310-2113/03 – Konstruktivní geometrie (KG)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuMgr. Monika Jahodová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Monika Jahodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL10 Mgr. Jana Bělohlávková
JAH0037 Mgr. Monika Jahodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pěstovat rozvoj prostorové představivosti Ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody Obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Konstruktivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět konstruktivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika - strojaře. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových), ploch (řezy, průniky, rozvinutí rozvinutelných ploch) a se základy kinematické geometrie v rovině, které jsou potřebné při jejich konstrukcích a zobrazování. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve strojních oborech.

Povinná literatura:

Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996. Plocková, E.: Základní úlohy z deskriptivní a konstruktivní geometrie (pracovní listy). Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1998. Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava 1999 Vavříková, E.: Descriptive geometry. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-1006-9.

Doporučená literatura:

Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3.: Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4.: Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5.: Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet Za zpracování zadaných programů může student získat maximálně 20 bodů. Minimální počet nutný k zisku zápočtu je 5 bodů. Zkouška Kombinovanou zkoušku tvoří praktická část a teoretická část. Praktická část je hodnocena 0 - 60 body, teoretická část 0 - 20 body. Aby student u zkoušky uspěl musí získat v praktické části nejméně 25 bodů a v teoretické části nejméně 5 bodů.

E-learning

www.studopory.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek ================= Týden Náplň přednášek ------------------------------------------------------------------------------- 1 Úvod do předmětu konstruktivní geometrie, osová afinita 2 Mongeova projekce - úlohy polohy 3 Mongeova projekce - metrické úlohy 4 Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy 5 Pravoúhlý průmět kružnice (proužková konstrukce, Rytzova konstrukce) 6 Zobrazení kružnice v průmětně (ax.) a v obecné rovině (MP) 7 Hranolová plocha, válcová plocha - řez rovinou 8 Středová kolineace, jehlanová plocha - řez rovinou 9 Kuželová plocha, kulová plocha - řezy rovinou kolmou k průmětně. 10 Průsečíky přímky s tělesem 11 Šroubovice, šroubové plochy 12 Rotační plochy - vytvoření, užití 13 Průniky rotačních ploch 14 Rezerva Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů ======================================================== Týden Náplň cvičení a seminářů ------------------------------------------------------------------------------- 1 Ohniskové vlastnosti kuželoseček - elipsa, hyperbola, parabola 2 Konstrukce kuželoseček z daných prvků 3 Základní úlohy polohy v Mongeově promítání 4 Metrické základní úlohy v Mongeově promítání 5 Základní úlohy polohy v pravoúhlé axonometrii 6 Zobrazení kružnice; konstrukce hranolu a jehlanu z daných prvků 7 Konstrukce koule, válce a kužele z daných prvků 8 Řezy hranolu, jehlanu a válce rovinou 9 Řez koule rovinou; průsečíky přímky s tělesem 10 Konstrukce a zobrazení šroubovice 11 Přímkové šroubové plochy - klasifikace, tečná rovina 12 Rotační plochy - vytvoření, konstrukce tečné roviny 13 Průniky rotačních ploch 14 Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Praktická část Písemná zkouška 60  25
                Teoretická část Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: odevzdání 3 rysů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.