338-0068/01 – Operability of Hydraulic Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Anotace: V předmětu Provozuschopnost tekutinových mechanismů se student seznámí s obsahem pojmů provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, životnost a se způsoby jejich stanovování, s možnostmi zvyšování provozní spolehlivosti, životnosti atd. Dále se posluchači seznámí se systémy údržby, metodami údržby, s montáží, uváděným do provozu a provozem hydraulických a pneumatických zařízení, funkčními a tlakovými zkouškami. Podrobně se budou zabývat kapalinami hydraulických obvodů, filtrací kapalin, hodnocením čistoty kapalin, teplotní stabilizací hydraulických systémů, jakož i úpravou stlačeného vzduchu u pneumatických systémů. Ve cvičeních se počítá s návštěvou zkušeben a provozů v podnicích a s laboratorními cvičeními v laboratořích katedry. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost, ovlivňující jakost výrobků. Spolehlivost-základní pojmy. Hodnocení spolehlivosti,ukazatelé spolehlivostí R (t), F(t), f(t), (t). 2 Poruchy a jejich klasifikace. Intenzita poruch (t). Střední doba mezi poruchami. Bezporuchovost soustav. Zálohování. 3 Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost: způsoby dosažení vysoké pohotovosti tech. prostředků. Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry. 4 Údržba hydraulických zařízení. Systémy údržby: preventivní údržba podle časového plánu, údržba podle reálného stavu technických prostředků, údržba po poruše. Metody údržby. Organizace údržby. Objednávání náhradních dílů. 5 Montáž hydraulických zařízení. Potrubí a hadice. Spojovací prvky. Nádrže: konstrukce, vybavení. Agregáty. Kostky, bloky, panely. Pohonné jednotky. Kompenzátory, kloubové spoje, rychlospojky. Montážní poloha prvků. Demontáž a repase hydraulických prvků. Renovace přímočarých hydromotorů. 6 Uvádění do provozu hydraulických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Bezpečnost při práci s hydraulickým zařízení. Provoz a údržba hydraulických zařízení. Dokumentace o provozu a údržbě. Aktivní funkce údržby. Filtrace a teplotní stabilizace v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění pracovních kapalin. Ohřívače a chladiče. 7 Těsnění hydraulických prvků a systémů. Kapaliny hydraulických obvodů druhy a jejich vlastnosti. 8 Základy technické diagnostiky hydraulických zařízení. Metody technické diagnostiky: parametrické, vibrační, vibroakustické, tribotechnické. Prostředky technické diagnostiky: snímače síly, dráhy, otáček, rychlosti, zrychlení, snímače tlaku průtoku, teploty. Sdružené snímače. Měřicí a vyhodnocovací systémy pro provozní diagnostiku. 9 Základní diagnostické měření v hydraulických systémech. Hlučnost. Snímače hluku a vibrací. Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických zařízení. Konzervace, balení a doprava hydraulických zařízení. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Výpočet ukazatelů spolehlivosti. Program č. 1: Výpočet a sestrojení průběhu (t) pro dva základní typy poruch (poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající). Za program možno obdržet až 20 bodů. 2 Návštěva zkušebny a montáže agregátů. 3 Montáž a uvedení zařízení do provozu. Program č. 2. Zpracování návodu pro montáž a uvedení vybraného zařízení do provozu. Za program možno obdržet až 20 bodů. 4 Provoz a údržba hydraulických zařízení. Program č. 3. Zpracování návodu pro provoz a údržbu vybraného zařízení. Za program možno obdržet až 20 bodů. 5 Filtrace a teplotní stabilizace v hydraulických obvodech. Praktické ukázky vyhodnocování znečištění kapaliny. 6 Těsnění v hydraulických systémech. Praktické ukázky použití těsnění. 7 Prostředky technické diagnostiky. Seznámení s měřicím a vyhodnocovacím systémem M 5000. 8 Praktické měření s M 5000 v laboratoři. Program č. 4. Měření průběhu tlaku, průtoku a otáček na měřicím stendu v laboratoři systémem M 5000 a vyhodnocení na PC. Za program možno obdržet až 20 bodů. 9 Obhajoba programů. Za úspěšnou obhajobou programů možno obdržet až 20 bodů. Celkem je možno obdržet za klasifikovaný zápočet až 100 bodů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.