310-2113/01 – Konstruktivní geometrie (KG)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuMgr. Monika Jahodová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Monika Jahodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL10 Mgr. Jana Bělohlávková
BEZ0076 Bc. Bohuslava Bezstarostová
HAM73 Mgr. Radka Hamříková, Ph.D.
JAH0037 Mgr. Monika Jahodová, Ph.D.
VOT0032 Mgr. Václav Votoupal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pěstovat rozvoj prostorové představivosti Ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody Obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Konstruktivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět konstruktivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika - strojaře. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových), ploch (řezy, průniky, rozvinutí rozvinutelných ploch) a se základy kinematické geometrie v rovině, které jsou potřebné při jejich konstrukcích a zobrazování. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve strojních oborech.

Povinná literatura:

Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996. Plocková, E.: Základní úlohy z deskriptivní a konstruktivní geometrie (pracovní listy). Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1998. Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava 1999 Vavříková, E.: Descriptive geometry. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-1006-9.

Doporučená literatura:

Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3.: Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4.: Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5.: Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet nutné podmínky: - účast ve cvičení (20 % neúčasti lze omluvit), - získat minimálně 5 bodů za odevzdání písemných domácích prací. Celkem maximálně 20 bodů. Zkouška Kombinovanou zkoušku tvoří praktická část (120 minut, 5 příkladů) a teoretická část (20 minut, teoretické otázky). Praktická část je hodnocena 0 - 60 body, teoretická část 0 - 20 body. Aby student u zkoušky uspěl musí získat v praktické části nejméně 25 bodů a v teoretické části nejméně 5 bodů.

E-learning

http://mdg.vsb.cz/portal/dg/index.php

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek ================= Týden Náplň přednášek ------------------------------------------------------------------------------- 1 Úvod do předmětu konstruktivní geometrie 2 Mongeova projekce - úlohy polohy 3 Mongeova projekce - metrické úlohy 4 Mongeova projekce - zobrazení kružnice v obecné rovině 5 Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy 6 Pravoúhlý průmět kružnice (Rytzova konstrukce), zobrazení kružnice v průmětně (ax.) 7 Hranolová plocha, válcová plocha - řez rovinou 8 Středová kolineace, jehlanová plocha - řez rovinou 9 Průsečíky přímky s tělesem 10 Rotační plochy - vytvoření, užití 11 Průniky rotačních ploch 12 Šroubovice 13 Šroubové plochy 14 Rezerva Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů ======================================================== Týden Náplň cvičení a seminářů ------------------------------------------------------------------------------- 1 Ohniskové vlastnosti kuželoseček - elipsa, hyperbola, parabola 2 Konstrukce kuželoseček z daných prvků 3 Základní úlohy polohy v Mongeově promítání 4 Metrické základní úlohy v Mongeově promítání 5 Základní úlohy polohy v pravoúhlé axonometrii 6 Zobrazení kružnice; konstrukce hranolu a jehlanu z daných prvků 7 Konstrukce koule, válce a kužele z daných prvků 8 Řezy hranolu, jehlanu a válce rovinou 9 Průsečíky přímky s tělesem 10 Rotační plochy - vytvoření, konstrukce tečné roviny 11 Průniky rotačních ploch 12 Konstrukce a zobrazení šroubovice 13 Přímkové šroubové plochy - klasifikace, tečná rovina 14 Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní