230-0441/02 – Deskriptivní geometrie (DG)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity5
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Nevlastní prvky. Kuželosečky - základní pojmy, ohniskové vlastnosti. Základní vlastnosti promítání. Promítání rovnoběžné. Osová afinita a středová kolineace v rovině. Kótované promítání - úlohy polohy, úlohy metrické, průmět kružnice. Pravoúhlá axonometrie - úlohy polohy, úlohy metrické a průmět kružnice v souřadnicových rovinách. Elementární plochy a tělesa - základní pojmy a vlastnosti. rovinný řez, průsečíky s přímkou, tečná rovina. Topografické plochy.

Povinná literatura:

Restl,Č.-Doležal,J.: Kótované promítání a topografické plochy, Ostrava, VŠB - TU 2004. ISBN 80-248-0651-7 Poláček,J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie, Ostrava, VŠB - TU 1996. ISBN 80-7078-388-5 Urban,A.:Deskriptivní geometrie I,SNTL,Praha 1965 Drábek,K.-Harant,F.-Setzer,O.: Deskriptivní geometrie I,Praha SNTL 1978. ISBN 04-011-78 http://mdg.vsb.cz/portal/dg/DeskriptivniGeometrie.pdf Vavříková,E.:Descriptive Geometry, Ostrava, VŠB – TU 2005. ISBN 80-248-1006-9

Doporučená literatura:

Plocková,E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl I, Ohniskové vlastnosti kuželoseček. Ostrava, VŠB-TU 1994, ISBN 80-7078-263-3 Cholevová,I.- Lubojacký,B. - Restl,Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Ostrava, VŠB-TU 1998. ISBN 80-7078-276-5 Dudková,K. - Hamříková,R.: Kuželosečky, kolineace. Ostrava, VŠB-TU 2005. ISBN 80-248-0766-1 Doležal,J. - Poláček,J.: Pravoúhlá axonometrie - sbírka řešených úloh. Ostrava, VŠB-TU 2013. ISBN 979-80-248-2989-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu Za účast na konzultacích může student získat 5 - 20 bodů, v případě neúčasti může student získat 5 bodů za zpracování zadaného programu. Požadavky ke zkoušce: Podmínkou pro účast na zkoušce je zapsaný zápočet z příslušného předmětu. Písemná část zkoušky bude hodnocena 0 - 60 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 25 bodů. Ústní část zkoušky bude hodnocena 0 - 20 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 5 bodů. Po sečtení bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky bude student hodnocen výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO. Pro zapsání zkoušky podle tabulky musí student úspěšně absolvovat obě části kombinované zkoušky a dosáhnout potřebného počtu bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Nevlastní prvky. Kuželosečky. Základní pojmy, ohniskové vlastnosti. Základní vlastnosti promítání. Promítání rovnoběžné. Středová kolineace a osová afinita v rovině. Kótované promítání. Úlohy polohy. Úlohy metrické. Průmět kružnice. Pravoúhlá axonometrie. Úlohy polohy. Úlohy metrické a průmět kružnice v souřadnicových rovinách. Elementární plochy a tělesa. Základní pojmy a vlastnosti. Rovinný řez. Průsečíky s přímkou. Tečná rovina. Topografické plochy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku