337-0702/01 – Mechanics of Solid and Pliable Bodies (METPT)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Statika 1.1. Silové soustavy, statická rovnováha a ekvivalence silových soustav 1.2. Těžiště čar, ploch a těles 1.3. Vazby, vnitřní statické účinky, nosníky 1.4. Statika soustav, prutové soustavy 1.5. Pasívní odpory, stabilita těles, rovnovážné polohy 2. Kinematika 2.1. Kinematika bodu 2.2. Kinematika tělesa - posuvný, rotační, obecný rovinný a sférický pohyb 2.3. Kinematika současných pohybů bodů, rovinné mechanismy 3. Dynamika 3.1. Dynamika hmotného bodu, pohybové zákony 3.2. Dynamika posuvného, rotačního a obecného rovinného pohybu tělesa 3.3. Kmitavý pohyb hmotného bodu 3.4. Dynamika pohybu soustav těles, metoda uvolňování a metoda redukce 3.5. Elementární teorie rázu 4. Pružnost a pevnost 4.1. Napětí, deformace, Hookův a Poissonův zákon 4.2. Namáhání v tlaku a tahu, staticky neurčité úlohy 4.3. Napjatost v bodě tělesa, Mohrův diagram 4.4. Potenciální energie deformace 4.5. Mezní stavy napjatosti, Haighův diagram 4.6. Momenty setrvačnosti průřezových ploch 4.7. Hookův zákon pro prostý smyk 4.8. Kroucení prutu kruhového a mezikruhového průřezu 4.9. Rovinný ohyb přímých prutů, napětí při prostém ohybu 4.10. Deformace při ohybu (analytická metoda, Castiglianova věta) 4.11. Lomené nosníky a rámy, křivé tenké pruty 4.12. Složené namáhání

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner