330-0506/02 – Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity (VUzPaP)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty vyšší úlohy a další metody používané při řešení technických problémů pružnosti a plasticity (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Křivé nosníky a rámy (teorie, analytické metody řešení a řešení pomocí metody konečných prvků). Přímé nosníky uložené na pružném podkladu (teorie, analytické metody řešení a řešení pomocí teorie řad a metody konečných prvků, vliv oteplení, posouvajících sil a normálových sil na průhyb). Křivé nosníky a rámy uložené na pružném podkladu (teorie, analytické metody řešení a řešení pomocí metody konečných prvků). Statistické metody v mechanice (spolehlivost konstrukcí a strojních částí, metoda SBRA -- Simulation-Based Reliability Assessment), Momentová teorie skořepinových konstrukcí (základy teorie, analytické metody řešení a řešení pomocí metody konečných prvků); Elastomery (základy teorie a řešení pomocí metody konečných prvků, stanovování materiálových vlastností elastomerů). Moderní přístupy v úlohách plasticity (základy teorie a řešení pomocí metody konečných prvků, tváření, cyklická plasticita).

Povinná literatura:

FRYDRÝŠEK, K.: Nosníky a rámy na pružném podkladu 1 (Beams and Frames on Elastic Foundation), VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 80-248-1244-4, Ostrava, Czech Republic, 2006, pp.463. FRYDRÝŠEK, K., JANČO, R.: Nosníky a rámy na pružném podkladu 2 (Beams and Frames on Elastic Foundation 2), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp.516. FRYDRÝŠEK, K., MARVALOVÁ, B., JÁGROVÁ, B.: Vybrané kapitoly z pružnosti a plasticity 1, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1855-9, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp. 127. FRYDRÝŠEK, K.: Vybrané kapitoly z pružnosti a plasticity 2, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-2100-9, Ostrava, 2009, Czech Republic, pp.126. FRYDRÝŠEK, K.: Praktikum software MSC.MARC/MENTAT - část 1, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-2125-2, Ostrava, 2009, Czech Republic, pp.154. (GAČR 103/07/0557) HUB, J.: Využití elastomerů v letecké technice, disertační práce v oboru Stavba a provoz letadel, Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenských technologií, katedra letadel a motorů, Brno 2003. FOREJT, M.: Teorie tváření. Skripta VUT, Brno 1992. Softwarová dokumentace programu MSC:MARC/Mentat. Softwarová dokumentace programu ANSYS.

Doporučená literatura:

KONEČNÝ, P., MAREK, P., GUŠTAR, M.: Druhá dekáda rozvoje metody SBRA (přehled referencí a hlavních aktivit na UTAM AV ČR, v.v.i. a na VŠB-TU Ostrava za období 1997-2006), Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Czech Republic, 2007, ISBN 978-80-86246-30-7, pp.67. VÁCLAVEK, L.: Analytické výpočtové modely, teorie druhého řádu a pravděpodobnostní posudek spolehlivosti konstrukcí, Habilitační práce, katedra pružnosti a pevnosti, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Czech Republic, 2006, pp. 137. FRYDRÝŠEK, K.,: Výpočet tepelných namáhání stávající sestavy bočnice spekacího pásu dle dodané dokumentace pro rozsah teplot 0 - 750 °C (výpočtová zpráva), katedra pružnosti a pevnosti, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic, 2006, pp.11.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, řešení příkladů

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

požadavky na studenta jsou řešeny na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Teorie křivých nosníků a rámů – vysvětlení základních pojmů a způsobu zatěžování, vyšetřování vnitřních statických účinku (ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly), základní vztahy pro výpočet průhybu a natočení. 2.Teorie křivých nosníků a rámů – rozbor napjatosti, výpočty napjatosti, řešení staticky neurčitých úloh. 3.Přímé nosníky uložené na pružném podkladu – vysvětlení základních pojmů, modely chování podloží, diferenciální rovnice průhybu nosníku uloženého na pružném podkladu a její řešení, výpočty průhybu, natočení a vnitřních statických účinků, rozbor a výpočty napjatosti, nosník nekonečné délky zatížený osamělou silou. 4.Přímé nosníky uložené na pružném podkladu – nekonečné a polonekonečné nosníky zatížené spojitým zatížením a spojitě rozloženým momentem, vliv posouvajících sil a normálových sil na řešení nosníku na pružném podkladě. Výpočty kolejnic a vyztužených nosníků a podzemních potrubí. 5.Přímé nosníky uložené na pružném podkladu – nosníky konečné délky, řešení úloh s proměnlivými vlastnostmi podloží. 6.Rámy uložené na pružném podkladu – sestavení diferenciálních rovnic, výpočty průhybů, natočení, ohybových momentů, posouvajících sil a normálových si, řešení základních případů. 7.Křivé nosníky a rámy uložené na pružném podkladu – vysvětlení základních pojmů, modely chování podloží, diferenciální rovnice průhybu nosníku uloženého na pružném podkladu a její řešení, výpočty průhybu, natočení a vnitřních statických účinků, rozbor a výpočty napjatosti, řešení základních případů. 8.Křivé nosníky a rámy uložené na pružném podkladu – řešení základních případů. 9.Momentová teorie skořepinových konstrukcí – základní pojmy a porovnání s bezmomentovou teorií skořepin, diferenciální rovnice skořepin a její řešení, rozbor napjatosti, řešení základních případů. 10.Momentová teorie skořepinových konstrukcí –řešení základních případů. 11.Elastomery – základní pojmy vztahy a vlastnosti, popis materiálových vlastností a jejich aplikace (modely materiálu a jejich stanovení). 12.Elastomery –popis materiálových vlastností a jejich aplikace. 13.Teorie plasticity kovů – základní pojmy a vlastnosti, základní modely zpevnění izotropních materiálů pro statické namáhání a jejich aplikace. 14.Teorie plasticity kovů – základní modely zpevnění izotropních materiálů pro dynamické namáhání, konzultace celé probrané látky podle případných dotazů studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti je 80%. Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do problematiky. Po splnění zápočtu studenti musí vykonat zkoušku, která se skládá z ústní a písemné části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají zadané klauzurní práce a na konci semestru je obhájí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní