338-0067/01 – Pneumatic Mechanisms Control ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU : 1. P: Význam řízení v pneumatických mechanismech. Základní pojmy řízení. Skladba řídicího obvodu. Signály využívané v řízení a jejich realizace. 2. P: Spínače a snímače. Značky elektrických prvků. Projektování řízení pneumatických systémů. Označování pneumatických prvků a skupin. 3. P: Zobrazování průběhu pohybů, symboly stavu sepnutí. Krokový a komplexní diagram pohybů a ovládání. C: Popis a funkce různých pneumatických obvodů (značky,kreslení schémat). Video BOSCH (řízení, krokový diagram). Trenažér FESTO – seznámení. 4. P: Logické prvky. Úvod do programu PneuSim Pro. Relé, elektromagnety. C: Sestavení vlastního pneumatického obvodu na trenažéru. 5. P: Pneumatická časová relé. Elektropneumatické řídicí prvky. C: Trenažér FESTO – Program č.1 (plně pneumatické řízení). Sestavení pneumatického obvodu, prověření funkčnosti event.simulace programem PneuSim Pro, popis. 6. P: Trysky. Zesilovače tlaku. C: Dokončení programu č.1. 7. P: Programové řízení pneumatických mechanismů. Taktovací řetězce. C: Trenažér FESTO – Program č.2 (pneumatické taktovací řetězce). Sestavení pneumatického obvodu s Quickstepperem, prověření funkčnosti event. simulace programem PneuSim Pro, popis. 8. P: Logické a časové funkce. C: Tvorba liniového schématu. Výklad vzorové úlohy. Sestavení na trenažéru. 9. P: Programovatelné automaty. Vstupy, výstupy. FPC 101, PRG 101, popis módů. C: Trenažér FESTO – Program č.3 (řízení pomocí relé). Sestavení elektropneumatického obvodu, vytvoření liniového schématu, prověření funkčnosti event. simulace programem PneuSim Pro, popis. 10. P: Programovatelné automaty. E.FEC 20. Čidla PNP a NPN. C: Programování FPC 101 pomocí PRG 101 v módu TEACH-IN. 11. P: Programové balíky FST 100 a FST FEC. Programování v liniovém schématu – LDR a v jazyce statement list – STL. C: Trenažér FESTO – Program č.4 (řízení pomocí PLC) Sestavení elektropneumatického obvodu, vytvoření řídicího programu v STL nebo LDR, prověření funkčnosti, popis. 12. P: Rozváděčové terminály. Průmyslové sběrnice. Příklady pneumatického a elektropneumatického řízení. C: Video FESTO (FPC 101, plně automatizovaná linka na malířské válečky). 13. C: Polohová regulace proporcionálním ventilem. Video FESTO (terminály, polohování, vakuová technika, novinky fy). C: Obdobné programovatelné systémy. (Rexroth Mecman CD-R Jojo Fabrik) 14. P: Konzultace. C: Odevzdání programů, zápočet. OTÁZKY KE ZKOUŠCE : 1) Základní pojmy řízení. Schéma pneumatického obvodu z hlediska struktury řízení. Dělení podle druhu energie přenášející řídicí signály. 2) Dělení ovládání pneumatického mechanismu podle průběhu činnosti. 3) Signály pro řízení, druhy, rozdělení, průběhy. 4) Pneumatické prvky pro řízení a ovládání, pneumatické hradlo. 5) Spínače a snímače, bezdotyková čidla, charakteristika, normalizované značky. 6) Relé, časová relé, schéma, princip činnosti, značky. 7) Elektromagnety, stejnosměrný, střídavý, vlastnosti, charakteristiky. 8) Proporcionální elektromagnety, zdvihový, silový elektromagnet, charakteristiky. 9) Piezoelektrické a termické ovládání pneumatických prvků. 10)Trysky, druhy konstrukce, charakteristiky, využití. 11)Zesilovače tlaku, druhy konstrukce, princip, příklad použití v obvodu s tryskami. 12)Pneumatická časová relé, schéma, průběh signálů, zkrácení signálu. 13)Elektropneumaticky řízené prvky, vysvětlení funkce 3/2 rozváděče. 14)Elektropneumatické tlakové ventily, principy 3 druhů regulátorů, užití. 15)Označování pneumatických prvků, staré, nové, v obvodu číslováním dle skupin. 16)Komplexní diagram pohybů a ovládání včetně řídicích symbolů. 17)Taktovací řetězce. 18)Logické a časové funkce. 19)Programovatelné automaty, vstupy, výstupy, programování v LDR, v jazyce STL . 20)Princip sériového přenosu dat, posuvný registr, synchronní a asynchronní přenos dat. 21)Průmyslové sběrnice, vodiče, rozhraní. 22)Průmyslové sběrnice, protokol, příklad datového telegramu, topologie. 23)Průmyslové sběrnice, řízení přístupu, otevřený a uzavřený protokol. 24)Přehled sběrnicových systémů užívaných k řízení pneumatických mechanismů. 25)Automatizační pyramida, vrstvy funkcí sítě dle modelu ISO/OSI. 26)Rozváděčové terminály, multipól, kontaktní můstky, decentralizovaná sběrnicová elektronika, moduly AS-Interface, nákladová rozvaha.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 28  0 3
                Other task type Other task type 7  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.