230-0441/03 – Deskriptivní geometrie (DG)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity5
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
VOL18 RNDr. Jana Volná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Deskriptivní geometrie je praktická disciplína, která se snaží svými metodami a svou stavbou význačně přispět k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. V první části seznamuje studenty se všemi běžně užívanými zobrazovacími metodami, které mohou být užitečné pro praxi technika. U grafických prací je preferováno ruční rýsování, při němž mohou studenti prokázat svůj smysl pro přesnost, trpělivost, poctivost a estetické cítění.

Povinná literatura:

Restl,Č.-Doležal,J.: Kótované promítání a topografické plochy, Ostrava, VŠB - TU 2004. ISBN 80-248-0651-7. Urban,A.:Deskriptivní geometrie I,SNTL,Praha 1965. http://mdg.vsb.cz/portal/dg/DeskriptivniGeometrie.pdf Vavříková,E.:Descriptive Geometry, Ostrava, VŠB – TU 2005. ISBN 80-248-1006-9.

Doporučená literatura:

Cholevová,I.- Lubojacký,B. - Restl,Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Ostrava, VŠB-TU 1998. ISBN 80-7078-276-5. Dudková,K. - Hamříková,R.: Kuželosečky, kolineace. Ostrava, VŠB-TU 2005. ISBN 80-248-0766-1. Doležal,J. - Poláček,J.: Pravoúhlá axonometrie - sbírka řešených úloh. Ostrava, VŠB-TU 2013. ISBN 979-80-248-2989-0. Černý, J.: Geometry. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01535-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu Podmínky pro udělení zápočtu: - účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, - absolvování písemných testů, každý test je možno jednou opravit. Za splnění podmínek získá student 5 b. Za testy může získat student 0 - 15 b. (Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 - 20 b). Požadavky ke zkoušce: Podmínkou pro účast na zkoušce je zapsaný zápočet z příslušného předmětu. Písemná část zkoušky bude hodnocena 0 - 60 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 25 bodů. Ústní část zkoušky bude hodnocena 0 - 20 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 5 bodů. Po sečtení bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky bude student hodnocen výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO. Pro zapsání zkoušky podle tabulky musí student úspěšně absolvovat obě části kombinované zkoušky a dosáhnout potřebného počtu bodů. Bodové hodnocení: Získané body Známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Soubor otázek 1. Promítání - základní pojmy. 2. Kolineace mezi dvěma rovinami - základní vlastnosti. 3. Středová kolineace v rovině - základní vlastnosti, úběžník, úběžnice. 4. Osová afinita v rovině - základní vlastnosti. 5. Kótované promítání - princip, zobrazení bodu, přímky, roviny. 6. Přímka - stopník, stupňování, interval, odchylka od průmětny. 7. Hlavní a spádové přímky roviny, spádové měřítko. 8. Základní úlohy polohy v kótovaném promítání. 9. Skutečná velikost úsečky v kótovaném promítání. 10. Kolmice k rovině v kótovaném promítání. 11. Rovina kolmá k přímce v kótovaném promítání. 12. Otáčení roviny kolem stopy do průmětny v kótovaném promítání. 13. Průmět kružnice v kótovaném promítání. 14. Pravoúhlá axonometrie - princip, ax. trojúhelník, osový kříž, jednotky na osách. 15. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení bodu, přímky, roviny. 16. Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy. 17. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení kružnice v souřadnicových rovinách. 18. Elipsa - definice, ohniskové vlastnosti. 19. Hyperbola - definice, ohniskové vlastnosti. 20. Parabola - definice, ohniskové vlastnosti. 21. Konstrukce kuželoseček z daných prvků. 22. Afinní obraz kružnice. 23. Sdružené průměry elipsy, Rytzova konstrukce. 24. Proužková konstrukce elipsy. 25. Řez hranolu rovinou. 26. Řez jehlanu rovinou. 27. Řez válce rovinou. 28. Tečná rovina válce a kužele. Tečná rovina koule. 29. Průsečíky přímky s hranolem a válcem. 30. Průsečíky přímky s jehlanem a kuželem. 31. Topografické plochy - zobrazení, tečná rovina, spádnice. 32. Křivka konstantního spádu na topografické ploše. 33. Profil topografické plochy, jeho užití. 34. Řez topografické plochy rovinou. 35. Průsečíky přímky s topografickou plochou. 36. Podélný profil křivky. 37. Průsečíky křivky s topografickou plochou, planýrovací plocha křivky. 38. Plocha konstantního spádu danou křivkou. 39. Spojení objektu s terénem. 40. Ochranný pilíř. 41. Blokdiagram.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nevlastní prvky. Kuželosečky - základní pojmy a ohniskové vlastnosti. 2. Konstrukce elipsy, hyperboly a paraboly z daných prvků. 3. Základní vlastnosti promítání. Promítání rovnoběžné. 4. Středová kolineace a osová afinita v rovině. 5. Kótované promítání – zobrazení bodu, přímky, roviny. 6. Kótované promítání – úlohy polohy. 7. Kótované promítání – úlohy metrické. 8. Afinní vztah kružnice a elipsy. Průmět kružnice v kótovaném promítání. 9. Pravoúhlá axonometrie. Úlohy polohy. 10. Úlohy metrické a průmět kružnice v souřadnicových rovinách. 11. Elementární plochy a tělesa. Základní pojmy a vlastnosti. 12. Rovinný řez. Průsečíky s přímkou. Tečná rovina. 13. Topografické plochy. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na předmětu není nutná. Další podmínky absolvování budou respektovat individuální potřeby studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.