330-0511/02 – Mechanika konstrukcí (MECHK)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat princip silové metody a klasifikovat její výhody a nevýhody u staticky určitých i neurčitých konstrukcí. Definovat výhody silové metody u rovinných příhradových konstrukcí staticky určitých i neurčitých. Vyřešit základní geometrické charakteristiky otevřených průřezů prutů, potřebných pro výpočty vázaného kroucení. Klasifikovat základní okrajové podmínky vázaného kroucení přímých prutů. Objasnit zákaldní maticovou rovnici lineární elastické ztráty stability tvaru pro systémy diskretizované MKP. Charakterizovat základní typy nelinearit a metody řešení nelineárních statických úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vnitřní statické účinky spojitých nosníků s vloženými klouby a rámových konstrukcí. Metoda jednotkových sil, výpočet natočení a posuvů staticky určitého prutu, účinek rovnoměrného a nerovnoměrného ohřátí. Metoda jednotkových sil, vnitřní účinky staticky neurčitých konstrukcí, podmínkové rovnice. Staticky neurčité příhradové konstrukce. Vázané kroucení tenkostěnných otevřených průřezů, odvození diferenciálních rovnic pro natočení. Výsečové průřezové charakteristiky. Ztráta stability tvaru řešená MKP, matice geometrické tuhosti. Nelineární řešení ztráty stability, numerické metody řešení. Metodika výpočtů ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 1401. Rozbor normy ČSN 73 0035 - zatížení stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:

STUDNIČKA J. Ocelové konstrukce 10. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1998. pp. 290 ISBN – 80-01-01777-X. STUDNIČKA J. Ocelové konstrukce 10, Normy. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999. pp. 103. ISBN – 80-01-01917-9. STUDNIČKA J. Ocelové konstrukce 10, Tenkostěnné profily. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999. pp. 129. ISBN – 80-01-02018-5. Bujňák, J., Furtak, K., Vičan, J. Navrhovanie konštrukcií podľa Eurokódov. Žilinská univerzita v Žiline. 2003. 282 s. ISBN 80-8070-078-8

Doporučená literatura:

Stříž : Pružnost a pevnost II díl, skripta Vysoké školy technické v Liberci, 1986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. P:Vnitřní statické účinky staticky určitých konstrukcí: spojitých nosníků s vloženými klouby a lomených nosníků. C:Organizace cvičení a podmínky získání zápočtu, lomené nosníky a rámy - řešení vnitřních statických účinků. 2. P:Metoda jednotkových sil - odvození vztahů : -výpočet posuvu a natočení staticky určitého prutu -výpočet posuvu příhradového nosníku. C: Metoda jednotkových sil -výpočet posuvu a natočení staticky určitého prutu s uvážením vlivu oteplení. 3. P: Metoda jednotkových sil -výpočet vnitřních účinků staticky neurčitých konstrukcí - podmínkové rovnice - využití symetrie a antimetrie zatížení. C: Výpočet vnitřních statických účinků : -spojitých nosníků -staticky neurčitých lomených prutů. Zadání 1. programu. 4. P: Staticky neurčité příhradové konstrukce. C: Řešení statických neurčitých konstrukcí 5. P: Vázané (stísněné) kroucení, jeho vznik a odvození diferenciální rovnice. C: Řešení staticky neurčitých konstrukcí 6. P: Výsečové (sektoriální) charakteristiky, jejich výpočet pro základní profily. C: Výsečové charakteristiky 7. P: Aplikace okrajových podmínek a výpočet deplanace průřezu C: Výsečové charakteristiky - pokračování 8. P: Ztráta stability tvaru řešená MKP. Geometrická matice ( mat. počátečních předpětí )tuhosti tyčového prvku C: Zadání 2. programu a jeho řešení 9. P: Geometrická matice tuhosti ohýbaného prvku. C: Pokračování řešení 2.programu 10. P: Nelineární řešení ztráty stability tvaru. C: Lineární ztráta stability na příkladech 11. P: Numerické metody výpočtu. Zásady řešení úloh pomocí Newton- Raphsonovy metody C: Zadání 3. programu . 12. P: Metodika výpočtu podle normy ČSN 731401: Navrhování ocelových konstrukcí C: Výpočet vnitřních sil, napětí a posuvů pomocí MKP a programového souboru ANSYS pro tenkostěnný profil s vlivem vázaného kroucení. 13. P: Rozbor zatížení podle normy ČSN 730035: Zatížení stavebních konstrukcí. C: Konkrétní aplikace při řešení 3. programu. 14. P: Rezerva C: Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.