230-0303/02 – Statistika (S)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity4
Garant předmětuIng. Veronika Moškořová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Veronika Moškořová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH10 doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
FIS0080 doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
JAR71 Mgr. Marcela Jarošová, Ph.D.
SVE0150 Ing. Veronika Moškořová, Ph.D.
PAL39 RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
POS220 Ing. Lukáš Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás, seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat a ukazát mu, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi. Absolvent tohoto předmětu by měl dokázat: • chápat a používat základní pojmy z kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti; • formulovat otázky, které je možné zodpovědět pomocí dat, a k tomu účelu si osvojit principy sběru, zpracování dat a prezentace relevantních údajů; • volit a využít vhodné statistické metody pro analýzu dat; • navrhovat a vyhodnocovat závěry (inference) a predikce pomocí dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Náhodné proměnné: Diskrétní a spojité náhodné proměnné, frekvenční funkce, distribuční funkce, střední hodnota, disperze, standardní odchylka. Zpracování statistického souboru s jedním a více argumenty: Empirické charakteristiky statistického souboru s jedním a více argumenty. Odhady parametrů a testování hypotéz. Vícerozměrná náhodná veličina, korelační a kovarianční matice. Metoda nejmenších čtverců.

Povinná literatura:

[1] Pavelka,L.,Doležalová,J.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB, Ostrava 1999. ISBN 80-7078-976-X [2] Hebák,P., Hustopecký,J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Alfa, Praha 1990. ISBN 80-03-00534-5 [3] http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/ [4] Boháč, Z.: Numerical Methods and Statistics. VŠB – TUO, Ostrava 2005. ISBN 80-248-0803-X

Doporučená literatura:

[1] Boháč, Z., Častová,N.: Základní numerické metody. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1997. ISBN 80-7078-975-1 [2] Buchanan, James., L.,Turner, Peter., R.: Numerical Methods and Analysis. McGraw-Hill, Inc. New York 1992. ISBN 0-07-008717-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu (prezenční studium): 5 bodů: - účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě. 5 - 15 bodů: - absolvování písemných testů, - každý test je možno jednou opravit, -nutno získat minimálně 5 bodů. Student musí získat alespoň 10 bodů, aby získal zápočet. Podmínky pro udělení zápočtu (kombinované studium): Za účast na konzultacích může student získat 5 - 20 bodů, v případě neúčasti může student získat 5 bodů za zpracování zadaného programu. Požadavky ke zkoušce: Podmínkou pro účast na zkoušce je zapsaný zápočet z příslušného předmětu. Písemná část zkoušky bude hodnocena 0 - 60 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 25 bodů. Ústní část zkoušky bude hodnocena 0 - 20 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 5 bodů. Po sečtení bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky bude student hodnocen výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO. Pro zapsání zkoušky podle tabulky musí student úspěšně absolvovat obě části kombinované zkoušky a dosáhnout potřebného počtu bodů. Bodové hodnocení: 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl

E-learning

www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz/portal

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náhodný pokus a náhodný jev, definice pravděpodobnosti. Podmíněná pravděpodobnost, nezávislé jevy a jejich pravděpodobnost. 2. Náhodná veličina. Diskrétní náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, číselné charakteristiky. Rovnoměrné rozdělení, Poissonovo rozdělení, binomické rozdělení, hypergeometrické rozdělení. 3. Spojitá náhodná veličina. Funkce hustoty, distribuční funkce, číselné charakteristiky. Rovnoměrné rozdělení, exponenciální rozdělení, normální rozdělení. 4. Statistický soubor s jedním argumentem. Variační řada, třídní rozdělení četností. 5. Základní soubor a jeho parametry, náhodný výběr a jeho empirické charakteristiky. 6. Bodové a intervalové odhady parametrů. Momentová metoda a metoda maximální věrohodnosti. 7. Statistický soubor s více argumenty. Číselné charakteristiky, kovarianční a korelační matice. 8. Aproximace metodou nejmenších čtverců. 9. Testování hypotéz. 10.Test významnosti rozdílu dvou rozptylů (F-test), test významnosti rozdílu |M-mi|. 11. Test významnosti dvou výběrových průměrů (t-test), test významnosti rozdílu párovaných hodnot. 12. Pearsonův test dobré shody, Kolmogorovův-Smirnovův test pro jeden výběr, Kolmogorovův-Smirnovův test pro dva výběry. 13. Dixonův a Grubbsův test extrémních odchylek. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na předmětu není nutná. Další podmínky absolvování budou respektovat individuální potřeby studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1032A020009) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatelstva a krizový management K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní