330-0312/01 – Mechanika II (Me II)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
LIC098 Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vyučuje základní pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání (tah, tlak, ohyb, krut, vzpěr, mezními stavy porušení) pro staticky určité a neurčité úlohy. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity a poskytuje poznatky aplikovatelné pro navrhování a posuzování jednoduchých technických konstrukcí.

Povinná literatura:

Halama, R. a kol. Pružnost a pevnost, skripta VŠB - TU Ostrava, 2011, Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvků, VŠB -TU Ostrava, 1999 Sadd, M.H. Elasticity. Theory, Applications, and Numerics. 2nd ed. Elsevier, Academic Press 2009. Vable, M.: Mechanics of Materials, Michigan Technological University. 2009.

Doporučená literatura:

[1] - Lenert, J.: Pružnost a pevnost I, VŠB - TU Ostrava, 1996 [2] - Krčál, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1., VŠB -TU Ostrava, 1994 [3] - Kuba, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB Ostrava, 1982 [4] - Miroljubov, I. N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL/ALFA, 1982 [5] - Němec, J., Dvořák, J., Höschl, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, TP 66, SNTL Praha 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: test Zkouška písemná a ústní.

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvadratické momenty průřezů – základní definice (těžiště, momenty setrvačnosti, deviační momenty, Steinerova věta). Aplikace na příkladech. 2. Kvadratické momenty průřezů – centrální momenty setrvačnosti, hlavní centrální momenty setrvačnosti a jejich určení. Aplikace na příkladu. 3. Úvod do mechaniky poddajných těles. Pracovní diagramy kovů a jiných materiálů. Definice základních bodů pracovních diagramů (mez kluzu, mez pevnosti, ...), modul pružnosti. Pojem napětí a deformací v prostoru (tenzory napětí, tenzory deformace, Hookeův zákon). 4. Zatížení tahem nebo tlakem - staticky určité úlohy, zatížení osamělou silou a vlastní tíhou pro tyče konstantního průřezu, výpočty napětí a prodloužení, pevnostní kontrola. Aplikace na příkladech. 5. Zatížení tahem nebo tlakem - příhradové konstrukce, výpočty napjatosti, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. Aplikace na příkladech. 6. Zatížení tahem nebo tlakem - tyče proměnného průřezu staticky určité. Výpočty napětí a prodloužení, pevnostní kontrola. Aplikace na příkladech. 7. Zatížení tahem nebo tlakem - staticky neurčité úlohy při zatížení tahem a tlakem. Aplikace na příkladech. 8. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu - staticky určité úlohy. Výpočty napětí a zkroucení, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. Aplikace na příkladech. 9. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu - staticky neurčité úlohy. Aplikace na příkladech. 10. Rovinný ohyb nosníků - průběhy vnitřních statických účinků - normálových sil, posouvající sil, ohybových momentů. Základní vlastnosti symetrických úloh. Aplikace na příkladech. 11. Rovinný ohyb nosníků a jeho definice. Výpočet napětí, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. Aplikace na příkladech. 12. Rovinný ohyb nosníků - výpočet průhybů a natočení pomocí analytické metody (řešení pomocí diferenciálních rovnic). Aplikace na příkladech. 13. Rovinný ohyb nosníků - výpočet průhybů a natočení pomocí Castiglianovy metody. Aplikace na příkladech. 14. Rovinný ohyb nosníků - řešení staticky neurčitých úloh např. pomocí Castigliánovy metody. Aplikace na příkladech. 15. Rovinný ohyb rámů - průběhy vnitřních statických účinků - normálových sil, posouvajících sil a ohybových momentů. Výpočet napětí, pevnostní kontrola. Vlastnosti symetrických úloh. Aplikace na příkladech. 16. Rovinný ohyb rámů - výpočet průhybů a natočení pomocí Castiglianovy metody. Aplikace na příkladech. 17. Rovinný ohyb rámů - řešení staticky neurčitých úloh. Aplikace na příkladech. 18. Víceosá napjatost, základní definice. Stanovení hlavních napětí (analytický způsob, Mohrova kružnice). Hookeův zákon v prostoru. 19. Teorie pevnosti a jejich použití (Rankine, Saint-Vénant, Guest, von Mises, Beltrami). 20. Složené namáhání (tah/tlak + ohyb). Aplikace na příkladech. 21. Složené namáhání (tah/tlak + ohyb + krut). Aplikace na příkladech (použití hypotéz pevnosti).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují programy dle individuálního zadání a absolvují ve cvičení dva písemné testy. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají zadané semestrální práce a musí úspěšně absolvovat zápočtové testy. Na základě úspěšně složeného zápočtu musí složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní