338-0058/02 – Hydraulic and Pneumatic Transport ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Přednáška - P , Cvičení - C 1.P.: Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů. Křivka zrnitosti. Rozdělení disperzních soustav a jejich fyzikální vlastnosti. Koncentrace. Viskozita suspenzí. Rychlost suspenze. Pohyb částice materiálu v proudu tekutiny. C.: Opakování mechaniky tekutin, seznámení s laboratoří. 2.P.: Sedimentační rychlost. Sedimentační rychlost v omezeném prostředí. Rychlost vznosu. C.: Rozsevová křivka, určení středního ë zrna, koncentrace. 3.P.: Laminární proudění nenewtonovských kapalin. Mocninová rovnice toku. C.: Měření viskozity rotačním viskozimetrem. Program č. 1 - možno získat max. 5 bodů 4.P.: Rovnice binghamského toku. C.: Laminární proudní suspenzí-výpočet tlakového spádu 5.P.: Turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav v pot rubí. Rovnice spojitosti a pohybová rovnice pro turbulen tní proudění tekutin a disperzních soustav. C.: Návrh pístového čerpadla pro hydraulickou dopravu jemných suspenzí. Program č. 2 - možno získat max. 5 bodů 6.P.: Struktura turbulentního proudění v potrubí C.: Měření intenzity turbulence a rychlosti žárovým anemomet rem Program č. 3 - možno získat max. 5 bodů 7.P.: Isotermické a adiabatické proudění plynů potrubím. Tlako vý spád pro zvedání a urychlení plynu. Rozvětvené a okružní potrubí při proudění plynů C.: Měření spektrální výkonové hustoty fluktuací rychlosti turbulentního proudění. Program č. 4 - možno získat max. 5 bodů 8.P.: Pohyb pevných částic v potrubí. Difuzní teorie proudění suspenzí. Gravitační teorie proudění suspenzí. Veličiny v příčném profilu potrubí.Výpočet parametrů hydraulické dopravy. C.: Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. 9.P.: Tlakový spád při proudění suspenzí. Durandova funkce. Tlakový spád pro nestejnoměr- materiály. Kritická rychlost a její výpočet. C.: Návrh bagrovacího čerpadla pro hydraulickou dopravu hrubodisperzní suspenze. Program č. 5 - možno získat max. 5 bodů 10.P.: Strojní zařízení a technologie hydraulické dopravy. Potrubí. Armatury. Čerpadla. Dávkovací zařízení. Ekologické ukládání odpadů. C.: Výpočet základních parametrů dávkovače pro hydraulickou dopravu. 11.P.: Výpočet parametrů pneumatické dopravy, základní veličiny. Výpočet tlakového spádu. Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. C.: Výpočet tlakového spádu a rychlosti materiálu u pneum. dopravy. Program č. 6 - možno získat max. 5 bodů 12.P.: Strojní zařízení a technologie pneumatické dopravy. Směšovače a podavače. Dopravní potrubí a příslušenství. C.: Návrh tlakového zdroje pro pneumatickou dopravu Program č. 7 - možno získat max. 5 bodů 13.P.: Potrubní kontejnerová doprava. Rychlostní charakteristiky proudění kontejnerů. Tlakový spád. C.: Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 14.P.: Opotřebení strojního zařízení, erozivní, abrazivní, koro zivní. Volba materiálů. C.: Výpočet parametrů kontejnerové dopravy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner