230-0441/01 – Descriptive Geometry (DG)

Gurantor departmentDepartment of MathematicsCredits5
Subject guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
VOL18 RNDr. Jana Volná, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to train development of space abilities • to handle by different types of projection methods, to understand to their principles, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to acquaint with geometric characteristics of curves and surfaces that are used in technical practice of a given specialization

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Ideal elements. Conics. Basic terms, focal properties. Basic properties of projection. Parallel projection. Axial affinity in plane. Orthogonal projection with heights. Positional tasks. Metric tasks. The projection of a circle. Rectangular axonometry. Positional tasks. Metric tasks and the projection of a circle onto the coordinate planes. Elementary surfaces and solids. Basic terms and properties. Plane section. Intersections with a line. Tangent planes.

Compulsory literature:

Vavříková,E.:Descriptive Geometry,VŠB – TU,Ostrava 2005, ISBN 80-248-1006-9 http://mdg.vsb.cz/portal/dg/DeskriptivniGeometrie.pdf

Recommended literature:

Vavříková,E.:Descriptive Geometry, Ostrava, VŠB – TU 2005. ISBN 80-248-1006-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky absolvování předmětu Podmínky pro udělení zápočtu: - účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, - absolvování písemných testů, každý test je možno jednou opravit. Za splnění podmínek získá student 5 b. Za testy může získat student 0 - 15 b. (Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 - 20 b). Požadavky ke zkoušce: Podmínkou pro účast na zkoušce je zapsaný zápočet z příslušného předmětu. Písemná část zkoušky bude hodnocena 0 - 60 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 25 bodů. Ústní část zkoušky bude hodnocena 0 - 20 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 5 bodů. Po sečtení bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky bude student hodnocen výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO. Pro zapsání zkoušky podle tabulky musí student úspěšně absolvovat obě části kombinované zkoušky a dosáhnout potřebného počtu bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Other requirements for students are placed.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Improper elements. Conics - basic concepts and focal properties. 2. Construction of ellipse, hyperbola and parabola from given elements. 3. The basic properties of projection. Parallel projection. 4. Central collineations and axial affinity in plane. 5. Projection with dimensions - view of point, line and plane. 6. Projection with dimensions - position tasks. 7. Projection with dimensions - metric problems. 8. Affine relationship between circle and ellipse. Projection of a circle in the projection with dimensions. 9. Orthogonal axonometry. Position tasks. 10. Metric problems and the projection of a circle in coordinate planes. 11. Elementary surfaces and solids. Basic concepts and properties. 12. Planar cut. Intersections with a line. Tangent plane. 13. Topographical surfaces. 14. Reserve.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 20  5
        Examination Examination 80 (80) 30
                Písemná zkouška Written examination 60  25
                Ústní zkouška Oral examination 20  5
Mandatory attendence parzicipation: At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse).

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B2111) Mining (2101R014) Blasting Operations in Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B0724A290001) Mining of Mineral Resources P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B2111) Mining (2101R013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner