 – Deskriptivní geometrie (BcDg)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity4
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER0007 Mgr. František Červenka
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
POL12 RNDr. Jiří Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Deskriptivní geometrie je praktická disciplína, která se snaží svými metodami a svou stavbou význačně přispět k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. V první části seznamuje studenty se všemi běžně užívanými zobrazovacími metodami, které mohou být užitečné pro praxi technika. Úkolem druhé části je seznámení s geometrickými vlastnostmi a užitím různých křivek a ploch. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve stavebních oborech. U grafických prací je preferováno ruční rýsování, při němž mohou studenti prokázat svůj smysl pro přesnost, trpělivost, poctivost a estetické cítění.

Povinná literatura:

Černý, J. – Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Praha, ČVUT 1998. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Cholevová,I. – Lubojacký, B. – Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 2. – Kótované promítání. Ostrava, VŠB - TU 1998. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. – Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1995. Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. - Axonometrie. Ostrava, VŠB - TU 1995. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Ostrava, VŠB – TU 1995. http://mdg.vsb.cz/portal/dg/DeskriptivniGeometrie.pdf

Doporučená literatura:

Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB – TU 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. http://mdg.vsb.cz/portal/ Ostrava, VŠB – TU 1996. Doležal, M. – Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava, VŠB – TU 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Podmínky pro udělení zápočtu: účast na cvičeních, odevzdání zápočtových prací v požadované kvalitě, Za odevzdání zápočtových prací získá student 5 b. Další body (0 až 15) lze získat vypracováním doplňkových domácích cvičení. Celkem je tedy možno ze cvičení obdržet maximálně 20 bodů. Zkouška: Kombinovaná Praktická část max. 60 bodů. teoretická část max. 20 bodů. Celkem max. 80 bodů. Student musí uspět v každé části kombinované zkoušky: V praktické části musí získat minimálně 25 bodů, v teoretické části minimálně 5 bodů. Bodové hodnocení se získá součtem bodů ze cvičení (max. 20) a zkoušky (max. 80) a klasifikuje se takto: Získané body Známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Teoretické otázky kopírují osnovu přednášek 1. okruh otázek - princip některé z probraných promítacích metod 2. okruh otázek - geometrické vlastnosti některé z probraných křivek či ploch

E-learning

Další požadavky na studenta

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. Rovnoběžné promítání, souřadnicový systém. Kótované promítání - zobrazení základních útvarů, spád, průsečnice dvou rovin, otáčení roviny. 2. Mongeova projekce - zobrazení základních útvarů, polohové a metrické úlohy. 3. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení základních útvarů, zářezová metoda. 4. Kosoúhlé promítání - zobrazení základních útvarů, vojenská a kavalírní perspektiva. Nevlastní útvary. Základní pojmy středového promítání. 5. Lineární perspektiva - základní pojmy, vázané metody. 6. Křivky - obecný úvod. Kružnice, elipsa. 7. Další kuželosečky. Šroubovice. 8. Plochy. Rotační plochy, rotační kvadriky. 9. Šroubové plochy - přímkové, cyklické. 10. Přímkové plochy. Rozvinutelné přímkové plochy. Zborcené plochy, zborcené kvadriky. 11. Konoidy, konusoidy a další zborcené plochy. 12. Translační, klínové plochy a další plochy stavební praxe. 13. Řezy, průniky ploch, klenby - ukázky konkrétních příkladů. 14. Rezerva Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1. Seznámení. Úvod do střech a do osvětlení. 2. Řešení střech v kótovaném promítání. Osvětlení a konstrukce modelu vyřešené střechy. 3. Střechy se zakázanými okapy - osvětlení a zobrazení v Mongeově promítání. 4. Střecha se zastavěným koutem - zobrazení pomocí zářezové metody a osvětlení v pravoúhlé axonometrii. 5. Střešní okapy v různé výšce - zobrazení a osvětlení v kosoúhlém promítání. 6. Zobrazení a osvětlení vyřešené střechy ve dvoj- a trojúběžníkové perspektivě. 7. Kruhový oblouk a šroubovice v různých projekcích. 8. Rotační plochy v Mongeově promítání a ve vojenské perspektivě. 9. Schodová plocha a vinutý sloupek. 10. Hyperbolický paraboloid. Rotační zborcený hyperboloid. 11. Kruhový a parabolický konoid. Plocha štramberské Trúby. 12. Montpellierský a marseilleský oblouk. Plocha šikmého průchodu. 13. Hacarova a další plochy stavební praxe. 14. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní