230-0442/03 – Geometrie na počítači (GP)

Garantující katedraKatedra matematikyKredity5
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• řešit planimetrické i stereometrické problémy pomocí počítače • umět charakterizovat geometrické křivky a plochy synteticky i analyticky • seznámit se s geometrickými i fyzikálními principy 3D modelování

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět spojuje geometrické a počítačové disciplíny - planimetrii, sterometrii, analytickou geometrii, 3D modelování, počítačovou grafiku a programování. Ve cvičení je používán volně dostupný software GeoGebra a POV-Ray.

Povinná literatura:

http://mdg.vsb.cz/portal/gp/Dlouha_cervenka-geometrie_na_pocitaci.pdf Burda, P., Havelek, R. a Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie: matematika I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-479-2. Žára, J.: Moderní počítačová grafika. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0. Černý, J.: Geometry. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01535-1.

Doporučená literatura:

Budinský, B. a Kepr, B. Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1970. Žára J., Beneš B., Felkel P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha 1998. Kohout, V.: Diferenciální geometrie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. Matematický seminář SNTL. Stillwell, J.: Geometry of surfaces. New York: Springer, 1992. ISBN 0-387-97743-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtové a zkušební požadavky Podmínky udělení zápočtu - účast na seminářích Semestrální projekt - vytvoření animované videosekvence dle vlastního námětu pomocí programu POV-Ray - námětem se myslí pokud možno reálná scéna s několika objekty ve vhodné kompozici - na jednom námětu může spolupracovat až 2-členný tým - u výtvoru v prostředí programu POV-Ray se hodnotí: vhodná volba geometrických objektů, úroveň provedení jejich vnějšího vzhledu, užití množinových operací CSG, realizace většího počtu stejných nebo podobných objektů pomocí programátorských direktiv (užití cyklů, podmínek apod.), přehlednost zdrojového kódu (užití poznámek), parametrizace objektů ve scéně (vhodné názvy parametrů), výsledná animace - celkově se hodnotí: nápad, užití co největšího počtu probraných objektů a možností, užití neprobraných objektů a možností (vlastní iniciativa) Zkouška - zkouška bude rozdělena na dvě části a je možno ji absolvovat v jednom řádném a dvou opravných termínech - praktická část - obhajoba semestrálního projektu - teoretická otázka Bodové hodnocení - praktická část zkoušky je hodnocena max. 80 body, minimálně je nutné získat 25 bodů - u teoretické části lze dosáhnout max. 20 bodů, minimálně je potřeba mít aspoň 5 bodů - celkové hodnocení se řídí standardní tabulkou body známka 86-100 1 výborně 66-85 2 velmi dobře 51-65 3 dobře 0-50 4 nevyhověl(a)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní geometrické objekty (bod, přímka, rovina), pojmy a konstrukce 2. Planimetrie - vlastnosti a konstrukce trojúhelníků (výšky, těžnice, úhly, shodná zobrazení, kružnice vepsaná, doplnění na lichoběžník), stejnolehlost (tečna dvou kružnic, trojúhelník vepsaný čtverci) 3. Kuželosečky - odvození z rotační kuželové plochy, definice a konstrukce elipsy, hyperboly a paraboly 4. Kinematická geometrie - eliptický a kardioidický pohyb, konchoidální a cyklické pohyby 5. Stereometrie - řezy na krychli a ostatních tělesech 6. Seznámení s PovRAYem, základní prvky scény (kamera, světlo, pozadí) 7. Základní tělesa (koule, válec, kužel, kvádr) 8. Barvy, textury 9. Transformace (posunutí, otočení, změna měřítka) 10. Množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl) 11. Tvorba realistické statické scény 12. Programování v PovRAY (proměnné, cyklus while, matematické funkce),Implicitní plochy (blob) 13. Tvorba dynamicky generované statické scény 14.Animace (proměnné clock a framenumber, řízení trajektorií animovaných objektů), Animace realistické statické scény

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Písemka Písemka 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na předmětu není nutná. Další podmínky absolvování budou respektovat individuální potřeby studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní