338-0012/01 – Fluid Mechanics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Combined Credit and Examination 18+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden: Přednáška-P, cvičení-C 1. P.: Hydrostatika. Tlak v kapalině. Eulerova rovnice hydrostatiky. Pascalův zákon. 2. P.: Tlak na rovinné a křivé plochy. 3. P.: Relativní pohyb kapalin. 4. P.: Proudění skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. 5. P.: Bernoulliho rovnice. Hybnostní věta. 6. P.: Měření rychlosti kapaliny a tlaku. 7. P.: Hydraulické ztráty. Ztráta třením. 8. P.: Místní ztráty 9. P.: Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. 10. P.: Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a jednoduché. 11. P.: Proudění v rotujícím kanále. Bernoulliho rovnice pro us tálené proudění rotujícím kanálem. Pracovní rovnice odst ředivého čerpadla. Dopravní výška, výkon a příkon čerpadla. 12. P.: Proudění koryty - rovnoměrné a nerovnoměrné. 13. P.: Nestacionární proudění kapaliny. Bernoulliho rovnice pro neustálené proudění nestlačitelné kapaliny. 14. P.: Hydraulický ráz 15. P.: Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin. 16. P.: Potenciální proudění, potenciál rychlosti, proudová funk ce, Cauchy- Riemannovy podmínky, Laplaceova rovnice, Helmholtzovy věty, Thomsonova věta, cirkulace. 17. P.: Základní druhy potenciálního proudění 18. P.: Komplexní potenciál, skládání potenciálního proudění, konformní transformace. 1. C.: Fyzikální vlastnosti kapalin. Hydrostatika - tlak, tlaková funkce. 2. C.: Hladinové plochy. Tlakové síly na rovinné plochy. 3. C.: Tlakové síly na křivé plochy. Relativní klid kapalin - rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. 4. C.: Relativní klid kapalin - rovnoměrně otáčivý pohyb nádoby s kapalinou. 5. C.: Kontrolní test č. 1 Rovnice kontinuity. Bernoulliho rovnice pro dokonalou kapalinu, měření rychlosti. 6. C.: Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu. Ztráty při laminárním proudění. 7. C.: Turbuletní proudění. Hydraulické odpory třením, místní odpory, hydrodynamicky hladké potrubí. 8. C.: Hydraulický výpočet potrubí. Rozvětvené potrubí (charakteristika, grafické řešení). 9. C.: Výtok kapalin z nádob. Výtok malým a velkým otvorem. Přepady. 10. C.: Neustálené proudění. Hydraulický ráz. Rotující kanál-čerpadlo. 11. C.: Kontrolní test č. 2 Odpor těles. Fyzikální podobnost v hydraulice. 12. C.: Potenciální proudění

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner