330-0546/01 – Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity (VKZPaP)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP0031 Ing. Daniel Čepica
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty vyšší úlohy a další metody používané při řešení technických problémů pružnosti a plasticity (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Křivé nosníky a rámy (teorie, analytické metody řešení a řešení pomocí metody konečných prvků). Přímé nosníky uložené na pružném podkladu (teorie, analytické metody řešení a řešení pomocí teorie řad a metody konečných prvků, vliv oteplení, posouvajících sil a normálových sil na průhyb). Křivé nosníky a rámy uložené na pružném podkladu (teorie, analytické metody řešení a řešení pomocí metody konečných prvků). Statistické metody v mechanice (spolehlivost konstrukcí a strojních částí, metoda SBRA -- Simulation-Based Reliability Assessment), Momentová teorie skořepinových konstrukcí (základy teorie, analytické metody řešení a řešení pomocí metody konečných prvků), Elastomery (základy teorie a řešení pomocí metody konečných prvků, stanovování materiálových vlastností elastomerů). Moderní přístupy v úlohách plasticity (základy teorie a řešení pomocí metody konečných prvků, tváření, cyklická plasticita).

Povinná literatura:

[1] FRYDRÝŠEK, K.: Nosníky a rámy na pružném podkladu 1 (Beams and Frames on Elastic Foundation), VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 80-248-1244-4, Ostrava, Czech Republic, 2006, pp.463. [2] FRYDRÝŠEK, K., JANČO, R.: Nosníky a rámy na pružném podkladu 2 (Beams and Frames on Elastic Foundation 2), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp.516. [3] FRYDRÝŠEK, K., MARVALOVÁ, B., JÁGROVÁ, B.: Vybrané kapitoly z pružnosti a plasticity 1, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1855-9, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp. 127. [4] FRYDRÝŠEK, K.: Vybrané kapitoly z pružnosti a plasticity 2, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-2100-9, Ostrava, 2009, Czech Republic, pp.126. [5] FRYDRÝŠEK, K.: Praktikum software MSC.MARC/MENTAT - část 1, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-2125-2, Ostrava, 2009, Czech Republic, pp.154. (GAČR 103/07/0557) [6] HUB, J.: Využití elastomerů v letecké technice, disertační práce v oboru Stavba a provoz letadel, Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenských technologií, katedra letadel a motorů, Brno 2003. [7] FOREJT, M.: Teorie tváření. Skripta VUT, Brno 1992. [8] Softwarová dokumentace programu MSC:MARC/Mentat. [9] Softwarová dokumentace programu ANSYS. [10] HETÉNYI, M.: Beams on Elastic Foundation, Ann Arbor, University of Michigan Studies, USA, 1946. [11] MELERSKI, E.,S.: Design Analysis of Beams, Circular Plates and Cylindrical Tanks on Elastic Foundations, Taylor & Francis, ISBN 978-0-415-38350-9, UK, 2006, pp.284. [12] ARRUDA, E.M., BOYCE, M.C.: A Three Dimensional Constitutive Model for the Large Stretch Behavior of Rubber Elastic Materials. J. Mech. Phys. Solids, Vol. 41, No.2, Pergamon Press, Oxford 1993. [13] BOWES, W.H., RUSSELL, L.T., SUTER, G.T.: Mechanics of Engineering Materials. Wiley, New York, 1984. [14] BROWN, R. a kol.: Handbook of Rubber. Chapman & Hall, London 2001.

Doporučená literatura:

[1] KONEČNÝ, P., MAREK, P., GUŠTAR, M.: Druhá dekáda rozvoje metody SBRA (přehled referencí a hlavních aktivit na UTAM AV ČR, v.v.i. a na VŠB-TU Ostrava za období 1997-2006), Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Czech Republic, 2007, ISBN 978-80-86246-30-7, pp.67. [2] VÁCLAVEK, L.: Analytické výpočtové modely, teorie druhého řádu a pravděpodobnostní posudek spolehlivosti konstrukcí, Habilitační práce, katedra pružnosti a pevnosti, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Czech Republic, 2006, pp. 137. [3] FRYDRÝŠEK, K.,: Výpočet tepelných namáhání stávající sestavy bočnice spekacího pásu dle dodané dokumentace pro rozsah teplot 0 - 750 °C (výpočtová zpráva), katedra pružnosti a pevnosti, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic, 2006, pp.11. [4] MAREK, P., BROZZETTI, J., GUŠTAR, M., TIKALSKY P.: Probabilistic Assessment of Structures Using Monte Carlo Simulation Background, Exercises and Software, (2nd extended edition), ISBN 80-86246-19-1, ITAM CAS, Prague, Czech Republic, 2003, pp.471, Eurocode 3 - EN 1993, Design of Steel Structure. [5] FRYDRÝŠEK, K., GONDEK, H.: Finite Element Model of the Ore Disintegration Process, In: Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara – Journal of Engineering, Tome VI, Fascicule 1, ISSN 1584 – 2665, University “Politechnica” Timisoara, Faculty of Engineering – Hunedoara, Romania, 2008, pp. 133-138.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Klasifikovaný zápočet: test-teoretické otázky, výpočet 4 příkladů.

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

požadavky na studenta jsou řešeny na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Teorie křivých nosníků a rámů – vysvětlení základních pojmů a způsobu zatěžování, vyšetřování vnitřních statických účinku (ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly), základní vztahy pro výpočet průhybu a natočení. 2.Teorie křivých nosníků a rámů – rozbor napjatosti, výpočty napjatosti, řešení staticky neurčitých úloh. 3.Přímé nosníky uložené na pružném podkladu – vysvětlení základních pojmů, modely chování podloží, diferenciální rovnice průhybu nosníku uloženého na pružném podkladu a její řešení, výpočty průhybu, natočení a vnitřních statických účinků, rozbor a výpočty napjatosti, nosník nekonečné délky zatížený osamělou silou. 4.Přímé nosníky uložené na pružném podkladu – nekonečné a polonekonečné nosníky zatížené spojitým zatížením a spojitě rozloženým momentem, vliv posouvajících sil a normálových sil na řešení nosníku na pružném podkladě. Výpočty kolejnic a vyztužených nosníků a podzemních potrubí. 5.Přímé nosníky uložené na pružném podkladu – nosníky konečné délky, řešení úloh s proměnlivými vlastnostmi podloží. 6.Rámy uložené na pružném podkladu – sestavení diferenciálních rovnic, výpočty průhybů, natočení, ohybových momentů, posouvajících sil a normálových si, řešení základních případů. 7.Křivé nosníky a rámy uložené na pružném podkladu – vysvětlení základních pojmů, modely chování podloží, diferenciální rovnice průhybu nosníku uloženého na pružném podkladu a její řešení, výpočty průhybu, natočení a vnitřních statických účinků, rozbor a výpočty napjatosti, řešení základních případů. 8.Křivé nosníky a rámy uložené na pružném podkladu – řešení základních případů. 9.Momentová teorie skořepinových konstrukcí – základní pojmy a porovnání s bezmomentovou teorií skořepin, diferenciální rovnice skořepin a její řešení, rozbor napjatosti, řešení základních případů. 10.Momentová teorie skořepinových konstrukcí –řešení základních případů. 11.Elastomery – základní pojmy vztahy a vlastnosti, popis materiálových vlastností a jejich aplikace (modely materiálu a jejich stanovení). 12.Elastomery –popis materiálových vlastností a jejich aplikace. 13.Teorie plasticity kovů – základní pojmy a vlastnosti, základní modely zpevnění izotropních materiálů pro statické namáhání a jejich aplikace. 14.Teorie plasticity kovů – základní modely zpevnění izotropních materiálů pro dynamické namáhání, konzultace celé probrané látky podle případných dotazů studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní