310-2113/01 – Konstruktivní geometrie (KG)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuMgr. František ČervenkaGarant verze předmětuMgr. František Červenka
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL10 Mgr. Jana Bělohlávková
BEZ0076 Bc. Bohuslava Bezstarostová
CER0007 Mgr. František Červenka
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Konstruktivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět konstruktivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika - strojaře. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových), ploch (řezy, průniky, rozvinutí rozvinutelných ploch) a se základy kinematické geometrie v rovině, které jsou potřebné při jejich konstrukcích a zobrazování. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve strojních oborech.

Povinná literatura:

1/ Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997. 2/ Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996. 3/ Plocková, E.: Základní úlohy z deskriptivní a konstruktivní geometrie (pracovní listy). Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1998. 4/ Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe, Ostrava 1999 5/http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/Uvod.html

Doporučená literatura:

1/ Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. - Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. 2/ Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. - Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. 3/ Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967. 4/ Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet nutné podmínky: - účast ve cvičení je povinná (až 20 % neúčasti lze omluvit), - odevzdání 3 rysů zadaných vedoucím cvičení v předepsané kvalitě a úpravě za splnění těchto podmínek získá student 5 b., za doplňkové písemné práce ve cvičení lze získat 0 - 15 bodů. Celkem maximálně 20 bodů. Zkouška Kombinovanou zkoušku tvoří praktická část (120 minut, 4 příklady) a teoretická část (20 minut, teoretické otázky). Praktická část je hodnocena 0 - 60 body, teoretická část 0 - 20 body. Aby student u zkoušky uspěl musí získat v praktické části nejméně 25 bodů a v teoretické části nejméně 5 bodů. Klasifikace získané body známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Soubor otázek k teoretické části zkoušky 1. Principy a rozdíly středového a rovnoběžného promítání. 2. Základní věty kolmého promítání na jednu průmětnu – průmět bodu, přímky, ́usečky. 3. Základní věty kolmého promítání na jednu průmětnu – průměty dvojice přímek, ́useček, roviny. 4. Mongeova projekce – základní pojmy, zobrazení bodu a přímky. 5. Mongeova projekce – rovina, přímky v rovině, průsečnice dvou rovin, průsečík přímky a roviny. 6. Mongeova projekce – kolmost přímky a roviny. 7. Mongeova projekce – otáčení, sklápění, princip afinity. 8. Mongeova projekce – zobrazení kružnice ležící v obecné rovině (ρ,S,r). 9. Kolmá axonometrie – základní pojmy, jednotky, zobrazení bodu a přímky. 10. Kolmá axonometrie – zobrazení roviny, průsečnice dvou rovin, průsečík přímky a roviny. 11. Kolmá axonometrie – zobrazení kružnice ležící v pomocné průmětně (π,S,r). 12. Kolmá axonometrie – řez kosého hranolu obecnou rovinou. 13. Kolmá axonometrie – řez rotačního válce obecnou rovinou. 14. Kolmá axonometrie – řez kosého jehlanu obecnou rovinou. 15. Kolmá axonometrie – průsečíky kosého hranolu a válce s přímkou. 16. Kolmá axonometrie – průsečíky kosého jehlanu a kužele s přímkou. 17. Šroubovice – šroubov ́y pohyb, vlastnosti, pojmy. 18. Šroubovice – tečna, průvodní trojhran. 19. Šroubové plochy přímkové – vlastnosti, tečná rovina. 20. Šroubové plochy cyklické – vlastnosti, tečná rovina. 21. Rotační plochy – vytvoření, vlastnosti, pojmy. 22. Rotační plochy přímkové – vytvoření, vlastnosti, pojmy, řezy rovinou. 23. Rotační kvadriky – vytvoření, vlastnosti, tečné roviny. 24. Rotační plochy vzniklé rotací kružnice – vytvoření, vlastnosti, tečné roviny. 25. Rotační plochy průniky – rovnoběžné nebo mimoběžné osy. 26. Rotační plochy průniky – různoběžné osy. 27. Elipsa – definice, vlastnosti, konstrukce. 28. Elipsa - tečna vedená dan ́ym bodem, směrem. 29. Hyperbola – definice, vlastnosti, konstrukce, tečna. 30. Parabola – definice, vlastnosti, konstrukce, tečna.

E-learning

www.studopory.vsb.cz přednáška: http://homel.vsb.cz/~cer0007/310-2113-01-cer0007-KG-pr.html cvičení: http://homel.vsb.cz/~cer0007/310-2113-01-cer0007-KG-cv.html

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konstruktivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět konstruktivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika - strojaře. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových), ploch (řezy, průniky), které jsou potřebné při jejich konstrukcích a zobrazování. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve strojních oborech. Program přednášek ================= Týden Náplň přednášek ------------------------------------------------------------------------------- 1 Úvod do předmětu konstruktivní geometrie 2 Mongeova projekce - úlohy polohy 3 Mongeova projekce - metrické úlohy 4 Mongeova projekce - zobrazení kružnice v obecné rovině 5 Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy 6 Pravoúhlý průmět kružnice (Rytzova konstrukce), zobrazení kružnice v průmětně (ax.) 7 Hranolová plocha, válcová plocha - řez rovinou 8 Středová kolineace, jehlanová plocha - řez rovinou 9 Průsečíky přímky s tělesem 10 Rotační plochy - vytvoření, užití 11 Průniky rotačních ploch 12 Šroubovice 13 Šroubové plochy 14 Rezerva Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů ======================================================== Týden Náplň cvičení a seminářů ------------------------------------------------------------------------------- 1 Ohniskové vlastnosti kuželoseček - elipsa, hyperbola, parabola 2 Konstrukce kuželoseček z daných prvků 3 Základní úlohy polohy v Mongeově promítání 4 Metrické základní úlohy v Mongeově promítání 5 Základní úlohy polohy v pravoúhlé axonometrii 6 Zobrazení kružnice; konstrukce hranolu a jehlanu z daných prvků 7 Konstrukce koule, válce a kužele z daných prvků 8 Řezy hranolu, jehlanu a válce rovinou 9 Průsečíky přímky s tělesem 10 Rotační plochy - vytvoření, konstrukce tečné roviny 11 Průniky rotačních ploch 12 Konstrukce a zobrazení šroubovice 13 Přímkové šroubové plochy - klasifikace, tečná rovina 14 Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30
                Praktická část Písemka 60  25
                Teoretická část Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: odevzdání 3 rysů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok