337-0315/01 – FEM in the Diploma Project (MKPDP)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits2
Subject guarantorIng. Jan Szweda, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Szweda, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Získání rozeznání z pohledu MKP v řešené problematice v rámci své DP. Shromáždění nutných geometrických údajů k řešenému problému. Stanovení okrajových podmínek pro požadované úlohy MKP. Vytvoření výpočetních modelů a numerické řešení MKP úloh. Prezentování výsledků analýz náležitě spracovými výstupy.

Teaching methods

Individual consultations
Tutorials

Summary

Tento předmět je zaměřen na uplatnění metody konečných prvků (zkr. MKP) k řešení konkrétního inženýrského problému, např. deformačně-napěťová analýza, teplotní analýza, ale i řešení ustálených nebo přechodových dynamických jevů konstrukcí. U studentů se předpokládá základní znalost principů MKP, kterou lze získat absolvováním jednoho z předmětů uvedených v prerekvizitách. K vytvoření numerického modelu a řešení samotné MKP analýzy je obvykle používán program ANSYS, se kterým jsou studenti seznamování v rámci prerekvizit. Předmět je určen diplomantům FS (s vyjímkou oboru Aplikovaná mechanika), kteří v rámci své diplomní práce řeší vybraný inženýrský problém pomocí MKP.

Compulsory literature:

Kolář, V., Němec, I., Kanický, V. FEM principy a praxe metody konečných prvků. Praha, Computer Press 1997. 401 s. ISBN 80-7226-021-9 Bittnar, Z., Řeřicha, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981. 257 s. Horyl, P. Inženýrské základy MKP. Studijní texty. Ostrava 2000. 30 s. (http://www.337.vsb.cz ® Studium ® Studijní materiály) Kolář, V., Kratochvíl, J., Leitner, F., Ženíšek, A. Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků. Praha, SNTL 1979. 544 s. Petruška, J. Počítačové metody v mechanice II. Skripta VUT Brno. (http://www.umt.fme.vutbr.cz ® Skripta ® Počítačová mechanika II) Studnička, J. Ocelové konstrukce 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1998. 290 s. ISBN 80-01-01777-X

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
337-0306 SDOK Statics and Dynamics of Steel Constructions Recommended
337-0309 MKPAN FEM - ANSYS Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Phase of the geometrical model design ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner