230-0303/02 – Statistika (S)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH10 doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
JAR71 Mgr. Marcela Jarošová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás, seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat a ukazát mu, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi. Absolvent tohoto předmětu by měl dokázat: • chápat a používat základní pojmy z kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti; • formulovat otázky, které je možné zodpovědět pomocí dat, a k tomu účelu si osvojit principy sběru, zpracování dat a prezentace relevantních údajů; • volit a využít vhodné statistické metody pro analýzu dat; • navrhovat a vyhodnocovat závěry (inference) a predikce pomocí dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Náhodné proměnné: Diskrétní a spojité náhodné proměnné, frekvenční funkce, distribuční funkce, střední hodnota, disperze, standardní odchylka. Zpracování statistického souboru s jedním a více argumenty: Empirické charakteristiky statistického souboru s jedním a více argumenty. Odhady parametrů a testování hypotéz. Vícerozměrná náhodná veličina, korelační a kovarianční matice. Metoda nejmenších čtverců.

Povinná literatura:

[1] Pavelka,L.,Doležalová,J.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB, Ostrava 1999. ISBN 80-7078-976-X [2] Hebák,P., Hustopecký,J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Alfa, Praha 1990. ISBN 80-03-00534-5 [3] http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/

Doporučená literatura:

[1] Boháč, Z., Častová,N.: Základní numerické metody. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1997. ISBN 80-7078-975-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

www.studopory.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náhodný pokus a náhodný jev, definice pravděpodobnosti. Podmíněná pravděpodobnost, nezávislé jevy a jejich pravděpodobnost. Náhodná veličina. Diskrétní náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, číselné charakteristiky. Rovnoměrné rozdělení, Poissonovo rozdělení, binomické rozdělení, hypergeometrické rozdělení. Spojitá náhodná veličina. Funkce hustoty, distribuční funkce, číselné charakteristiky. Rovnoměrné rozdělení, exponenciální rozdělení, normální rozdělení. Statistický soubor s jedním argumentem. Variační řada, třídní rozdělení četností. Základní soubor a jeho parametry, náhodný výběr a jeho empirické charakteristiky. Bodové a intervalové odhady parametrů. Momentová metoda a metoda maximální věrohodnosti. Statistický soubor s více argumenty. Číselné charakteristiky, kovarianční a korelační matice. Aproximace metodou nejmenších čtverců. Testování hypotéz. Test významnosti rozdílu dvou rozptylů (F-test), test významnosti rozdílu |M-mi|, test významnosti dvou výběrových průměrů (t-test), test významnosti rozdílu párovaných hodnot, Pearsonův test dobré shody, Kolmogorovův-Smirnovův test pro jeden výběr, Kolmogorovův-Smirnovův test pro dva výběry, Dixonův a Grubbsův test extrémních odchylek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku