337-0902/01 – Statics and Dynamics of Steel Constructions (STDOK)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define discretization principle in deformation variant of FEM Identify importance of shape function by aproximation of displacement Characterize creation of stiffness and mass matrix of one element Construct global stiffness and mass matrix from one element matrixes, Load vector Solve matrix equation for solution eigenvalues and eigenshapes non-damping vibration Introduction to the solution of nonlinear static problems. Compute easy problem of buckling

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

The member forces of the beams, frame structures. The unit forces method, the nodal displacements and rotations of the static determined beam element, of the frame structures. The fundamentals of the finite element method, the stiffness matrix of the beam element, the static equation of equilibrium. The mass matrix. The steel structures calculation methodology according to the norm. The analysis of the norm - The load of the civil structures. The modal analysis. The harmonic excitation and response, the dynamic impact.

Compulsory literature:

Cook, R.D. et al. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. J. Wiley&Sons,2002,pp.719,ISBN 0-471-35605-0

Recommended literature:

Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vnitřní statické účinky spojitých nosníků s vloženými klouby a rámových konstrukcí 2. Přetvoření rámového prvku, věta o vzájemnosti prací, princip metody jednotkových sil. Výpočet posuvů a natočení staticky určitých nosníků a rámů. 3. Výpočet posunutí pro příhradovou konstrukci staticky určitou. Vliv rovnoměrného ohřátí konstrukce. Poznámky ke staticky neurčitým úlohám. 4. Vznik a princip metody konečných prvků. Aproximační funkce pro tažený- tlačený prvek, odvození matice tuhosti. Funkce tvaru. 5. Matice tuhosti ohýbaného prvku, vektor ekvivalentního uzlového zatížení. Vytváření matic tuhosti a vektoru zatížení celé konstrukce. Základní statická rovnice MKP. Matice hmotnosti tahu-tlaku a ohybu. 6. Hierarchie rovinných a prostorových prvků. Optimalizace šířky pásu, ukládání matic v paměti počítačů. 7. Metody výpočtu vlastních frekvencí. Výpočet vlastních tvarů, jejich interpretace. 8. Odezva lineárního systému na harmonicky proměnnou budící sílu - harmonická analýza, reálná a imaginární složka, interpretace. Odezva na budící sílu obecného periodického průběhu rozvojem do fourierovy řady. 9. Odezva na obecnou spojitou budící sílu pomocí rozvoje do vlastních tvarů. Buzení ve frekvenčním rozsahu - spektrální analýza. 10. Ztráta stability tvaru konstrukcí. Použití MKP pro výpočet kritických sil. 11. Matice "geometrické" tuhosti. Poznámky k nelineárním výpočtům ztráty stability tvaru. 12. Metodika výpočtů ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 1401. 13. Rozbor normy ČSN 73 0035 - zatížení stavebních konstrukcí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner