338-0066/01 – Hydraulic Mechanisms Control ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Definice pojmu řízení. Řízení hydraulických mechanismů : řízené veličiny, způsoby řízení - klasifikace. Řízení proměnným odporem, jednohranové, závislé na tlakovém spádu na motoru. Zdroje konstantního tlaku. - Řízení proměnným odporem, jednohranové, nezávislé na tlakovém spádu na motoru. Škrtící ventily s dvoucestnou tlakovou váhou. Škrtící ventily nezávislé na viskozitě. Škrtící ventily s třícestnou tlakovou váhou. - Řízení proměnným odporem, dvojhranové. Čtyřhranové řídící šoupátko. proporcionální rozváděče mechanicky ovládané. - Proporcionální rozváděče ovládané elektricky. Řídící elektronika. Proporcionální rozváděče s dvoucestnou tlakovou váhou a třícestnou tlakovou váhou - LS szstémy. - Návrh obvodů s proporcionálními rozváděči. - Servoventily. - Objemové řízení. - Servopohony. - Dynamika servopohonů. Způsoby popisu regulačního obvodu, mat.-fyzikální modely prvků reg. obvodu. - Rotační servopohony. - Polohové servoventily s mech. zpětnými vazbami. - Elektrohydraulické polohové servomechanismy. - Stabilizace polohových servomechanismů. - Sekundární regulace hydromotorů. Řízení tlaku, síly, momentu. - Zásady montáže, provozu a údržby servomechanismů. Filtrace a teplotní stabilizace. Osnavy cvičení -------------- - Opakování základních pojmů z tekutinových mechanismů. - Řízení proměnným odporem : obvody se škrtícími ventily. - Řízení proměnným odporem : obvody se škrtícími ventily. - Měření č.1 : Měření závislosti škrtícího ventilu na teplotě. Měření charakteristiky škrtícího ventilu s dvoucestnou tlakovou váhou. - Měření č.2 : Měření M-n charakteristiky pohonu s řízením proměnným odporem. - Program č.1 : Návrh obvodu s proporcionálním rozváděčem. - Návrh obvodu s proporcionálním rozváděčem - dokončení. - Návrh hydrostatického převodu s řízením geometrického objemu hydrogenerátoru i hydromotoru. - Přechodová charakteristika, přenos, frekvenční charakteristika. - Matematicko-fyzikální modely prvků regulačního obvodu. - Program č.2 : Návrh rotačního servopohonu. - Měření rotačního servopohonu - k programu č.2. - Návrh polohového servomechanismu. - Dokončení návrhu polohového servomechanismu. Převedení činnosti polohového servomechanismu v laboratoři. - Zápočet. Otázky ke zkoušce: 1. Řízení proměnným odporem, jednohranové: princip řízení, statická M-n a F-v charakteristika pohonu 2. Škrticí ventily závislé na tlakovém spádu. Škrticí ventily závislé a nezávislé na viskozitě. Umístění škrticích ventilů na vstupu a výstupu hydromotoru. 3. Energetická bilance pohonu řízeného proměnným odporem. 4. Škrticí ventily s dvoucestnou tlakovou váhou: funkce, konstrukce, použití, energetická bilance. 5. Škrticí ventily s třícestnou tlakovou váhou: funkce, konstrukce, použití, energetická bilance. 6. Realizace zdrojů konstantního tlaku. 7. Čtyřhranové řídicí šoupátko servoventilů: konstrukce, statické charakteristiky. 8. Proporcionální rozváděče přímo řízené: provedení, vlastnosti, použití. Typy šoupátek. Průtoková i-Q charakteristika. 9. Proporcionální rozváděče nepřímo řízené: provedení, vlastnosti, použití. 10. Proporcionální tlakové ventily. Proporcionální rozváděče s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. 11. Návrh proporcionálního rozváděče s ohledem na dynamiku systému. 12. Objemové řízení pohonu. Regulační hydrogenerátory a způsoby řízení geometrického objemu: mechanické, elektrické, hydraulické přímé a nepřímé, elektrohydraulické. 13. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. Schéma řízení, charakteristiky, aplikace. 14. Regulační hydrogenerátor s regulací na konstantní průtok. Hydrogenerátor s LS regulací. 15. Servomechanismy: definice, druhy, typické znaky, obecné blokové schéma. Příklad kopírovacího zařízení. 16. Dynamické vlastnosti servopohonů: přenosové vlastnosti jednoduchých bloků. 17. Přechodová charakteristika, frekvenční charakteristika, logaritmická modulová a fázová frekvenční charakteristika jednoduchých bloků. 18. Servoventily: řídicí šoupátko, statické charakteristiky, matematický popis. 19. Servoventily: řídicí část servoventilů, provedení zpětných vazeb. Třístupňové servoventily. 20. Servoventily: matematické modely dynamického chování. Dynamické charakteristiky. 21. Hydromotory servopohonů: konstrukce, matematické modely dynamického chování. 22. Regulátory, snímače polohy a rychlosti. 23. Rychlostní servomechanismus: hydraulické schéma, blokové schéma řízení, vlastnosti, dynamická stabilita. 24. Polohový servomechanizmus: hydraulické schéma, blokové schéma řízení, dynamická stabilita. 25. Stabilizace polohových servomechanismů. 26. Sekundární regulace hydromotorů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.