330-0312/02 – Mechanika II (Me II)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vyučuje základní pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání (tah, tlak, ohyb, krut, vzpěr, mezními stavy porušení) pro staticky určité a neurčité úlohy. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity a poskytuje poznatky aplikovatelné pro navrhování a posuzování jednoduchých technických konstrukcí.

Povinná literatura:

Halama, R. a kol. Pružnost a pevnost, skripta VŠB - TU Ostrava, 2011, Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvků, VŠB -TU Ostrava, 1999 Sadd, M.H. Elasticity. Theory, Applications, and Numerics. 2nd ed. Elsevier, Academic Press 2009. Vable, M.: Mechanics of Materials, Michigan Technological University. 2009.

Doporučená literatura:

[1] - Lenert, J.: Pružnost a pevnost I, VŠB - TU Ostrava, 1996 [2] - Krčál, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1., VŠB -TU Ostrava, 1994 [3] - Kuba, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB Ostrava, 1982 [4] - Miroljubov, I. N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL/ALFA, 1982 [5] - Němec, J., Dvořák, J., Höschl, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, TP 66, SNTL Praha 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvadratické momenty průřezů – základní definice (těžiště, momenty setrvačnosti, deviační momenty, Steinerova věta). Aplikace na příkladech. 2. Kvadratické momenty průřezů – centrální momenty setrvačnosti, hlavní centrální momenty setrvačnosti a jejich určení. Aplikace na příkladu. 3. Úvod do mechaniky poddajných těles. Pracovní diagramy kovů a jiných materiálů. Definice základních bodů pracovních diagramů (mez kluzu, mez pevnosti, ...), modul pružnosti. Pojem napětí a deformací v prostoru (tenzory napětí, tenzory deformace, Hookeův zákon). 4. Zatížení tahem nebo tlakem - staticky určité a staticky neurčité úlohy, příhradové konstrukce, výpočty napjatosti, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. Aplikace na příkladech. 5. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu - staticky určité úlohy. Výpočty napětí a zkroucení, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. Staticky neurčité úlohy. Aplikace na příkladech. 6. Rovinný ohyb nosníků - průběhy vnitřních statických účinků - normálových sil, posouvající sil, ohybových momentů. Základní vlastnosti symetrických úloh. Aplikace na příkladech. 7. Rovinný ohyb nosníků a jeho definice. Výpočet napětí, pevnostní kontrola a návrhy rozměrů. Aplikace na příkladech. 8. Rovinný ohyb nosníků - výpočet průhybů a natočení pomocí analytické metody (řešení pomocí diferenciálních rovnic). Aplikace na příkladech. 9. Rovinný ohyb nosníků - výpočet průhybů a natočení pomocí Castiglianovy metody. Aplikace na příkladech. 10. Rovinný ohyb nosníků - řešení staticky neurčitých úloh např. pomocí Castigliánovy metody. Aplikace na příkladech. 11. Víceosá napjatost, základní definice. Stanovení hlavních napětí (analytický způsob, Mohrova kružnice). Hookeův zákon v prostoru. 12. Teorie pevnosti a jejich použití (Rankine, Saint-Vénant, Guest, von Mises, Beltrami). 13. Složená namáhání. Aplikace na příkladech. 14. Vzpěr přímých prutů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují programy dle individuálního zadání a absolvují ve cvičení dva písemné testy. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají zadané semestrální práce a musí úspěšně absolvovat zápočtové testy. Na základě úspěšně složeného zápočtu musí složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní