338-0033/01 – Applied Fluid Mechanics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. P.: Hydraulický ráz, rovnice nestacionárního proudění C.: Řešení neustáleného proudění, Bernoulliho rovnice, Žuk. vztah, doba běhu vlny 2. P.: Vlnová rovnice, její řešení, vlastnosti vlnové rovnice C.: Experimentální měření hydraulického rázu v potrubí, vyhodnocení, doba běhu vlny 3. P.: Alliéviho rovnice C.: Výpočet hydraulického rázu v EXCELu s využitím Alliéviho rovnic 4. P.: Metoda charakteristik, metoda Schnyder Bergeronova C.: Výpočet hydraulického rázu v EXCELu metodou charakteristik, srovnat s T a PI článkem - Program č.1 5. P.: Matematický model hydraulického rázu se ztrátami, aplikace Laplaceovy transformace, základní dynamické charakteristiky, spojitě rozložené parametry C.: Výpočet dynamických charakteristik potrubí pro 1., 2. a 3. model potrubí 6. P.: Přenosové matice potrubí, přenosy, frekvenční charakteristiky C.: Odvození přenosů z přenosové matice potrubí, vyhodnocení frekvenčních charakteristik 7. P.: Sériové řazení prvků. Program OBVOD a FLOWMASTER. Zobecnění metod, určení stability C.: Program OBVOD, zadání prvků, definice okrajových podmínek. Matematický model sloupce kapaliny, vliv okrajových podmínek v obvodu na frekvenční charakteristiku, vyhodnocení frekvenčních charakteristik potrubí jako T a PI článku a prvku se spojitě rozloženými parametry - Program č.2 8. P.: . Matematický model hydrostatického stroje, přenosové matice diskrétních prvků, přenosy, frekvenční charakteristiky C.: Modelování frekvenčních charakteristik obvodu s dlouhým potrubím a disktétními prvky pomocí OBVODu. 9. P.: Modelování hydraulického obvodu pomocí programu FLOWMASTER C.: Modelování obvodu s hydraulickým rázem a diskrétními hydraulickými odpory a prvky pomocí FLOWMASTERu. 10. P.: Ideální a skutečné charakteristiky čerpadel C.: Statistické vyhodnocení měření hydrostatického stroje 11. P.: Modelování pulzací objemových čerpadel C.: Vyhodnocení periody pulzace hydrostatického stroje 12. P.: Objemové pulzace vícepístových čerpadel vyjádřené pomocí Fourierovy řady C.: Objemové pulzace vícepístových čerpadel pomocí Fourierovy řady, výpočet odezvy tlaku - Program č.3 13. P.: Proudění v mezerách hydraulických strojů - laminární proudění mezi rovnoběžnými stěnami, válcovými plochami s přestupem tepla C.: Numerické řešení laminárního proudění mezi rovnoběžnými stěnami, válcovými plochami s přestupem tepla 14. P.: Proudění mezi válcovými plochami s viskozitou závislou na teplotě C.: Dokončení programů OTÁZKY Z APLIKOVANÉ MECHANIKY TEKUTIN 1. Základní rovnice neustáleného proudění, nestacionární proudění stlačitelné tekutiny, pohybová rovnice a zákon zachování hmotnosti 2. Řešení vlnové rovnice a jeho vlastnosti. 3. Rovnice Alliéviho. 4. Metoda charakteristik, princip diskretizace, okrajové podmínky 5. Metoda Laplaceovy transformace, stacionární a dynamické složky průtoku a tlaku, definice dynamických parametrů 6. Přenosové matice, inverzní transformace matematického modelu potrubí č. 1 a 2 7. Matematický model potrubí č. 3, 4 8. Hydraulické odpory typu RHD, komplexní diskrétní hydraulický odpor 9. Modely diskrétní hydraulických prvků: akumulátor, ventil 10. Modely diskrétní hydraulických prvků: hydrogenerátor, hydromotor 11. Řazení řetězců hydraulických prvků 12. Matematický model ideálního hydrostatického stroje. 13. Matematický model skutečného hydrostatického stroje a jeho účinnosti. 14. Pístový generátor jako zdroj objemových pulzací. 15. Odezva výstupního signálu na pulzující průtok 16. Neizotermické laminární proudění mezi rovnoběžnými stěnami, válcovými plochami

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.