338-0012/01 – Mechanika tekutin ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2001/2002
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Mechanika tekutin se studenti naučí řešit základní úlohy z hydrostatiky a z proudění kapalin. Předmět obsahuje hydrostatiku-rovnováha tekutin za klidu- a to se zaměřením na výpočet tlaku a tlakových sil. Seznámí se s řešením relativního klidu kapalin na dvou případech. V hydrodynamice si prohloubí znalosti z fyziky o rovnici kontinuity (zákon o zachování hmotnosti), Bernoulliho rovnici (zákon zachování energie) ve čtyřech modifikacích a větu o změně hybnosti. Proudění skutečných kapalin v oblastech laminárního a turbulentního proudění je zaměřeno na technickou praxi. Znalosti si rozšíří o neustálené proudění kapalin. V potenciálním proudění uplatní znalosti z matematiky k řešení jednoduchých případů proudění dokonalé kapaliny.

Povinná literatura:

Noskievič a kol. : Mechanika tekutin, SNTL/ALFA, 1987. Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin-sbírka příkladů. Skripta VŠB, 1988. Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin-příručka pro laboratorní cvičení. Skriptum VŠB, 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden: Přednáška-P, cvičení-C 1. P.: Hydrostatika. Tlak v kapalině. Eulerova rovnice hydrostatiky. Pascalův zákon. 2. P.: Tlak na rovinné a křivé plochy. 3. P.: Relativní pohyb kapalin. 4. P.: Proudění skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. 5. P.: Bernoulliho rovnice. Hybnostní věta. 6. P.: Měření rychlosti kapaliny a tlaku. 7. P.: Hydraulické ztráty. Ztráta třením. 8. P.: Místní ztráty 9. P.: Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. 10. P.: Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a jednoduché. 11. P.: Proudění v rotujícím kanále. Bernoulliho rovnice pro us tálené proudění rotujícím kanálem. Pracovní rovnice odst ředivého čerpadla. Dopravní výška, výkon a příkon čerpadla. 12. P.: Proudění koryty - rovnoměrné a nerovnoměrné. 13. P.: Nestacionární proudění kapaliny. Bernoulliho rovnice pro neustálené proudění nestlačitelné kapaliny. 14. P.: Hydraulický ráz 15. P.: Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin. 16. P.: Potenciální proudění, potenciál rychlosti, proudová funk ce, Cauchy- Riemannovy podmínky, Laplaceova rovnice, Helmholtzovy věty, Thomsonova věta, cirkulace. 17. P.: Základní druhy potenciálního proudění 18. P.: Komplexní potenciál, skládání potenciálního proudění, konformní transformace. 1. C.: Fyzikální vlastnosti kapalin. Hydrostatika - tlak, tlaková funkce. 2. C.: Hladinové plochy. Tlakové síly na rovinné plochy. 3. C.: Tlakové síly na křivé plochy. Relativní klid kapalin - rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. 4. C.: Relativní klid kapalin - rovnoměrně otáčivý pohyb nádoby s kapalinou. 5. C.: Kontrolní test č. 1 Rovnice kontinuity. Bernoulliho rovnice pro dokonalou kapalinu, měření rychlosti. 6. C.: Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu. Ztráty při laminárním proudění. 7. C.: Turbuletní proudění. Hydraulické odpory třením, místní odpory, hydrodynamicky hladké potrubí. 8. C.: Hydraulický výpočet potrubí. Rozvětvené potrubí (charakteristika, grafické řešení). 9. C.: Výtok kapalin z nádob. Výtok malým a velkým otvorem. Přepady. 10. C.: Neustálené proudění. Hydraulický ráz. Rotující kanál-čerpadlo. 11. C.: Kontrolní test č. 2 Odpor těles. Fyzikální podobnost v hydraulice. 12. C.: Potenciální proudění

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku