338-0009/01 – Fluid Mechanisms ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semester
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

V předmětu Tekutinové mechanismy se posluchači seznámí s funkcí, strukturou a vlastnostmi tekutinovývh mechanismů a jejich prvků. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových systémů, hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně způsobů jejich řízení, hydrodynamické mechanismy, aplikace tekutinových mechanismů. Předmět navazuje zejména na předměty Mechanika tekutin, jejíž znalost se předpokládá. Předmět je určen zejména pro konstrukční obory, pro něž je předmět povinným. Je zakončen zápočtem a zkouškou sestávající z písemné a ústní části. OSNOVA PŘEDMĚTU Přednáška-P, cvičení-C 1.P.: Základní pojmy : mechanismus, pohon, převod.Pohony a převody : definice, struktura, rozdělení. Hydraulický obvod: skladba, funkce, schémata hydraulických obvodů. C.: Opakování mechaniky tekutin. 2.P.: Základní hydraulické obvody. Analýza ideálního obvodu v ustáleném stavu. C.: Grafické značky prvků. 3.P.: Analýza skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu : tlakové a průtokové ztráty, účinnosti hydrostatických převodníků. Tepelný výpočet hydraulických obvodů. C.: Základy syntézy hydrostatických obvodů, procvičování grafických značek prvků. 4.P.: Základy matematicko-fyzikálního modelování hydraulických obvodů : R-odpory, řešení odporových sítí, model zdroje tlaku a zdroje průtoku. Kapaliny hydraulických obvodů : druhy, vlastnosti, použití. C.: TEST č.1 : Opakování mechaniky tekutin. Grafické značky prvků. Za test možno obdržet až 10 bodů. Výpočet ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 5.P.: Hydrostatické převodníky rotační. Řízení hydrostatických převodníků. Hydraulické agregáty. C.: Návrh hydraulického obvodu včetně specifikace prvků. Zadání programu č. 1 : Návrh hydraulického obvodu. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6.P.: Multiplikátory tlaku. Kyvné hydromotory. Hydromotory s přímočarým pohybem. Těsnění v hydraulice. C.: Výpočet hydraulického obvodu v ustáleném stavu se zahrnutím tlakových ztrát a účinností. 7.P.: Rozváděče, jednosměrné ventily, dvojité jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek. Škrtící ventily, ventily s dvoucestnou tlakovou váhou. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Návrh chladiče. Výpočet hydraulických R-odporů. 8.P.: Tlakové ventily. Hydraulické akumulátory. Obvody s akumulátory. C.: Řešení obvodů s R-odpory. 9.P.: Proporcionální ventily a rozváděče. Servoventily. Servopohony. Příslušenství hydraulických obvodů. Základy provozu a údržby. Měření a diagnostika tekutinových systémů. C.: Rozběh a brzdění pohonu. 10.P.: Pohony všeobecně : struktura pohonů, ustálený stav : průběh pohybu, charakteristiky motoru a charakteristiky zátěže, práce pohonu ve čtyřech kvadrantech,rozběh a brzdění pohonu, základní pohybová rovnice a její řešení, aplikace na hydrostatické pohony. C.: Program č. 2 : Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 4 body. Program č. 3 : Měření agregátu jako zdroje tlaku a průtoku. Za program možno obdržet až 4 body. 11.P.: Řízení a charakteristiky hydrostatických pohonů : řízení proměnným odporem, řízení objemové. Hydrostatický převod : uspořádání, řízení, charakteristiky, použití. Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. C.: Obvody se škrtícími ventily. Cvičení na praktikátoru v laboratoři. Program č. 4 : Měření charakteristiky škrtícího ventilu. Za program možno obdržet až 4 body. 12.P.: Pneumatické pohony a pneumatické řídící systémy. Řízení pracovních cyklů v hydr. a pneum. obvodech. C.: Řízení hydromotoru proměnným odporem. Měření, výpočet. Demonstrace činnosti servopohonu. 13.P.: Hydrodynamické spojky a měniče momentu. Kombinované pohony a převody. Porovnání pohonů z hlediska charakteristik motorů, způsobu řízení, specifických vlastností a ceny. C.: Návrh a výpočet pohonu s akumulátorem. 14.P.: Porovnání pohonů – pokračování. Aplikace hydrostatických a pneumatických pohonů. C.: Skladba pneumatických obvodů – cvičení na praktikátorech v laboratoři. Zápočet. OTÁZKY : 1. Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Chlazení a návrh chladiče. 2. Kapaliny hydraulických obvodů: fyzikální vlastnosti, mazací schopnost, chemické vlastnosti. 3. Kapaliny hydraulických obvodů : druhy kapalin a jejich vlastnosti : minerální oleje, těžko zápalné kapaliny, ekologické kapaliny. 4. Hydrostatické převodníky zubové, lamelové, šroubové: konstrukce, vlastnosti, použití. 5. Hydrostatické převodníky pístové radiální. 6. Hydrostatické převodníky pístové axiální. 7. Hydrostatické převodníky: definice, charakt. parametry, energetická bilance, účinnosti, statické charakteristiky. 8. Řízení hydrostatických převodníků. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. 9. Hydromotory přímočaré: konstrukce, výpočet, technologie výroby. 10.Hydromotory kyvné. Hydraulické agregáty. Multiplikátory tlaku. 11.Těsnění v hydraulických obvodech. 12.Rozváděče. 13.Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily; dvoustranný hydraulický zámek. 14.Škrtící ventily. Škrtící ventily s dvoucestnou tlakovou váhou. 15.Tlakové ventily : pojistné, přepouštěcí, redukční ventily. 16.Hydraulické akumulátory a jejich použití v obvodech. 17.Proporcionální technika. 18.Servoventily a servopohony. 19.Filtrace kapalin, filtry. 20.Příslušenství hydraulických obvodů : potrubí a potrubní spoje, hadice, nádrže, ohřívače, chladiče. 21.Pohony: Skladba pohonu, momentové charakteristiky pohonů. Charakteristiky zátěže. Pracovní bod mechanismu a pohonu. 22.Rozběh a brzdění pohonu a mechanismu. 23.Řízení hydrostatického pohonu : řízení proměnným odporem. 24.Řízení hydrostatického pohonu : objemové řízení. Hydrostatický převod. 25.Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. 26.Hydraulické obvody otevřené a uzavřené. Funkce nádrží. 27.Pneumatické pohony : zdroje stlačeného vzduchu, úprava a rozvod stlačeného vzduchu. Výhody a nevýhody pneumatických pohonů. 28.Pneumatické motory : rozdělení, konstrukce, charakteristiky, způsoby řízení. Rozváděcí a řídící prvky. 29.Hydrodynamické spojky a měniče momentu. 30.Porovnání elektrických a hydraulických pohonů. DOPORUČENÁ LITERATURA : 1 Kopáček, J.-Pavlok, B. : Tekutinové mechanismy. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1994, 151str. 2 Pivoňka J. a kol. : Tekutinové mechanismy, SNTL 1987, 623 str. 3 Pavlok, B.-Sivák, V. : Hydraulické mechanismy- příklady do cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1984. 4 Paciga, A.-Ivantyšyn, J. : Tekutinové mechanismy. SNTL, 1985. 5 Kopáček, J. : Pohony a převody. Skriptum VŠB Ostrava, 1992. 6 Kopáček, J. : Pneumatické mechanismy. Skriptum VŠD Žilina, 1991. 7 Kopáček, J. : Pneumatické mechanismy, 1. díl. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1996, 265 str. 8 Rýc, Z. - Pavlok, B. : Hydraulické pohony a jejich regulace, VŠB Ostrava, 1984. 9 Prokeš, J. - Vostrovský, J. Hydraulické a pneumatické mechanis-my. SNTL 1988. 10Pavlok,B.: Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Skriptum. VŠB-TU Ostrava, 1999.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.